PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . بانك‌پارسيان‌
ح . بانك‌پارسيان‌ ( وپارسح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 750 قیمت دیروز 750 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 750 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 830
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 680
تاریخ آخرین معامله 1394/2/7 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/2/7 750 750 760 236
11.255M
8.442B
1394/2/6 770 770 770 11
1.030M
793.100M
1394/2/5 800 800 800 33
1.005M
804.000M
1394/2/2 806 800 851 28
1,000,000
806.441M
1394/2/1 850 850 850 10
1,000,000
850.000M
1393/2/17 2,200 2,123 2,205 268
56.725M
124.793B
1393/2/16 2,191 2,190 2,225 88
50.380M
110.388B
1393/2/15 2,191 2,152 2,200 92
81.654M
178.906B
1393/2/14 2,191 2,140 2,191 67
41.627M
91.193B
1393/2/13 2,191 2,187 2,248 52
138,441
303.270M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 4,080 (3.82%) 86722
1.723B
7,076.303B
بانك ملت (وبملت) 26,550 (0.04%) 61821
175.261M
4,730.841B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 4,420 (4.00%) 58081
1.660B
7,375.957B
بانك دي (دي) 42,872 (5.00%) 49861
87.243M
3,889.867B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,930 (4.46%) 47871
448.746M
2,338.200B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 14,190 (1.57%) 16028
172.240M
2,438.753B
بانك سينا (وسينا) 14,430 (4.87%) 9767
135.502M
1,955.940B
بانك سامان (سامان) 16,683 (2.99%) 4306
30.304M
505.664B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 6,020 (4.90%) 2878
15.608M
93.959B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 15,850 (4.97%) 2467
22.581M
355.370B
اعتباري ملل (وملل) 13,048 (5.00%) 1324
14.285M
186.385B
اختيارخ وتجارت-4600-1399/07/22 (ضجار7031) 1,069 (6.39%) 270
10,115
10.487B
بانك سرمايه (سمايه) 8,811 (2.99%) 167
2.684M
23.648B
بانك آينده (وآيند) 15,157 (2.00%) 145
6.402M
97.033B
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 1,951 (2.30%) 81
1,592
3.248B
اختيارخ وتجارت-3200-1399/07/22 (ضجار7024) 1,670 (4.41%) 47
1,053
1.862B
اختيارخ وتجارت-3800-1399/07/22 (ضجار7027) 1,303 (130,200.00%) 34
994
1.369B
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 2,000 (0.05%) 32
275
561.774M
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 2,453 (1.53%) 31
514
1.340B
اختيارخ وپارس-4200-1399/07/30 (ضپاس7016) 2,000 (0%) 29
356
719.855M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 2,350 (7.84%) 29
550
1.438B
اختيارخ وتجارت-3600-1399/07/22 (ضجار7026) 1,480 (8.13%) 27
555
812.432M
اختيارخ وبملت-34000-1399/08/28 (ضملت8037) 6,200 (1.26%) 22
645
4.164B
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 9,500 (8.41%) 21
128
1.278B
اختيارخ وپارس-4400-1399/07/30 (ضپاس7017) 1,940 (5.18%) 16
108
207.193M
اختيارخ وبصادر-2800-1399/08/11 (ضصاد8012) 2,000 (17.05%) 16
169
432.470M
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 2,700 (19.10%) 15
480
1.271B
اختيارخ وبصادر-3400-1399/08/11 (ضصاد8015) 1,800 (21.57%) 10
265
497.072M
اختيارخ وبصادر-3200-1399/08/11 (ضصاد8014) 1,500 (34.30%) 9
135
227.240M
اختيارخ وپارس-4000-1399/07/30 (ضپاس7015) 2,001 (4.71%) 9
123
294.325M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,268 (1.98%) 7
7,900
33.717M
اختيارخ وتجارت-3000-1399/07/22 (ضجار7023) 2,222 (97.16%) 7
26
71.547M
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 2,700 (6.30%) 7
11
30.546M
اختيارخ وپارس-3800-1399/07/30 (ضپاس7014) 2,350 (0.17%) 6
18
40.450M
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 2,013 (10.21%) 6
61
149.443M
اختيارخ وپارس-4600-1399/07/30 (ضپاس7018) 2,050 (3.96%) 5
102
204.100M
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 2,298 (14.90%) 5
9
20.194M
اختيارخ وبصادر-2000-1399/08/11 (ضصاد8008) 3,000 (5.18%) 4
22
66.350M
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 14,000 (66.05%) 4
7
80.000M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/08/11 (ضصاد8013) 1,990 (11.63%) 4
36
63.230M
اختيارخ وبصادر-4200-1399/08/11 (ضصاد8019) 1,499 (20.81%) 4
34
54.496M
اختيارخ وبملت-32000-1399/08/28 (ضملت8036) 4,800 (41.95%) 4
108
920.097M
اختيارخ وپارس-4800-1399/07/30 (ضپاس7019) 1,750 (27.64%) 3
6
9.900M
اختيارخ وبصادر-4600-1399/08/11 (ضصاد8021) 1,500 (11.40%) 3
83
129.700M
اختيارخ وتجارت-3400-1399/07/22 (ضجار7025) 1,700 (5.50%) 2
2
3.688M
اختيارخ وبملت-30000-1399/08/28 (ضملت8035) 6,110 (33.41%) 2
2
12.110M
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 15,000 (0%) 1
1
15.000M
اختيارخ وتجارت-4000-1399/07/22 (ضجار7028) 1,489 (148,800.00%) 1
10
14.890M
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 14,488 (9.41%) 1
1
14.488M
اختيارخ وپارس-5000-1399/07/30 (ضپاس7020) 2,000 (1.47%) 1
20
40.000M
اختيارخ وبصادر-2600-1399/08/11 (ضصاد8011) 3,000 (19.95%) 1
4
12.000M
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 8,100 (22.76%) 1
1
8.100M
اختيارخ وبصادر-4400-1399/08/11 (ضصاد8020) 2,009 (14.80%) 1
1
2.009M
اختيارخ وپارس-2000-1399/07/30 (ضپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1399/08/11 (طصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3600-1399/07/30 (طپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-28000-1399/08/28 (ضملت8034) 10,007 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3600-1399/08/11 (طصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3400-1399/07/22 (طجار7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1399/07/30 (ضپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 12,551 (1.40%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1399/08/11 (ضصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/08/11 (طصاد8008) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3600-1399/07/30 (ضپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1399/07/30 (ضپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1399/08/11 (ضصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 18,740 (0.43%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1399/08/11 (طصاد8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/07/30 (ضپاس7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1399/08/11 (ضصاد8000) 3,500 (18.93%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 15,500 (1.64%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5500-1399/07/30 (ضپاس7021) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1399/07/30 (ضپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4400-1399/07/22 (طجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4800-1399/07/30 (طپاس7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1399/08/11 (طصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1399/07/30 (طپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1399/08/11 (ضصاد8018) 1,890 (0.21%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1399/07/30 (طپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0.04%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 28,107 (4.80%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1500-1399/07/30 (ضپاس7000) 4,300 (4.19%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/07/30 (طپاس7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5500-1399/08/11 (ضصاد8024) 1,900 (7.53%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3200-1399/07/30 (طپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1399/07/30 (طپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1399/08/11 (طصاد8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/07/30 (ضپاس7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4600-1399/08/11 (طصاد8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1399/07/30 (ضپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/07/30 (طپاس7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2200-1399/08/11 (ضصاد8009) 2,700 (6.51%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4200-1399/08/11 (طصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1399/08/11 (طصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3600-1399/08/11 (ضصاد8016) 2,000 (3.66%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4200-1399/07/22 (طجار7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1399/07/30 (طپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 10,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1399/08/11 (طصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3200-1399/07/22 (طجار7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 15,500 (0.21%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1399/07/30 (ضپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3200-1399/08/11 (طصاد8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/07/30 (طپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6500-1399/07/30 (طپاس7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2400-1399/08/11 (ضصاد8010) 2,700 (0.48%) 0
0
0
اختيارف وبملت-34000-1399/08/28 (طملت8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/08/11 (طصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5500-1399/07/30 (طپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3400-1399/07/30 (طپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1399/07/30 (ضپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1399/08/11 (ضصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/07/30 (ضپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 12,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/07/30 (طپاس7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/07/30 (طپاس7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1399/08/11 (طصاد8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/08/11 (طصاد8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3400-1399/07/30 (ضپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/08/11 (طصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4400-1399/07/30 (طپاس7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1399/07/30 (طپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4400-1399/08/11 (طصاد8020) 1 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 7,857 (1.28%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3800-1399/08/11 (ضصاد8017) 1,980 (2.11%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4200-1399/07/22 (ضجار7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3600-1399/07/22 (طجار7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/08/11 (ضصاد8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7500-1399/07/30 (ضپاس7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1399/08/11 (طصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/07/22 (طجار7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1300-1399/08/11 (ضصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-30000-1399/08/28 (طملت8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك خاورميانه (وخاور) 15,860 (1.98%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 (طصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3200-1399/07/30 (ضپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1399/08/11 (طصاد8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1399/07/30 (طپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 19,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1399/08/11 (ضصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1399/08/11 (ضصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4200-1399/07/30 (طپاس7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6500-1399/07/30 (ضپاس7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/07/30 (طپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4800-1399/08/11 (ضصاد8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-28000-1399/08/28 (طملت8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3800-1399/07/30 (طپاس7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4600-1399/07/22 (طجار7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/08/11 (طصاد8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-32000-1399/08/28 (طملت8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2400-1399/07/30 (ضپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 7,700 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/07/22 (طجار7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3800-1399/07/22 (طجار7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 9,296 (6.15%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1399/07/30 (طپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4800-1399/08/11 (طصاد8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1399/08/11 (طصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1399/07/30 (ضپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5500-1399/08/11 (طصاد8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/08/11 (ضصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4400-1399/07/22 (ضجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7500-1399/07/30 (طپاس7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1500-1399/07/30 (طپاس7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4600-1399/07/30 (طپاس7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3400-1399/08/11 (طصاد8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1399/07/30 (طپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1399/08/11 (طصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده