PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 ( هنفت912 ) -  وضعیت : مجاز-محفوظ -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 15:34:54
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 945 قیمت دیروز 945 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 945 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,819
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/7/30 - 11:41:19   ارزش بازار (م ر) 14,175 تعداد سهام 15,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/30 945 945 945 15
100,000
94.500M
1399/7/29 317 317 317 12
100,000
31.700M
1399/7/28 1 1 1 6
100,000
100,000
1399/7/27 1 1 1 3
100,000
100,000
1399/7/23 1 1 1 3
100,000
100,000
1399/7/22 1 1 1 8
240,000
240,000
1399/7/21 1 1 1 6
100,000
100,000
1399/7/20 1 1 1 7
100,000
100,000
1399/7/19 1 1 1 6
100,000
100,000
1399/7/16 1 1 1 2
80,000
80,000

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 14,870 (4.98%) 1943
21.616M
321.433B
پالايش نفت تهران (شتران) 12,450 (4.96%) 1423
11.470M
142.805B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 52,250 (4.62%) 1036
1.430M
75.363B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 29,910 (4.99%) 980
5.539M
165.685B
نفت سپاهان (شسپا) 17,420 (4.96%) 803
4.478M
78.487B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 11,960 (4.93%) 670
3.418M
41.292B
نفت ايرانول (شرانل) 24,630 (5.00%) 321
751,043
18.619B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 30,780 (4.97%) 242
2.865M
88.183B
اختيارخ شتران-12000-1399/11/14 (ضترا1118) 2,230 (16.60%) 134
6,606
14.161B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 51,130 (5.00%) 98
872,539
44.613B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 119,647 (3.00%) 57
190,207
22.758B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 99,516 (5.00%) 33
7,597
756.023M
اختيارخ شپنا-14000-1399/10/23 (ضشنا1035) 2,500 (35.06%) 27
295
786.952M
پالايش نفت شيراز (شراز) 99,272 (5.00%) 22
6,426
637.922M
اختيارخ شپنا-16000-1399/10/23 (ضشنا1036) 1,930 (19.68%) 21
531
1.066B
اختيارخ شتران-4593-1399/08/11 (ضترا8022) 5,399 (4.63%) 17
30
241.938M
اختيارخ شتران-16326-1399/08/11 (ضترا8040) 5 (72.22%) 14
156
1.502M
نفت پاسارگاد (شپاس) 22,424 (5.00%) 8
209,907
4.707B
اختيارخ شتران-3421-1399/08/11 (ضترا8018) 4,500 (36.62%) 8
8
84.399M
اختيارخ شتران-12806-1399/08/11 (ضترا8037) 11 (99.77%) 7
67
1.391M
اختيارخ شتران-15153-1399/08/11 (ضترا8039) 10 (99.00%) 6
96
1.637M
اختيارخ شتران-7526-1399/08/11 (ضترا8029) 2,200 (19.35%) 6
9
37.005M
اختيارخ شتران-11046-1399/08/11 (ضترا8035) 300 (80.00%) 5
5
1.707M
اختيارخ شبندر-29580-1399/08/18 (ضبدر8060) 500 (75.00%) 4
4
1.980M
اختيارخ شتران-4886-1399/08/11 (ضترا8023) 4,500 (18.06%) 4
6
45.435M
اختيارخ شبندر-21580-1399/08/18 (ضبدر8056) 6,500 (13.33%) 3
11
67.030M
اختيارخ شتران-6353-1399/08/11 (ضترا8027) 2,272 (42.99%) 3
11
43.000M
اختيارخ شبندر-25580-1399/08/18 (ضبدر8058) 2,000 (86.67%) 3
45
80.000M
اختيارخ شبندر-59580-1399/08/18 (ضبدر8070) 1 (93.75%) 3
27
71,000
اختيارخ شتران-3126-1399/08/11 (ضترا8017) 8,000 (0%) 2
2
27.283M
اختيارخ شتران-5181-1399/08/11 (ضترا8024) 4,000 (32.51%) 2
3
23.116M
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,053,560 (0.27%) 2
75,940
80.007B
اختيارخ شبندر-31580-1399/08/18 (ضبدر8061) 300 (87.14%) 2
2
500,000
اختيارخ شتران-13979-1399/08/11 (ضترا8038) 10 (98.86%) 2
7
119,350
اختيارخ شپنا-18000-1399/10/23 (ضشنا1037) 1,100 (60.55%) 2
10
11.000M
اختيارخ شتران-8701-1399/08/11 (ضترا8031) 1,259 (85.19%) 2
3
6.440M
اختيارخ شبندر-55580-1399/08/18 (ضبدر8069) 1 (92.31%) 1
28
28,000
اختيارخ شبندر-65580-1399/08/18 (ضبدر8071) 10 (0%) 1
1
10,000
اختيارخ شبندر-28000-1399/11/19 (ضبدر1149) 9,500 (9.52%) 1
5
47.500M
اختيارخ شبندر-35580-1399/08/18 (ضبدر8063) 1 (99.99%) 1
1
1,000
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 850,000 (0.17%) 1
20,000
17.000B
اختيارف شتران-3713-1399/08/11 (طترا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-51580-1399/08/18 (ضبدر8068) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-65580-1399/08/18 (طبدر8071) 24,371 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-72000-1399/08/11 (طترا8053) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-34627-1399/07/28 (طشنا7084) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5772-1399/07/28 (ضشنا7059) 11,350 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-72000-1399/11/19 (ضبدر1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-24000-1399/11/14 (طترا1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-78000-1399/07/28 (ضشنا7089) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-14495-1399/07/28 (ضشنا7072) 1,940 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-36000-1399/10/23 (ضشنا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1399/11/14 (ضترا1117) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4006-1399/08/11 (طترا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-48000-1399/11/19 (طبدر1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1399/10/23 (ضشنا1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10580-1399/08/18 (طبدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4301-1399/08/11 (ضترا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-22548-1399/07/28 (ضشنا7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5766-1399/08/11 (ضترا8026) 40,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-11140-1399/07/28 (ضشنا7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-11633-1399/08/11 (طترا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-60000-1399/08/11 (ضترا8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7114-1399/07/28 (ضشنا7062) 6,999 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18673-1399/08/11 (ضترا8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1399/10/23 (طشنا1038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-33580-1399/08/18 (ضبدر8062) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8113-1399/08/11 (طترا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-11811-1399/07/28 (ضشنا7069) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-21206-1399/07/28 (طشنا7077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-15837-1399/07/28 (ضشنا7073) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-2819-1399/07/28 (طشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1399/10/23 (طشنا1035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-78000-1399/08/11 (ضترا8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1399/11/14 (ضترا1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1399/11/14 (طترا1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-71580-1399/08/18 (ضبدر8072) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1399/11/14 (طترا1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-17179-1399/07/28 (طشنا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16580-1399/08/18 (طبدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15580-1399/08/18 (طبدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9127-1399/07/28 (ضشنا7065) 7,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10459-1399/08/11 (ضترا8034) 32,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-56000-1399/11/19 (طبدر1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 945 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7080-1399/08/18 (ضبدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8701-1399/08/11 (طترا8031) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1399/11/19 (طبدر1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-26574-1399/07/28 (ضشنا7081) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-66000-1399/08/11 (ضترا8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10580-1399/08/18 (ضبدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-32752-1399/08/11 (ضترا8050) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9798-1399/07/28 (طشنا7066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-31943-1399/07/28 (ضشنا7083) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-47580-1399/08/18 (ضبدر8067) 1,699 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-23366-1399/08/11 (طترا8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10459-1399/08/11 (طترا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-25580-1399/08/18 (طبدر8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-23890-1399/07/28 (طشنا7079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-40000-1399/10/23 (ضشنا1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7785-1399/07/28 (ضشنا7063) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-2685-1399/07/28 (طشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1399/11/14 (طترا1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-21019-1399/08/11 (ضترا8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12806-1399/08/11 (طترا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9580-1399/08/18 (طبدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3421-1399/08/11 (طترا8018) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 705,833 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-78000-1399/07/28 (طشنا7089) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,008,159 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18522-1399/07/28 (ضشنا7075) 7 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-3423-1399/07/28 (طشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-37580-1399/08/18 (ضبدر8064) 5,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13580-1399/08/18 (ضبدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9580-1399/08/18 (ضبدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-60000-1399/07/28 (طشنا7086) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1399/11/14 (طترا1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-28000-1399/11/14 (طترا1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6941-1399/08/11 (طترا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-56000-1399/11/19 (ضبدر1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-25232-1399/07/28 (طشنا7080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9080-1399/08/18 (طبدر8044) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8080-1399/08/18 (ضبدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-29580-1399/08/18 (طبدر8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1399/10/23 (ضشنا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1399/11/19 (طبدر1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-71580-1399/08/18 (طبدر8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7580-1399/08/18 (طبدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-19864-1399/07/28 (ضشنا7076) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-3758-1399/07/28 (ضشنا7053) 12,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1399/10/23 (طشنا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-2819-1399/07/28 (ضشنا7049) 13,372 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-37580-1399/08/18 (طبدر8064) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-21580-1399/08/18 (طبدر8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-13979-1399/08/11 (طترا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-15153-1399/08/11 (طترا8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-13153-1399/07/28 (ضشنا7071) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-17580-1399/08/18 (ضبدر8053) 31,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5181-1399/08/11 (طترا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-27580-1399/08/18 (ضبدر8059) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8580-1399/08/18 (طبدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-37311-1399/07/28 (طشنا7085) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1399/11/19 (ضبدر1150) 8,200 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-72000-1399/07/28 (طشنا7088) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12482-1399/07/28 (طشنا7070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-11811-1399/07/28 (طشنا7069) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-23890-1399/07/28 (ضشنا7079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-30406-1399/08/11 (طترا8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9873-1399/08/11 (ضترا8033) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1399/11/14 (طترا1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-29258-1399/07/28 (ضشنا7082) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-27580-1399/08/18 (طبدر8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-60000-1399/07/28 (ضشنا7086) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8580-1399/08/18 (ضبدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-25712-1399/08/11 (ضترا8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4765-1399/07/28 (ضشنا7056) 11,605 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-3758-1399/07/28 (طشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8080-1399/08/18 (طبدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18580-1399/08/18 (طبدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-30406-1399/08/11 (ضترا8049) 21,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7114-1399/07/28 (طشنا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-59580-1399/08/18 (طبدر8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4301-1399/08/11 (طترا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-23580-1399/08/18 (ضبدر8057) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-32000-1399/10/23 (طشنا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12580-1399/08/18 (طبدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8456-1399/07/28 (طشنا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1399/10/23 (طشنا1037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5100-1399/07/28 (طشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14580-1399/08/18 (طبدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11580-1399/08/18 (ضبدر8047) 33,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5772-1399/07/28 (طشنا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4593-1399/08/11 (طترا8022) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-19846-1399/08/11 (ضترا8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-17580-1399/08/18 (طبدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1399/11/14 (ضترا1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1399/10/23 (طشنا1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1399/11/19 (طبدر1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-72000-1399/08/11 (ضترا8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-3087-1399/07/28 (ضشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-28000-1399/11/14 (ضترا1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-25232-1399/07/28 (ضشنا7080) 23,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-43580-1399/08/18 (طبدر8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-66000-1399/07/28 (ضشنا7087) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 873,119 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5100-1399/07/28 (ضشنا7057) 11,300 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-26574-1399/07/28 (طشنا7081) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-32000-1399/11/14 (طترا1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-39580-1399/08/18 (ضبدر8065) 5,103 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1399/11/19 (ضبدر1152) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-36000-1399/10/23 (طشنا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-47580-1399/08/18 (طبدر8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-31580-1399/08/18 (طبدر8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1399/11/19 (طبدر1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-29258-1399/07/28 (طشنا7082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18522-1399/07/28 (طشنا7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9286-1399/08/11 (طترا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-22192-1399/08/11 (ضترا8045) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-24000-1399/11/14 (ضترا1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14580-1399/08/18 (ضبدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9080-1399/08/18 (ضبدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10469-1399/07/28 (طشنا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-11046-1399/08/11 (طترا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6107-1399/07/28 (طشنا7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-19580-1399/08/18 (طبدر8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-32000-1399/10/23 (ضشنا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-43580-1399/08/18 (ضبدر8066) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8113-1399/08/11 (ضترا8030) 2,125 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-7580-1399/08/18 (ضبدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-2953-1399/07/28 (ضشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4429-1399/07/28 (ضشنا7055) 11,991 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-7080-1399/08/18 (طبدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16580-1399/08/18 (ضبدر8052) 32,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7526-1399/08/11 (طترا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5473-1399/08/11 (ضترا8025) 8,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-48000-1399/11/19 (ضبدر1153) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-28059-1399/08/11 (ضترا8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-19846-1399/08/11 (طترا8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6443-1399/07/28 (ضشنا7061) 45,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-64000-1399/11/19 (طبدر1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4006-1399/08/11 (ضترا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9873-1399/08/11 (طترا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4094-1399/07/28 (ضشنا7054) 12,320 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5766-1399/08/11 (طترا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8456-1399/07/28 (ضشنا7064) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6941-1399/08/11 (ضترا8028) 35,880 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6443-1399/07/28 (طشنا7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-13153-1399/07/28 (طشنا7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5473-1399/08/11 (طترا8025) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-66000-1399/07/28 (طشنا7087) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,186,405 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-72000-1399/07/28 (ضشنا7088) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-33580-1399/08/18 (طبدر8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-40000-1399/10/23 (طشنا1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-19580-1399/08/18 (ضبدر8055) 14,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-31943-1399/07/28 (طشنا7083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-11140-1399/07/28 (طشنا7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-25712-1399/08/11 (طترا8047) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/12/03 (جنفت912) 5,020,827 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-37311-1399/07/28 (ضشنا7085) 9 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-19864-1399/07/28 (طشنا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4765-1399/07/28 (طشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-32752-1399/08/11 (طترا8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-35580-1399/08/18 (طبدر8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-2685-1399/07/28 (ضشنا7048) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-2953-1399/07/28 (طشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-15837-1399/07/28 (طشنا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16326-1399/08/11 (طترا8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-21019-1399/08/11 (طترا8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-3126-1399/08/11 (طترا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1399/11/14 (ضترا1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6353-1399/08/11 (طترا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18580-1399/08/18 (ضبدر8054) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-39580-1399/08/18 (طبدر8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-60000-1399/08/11 (طترا8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1399/11/19 (ضبدر1151) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-28059-1399/08/11 (طترا8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4094-1399/07/28 (طشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12580-1399/08/18 (ضبدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-23366-1399/08/11 (ضترا8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9127-1399/07/28 (طشنا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-23580-1399/08/18 (طبدر8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1399/11/14 (ضترا1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-21206-1399/07/28 (ضشنا7077) 25,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5436-1399/07/28 (طشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4886-1399/08/11 (طترا8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-66000-1399/08/11 (طترا8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-12482-1399/07/28 (ضشنا7070) 3,950 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1399/10/23 (ضشنا1038) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-17179-1399/07/28 (ضشنا7074) 5 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13580-1399/08/18 (طبدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18673-1399/08/11 (طترا8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-17499-1399/08/11 (طترا8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5436-1399/07/28 (ضشنا7058) 11,249 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11580-1399/08/18 (طبدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-22192-1399/08/11 (طترا8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-34627-1399/07/28 (ضشنا7084) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-15580-1399/08/18 (ضبدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4429-1399/07/28 (طشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-51580-1399/08/18 (طبدر8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6107-1399/07/28 (ضشنا7060) 10,310 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 735,569 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-22548-1399/07/28 (طشنا7078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14495-1399/07/28 (طشنا7072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-3423-1399/07/28 (ضشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1399/10/23 (طشنا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-72000-1399/11/19 (طبدر1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1399/11/14 (طترا1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-32000-1399/11/14 (ضترا1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10469-1399/07/28 (ضشنا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-3087-1399/07/28 (طشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-64000-1399/11/19 (ضبدر1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-9798-1399/07/28 (ضشنا7066) 6,666 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-78000-1399/08/11 (طترا8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-17499-1399/08/11 (ضترا8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9286-1399/08/11 (ضترا8032) 11,144 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-55580-1399/08/18 (طبدر8069) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-11633-1399/08/11 (ضترا8036) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7785-1399/07/28 (طشنا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-3713-1399/08/11 (ضترا8019) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 956,500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده