PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گوشت يزد
گوشت يزد ( گوشت يزد ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 12:26:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,000 قیمت دیروز 10,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 10,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,500
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,500
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 185 تعداد سهام 18,550
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيد ماكيان (سپيد) 58,420 (0.22%) 12375
4.940M
283.009B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 26,370 (2.52%) 4741
618,970
16.547B
سيمرغ (سيمرغ) 20,690 (3.71%) 1560
4.576M
94.759B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 18,420 (0.59%) 1402
2.442M
45.112B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 10,100 (2.67%) 1189
3.982M
40.946B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 2,696 (2.70%) 870
12.747M
33.744B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 3,135 (1.88%) 844
5.181M
16.294B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 4,980 (4.54%) 652
6.548M
33.079B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 18,510 (0.04%) 601
993,899
18.280B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 5,913 (1.13%) 534
2.829M
16.709B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 10,736 (4.74%) 530
1.468M
15.839B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 102,500 (5.00%) 494
771,116
79.157B
كشت و صنعت جوين (جوين) 3,407 (1.79%) 489
4.197M
14.193B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 18,570 (1.62%) 428
750,819
14.109B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 23,620 (4.80%) 376
469,728
11.255B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,740 (0.94%) 339
3.145M
8.760B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 25,101 (0.50%) 306
654,204
16.691B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 8,800 (4.12%) 55
701,786
6.176B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 10,866 (3.00%) 3
2,810
30.533M
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سپيد22620-01/04/22 (هسپيد104) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده