PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 ( ضجار3002 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 17:57:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 50,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/3/21 - 12:28:45   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/21 1,410 1,399 1,452 27
942
1.328B
1399/3/20 1,311 1,251 1,350 81
5,671
7.436B
1399/3/19 1,463 1,380 1,567 24
1,208
1.767B
1399/3/18 1,529 1,500 1,557 34
1,685
2.577B
1399/3/17 1,421 1,358 1,470 35
1,731
2.459B
1399/3/13 1,343 1,300 1,389 24
920
1.236B
1399/3/12 1,200 1,200 1,210 4
150
180.010M
1399/3/11 1,200 1,200 1,200 9
869
1.043B
1399/3/10 1,348 1,341 1,399 9
208
280.454M
1399/3/7 1,203 1,150 1,360 6
83
99.850M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 26,950 (4.99%) 52045
253.566M
6,812.022B
بانك تجارت (وتجارت) 3,290 (4.78%) 30849
796.629M
2,620.910B
بانك سامان (سامان) 17,880 (2.42%) 15409
122.538M
2,175.183B
اعتباري ملل (وملل) 11,700 (0.89%) 15193
102.898M
1,213.088B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,440 (4.96%) 14867
231.384M
1,027.312B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 15,300 (4.72%) 9478
108.006M
1,656.193B
پست بانك ايران (وپست) 20,290 (4.97%) 8344
41.399M
839.606B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 6,760 (4.97%) 5983
68.902M
465.041B
بانك دي (دي) 38,192 (5.00%) 5378
16.597M
633.867B
بانك خاورميانه (وخاور) 16,920 (4.96%) 4386
34.531M
582.463B
بانك سينا (وسينا) 14,140 (4.97%) 2984
29.887M
422.609B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,520 (4.76%) 2202
63.004M
221.774B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 17,990 (4.17%) 1959
12.768M
230.850B
بانك گردشگري (وگردش) 25,163 (3.00%) 804
8.787M
221.101B
بانك آينده (وآيند) 12,695 (1.99%) 554
33.224M
421.773B
بانك شهر (وشهر) 6,953 (2.00%) 362
9.930M
69.045B
بانك ايران زمين (وزمين) 10,932 (4.00%) 220
13.583M
148.490B
بانك سرمايه (سمايه) 6,897 (2.99%) 174
4.413M
30.435B
اختيارخ وتجارت-3200-1399/07/22 (ضجار7024) 1,300 (25.00%) 92
2,037
2.745B
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 1,455 (23.31%) 84
2,023
3.154B
اختيارخ وتجارت-3600-1399/07/22 (ضجار7026) 1,140 (23.11%) 56
1,183
1.383B
اختيارخ وبصادر-3400-1399/08/11 (ضصاد8015) 1,770 (54.99%) 56
1,411
2.332B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/08/11 (ضصاد8018) 1,499 (63.47%) 53
1,763
2.282B
اختيارخ وبملت-32000-1399/08/28 (ضملت8036) 8,100 (28.57%) 48
1,014
7.449B
اختيارخ وبصادر-4400-1399/08/11 (ضصاد8020) 1,500 (149,900.00%) 41
532
841.406M
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 2,344 (40.11%) 36
460
993.839M
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 2,200 (18.28%) 36
1,741
3.843B
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 2,140 (17.84%) 35
421
925.655M
اختيارخ وبصادر-3800-1399/08/11 (ضصاد8017) 1,550 (34.78%) 34
1,976
2.836B
اختيارخ وبصادر-2800-1399/08/11 (ضصاد8012) 2,000 (23.92%) 30
1,152
2.272B
اختيارخ وبصادر-2000-1399/08/11 (ضصاد8008) 2,450 (15.29%) 29
777
2.021B
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 1,850 (7.45%) 29
806
1.496B
اختيارخ وبصادر-3000-1399/08/11 (ضصاد8013) 1,910 (41.48%) 28
489
861.690M
اختيارخ وبصادر-3600-1399/08/11 (ضصاد8016) 1,650 (37.50%) 26
733
1.152B
اختيارخ وبملت-30000-1399/08/28 (ضملت8035) 8,600 (4.88%) 24
304
2.556B
اختيارخ وبصادر-3200-1399/08/11 (ضصاد8014) 1,800 (42.63%) 22
476
814.157M
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 10,500 (16.73%) 21
142
1.441B
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 2,080 (19.06%) 21
266
550.046M
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 1,301 (0.46%) 11
182
246.999M
اختيارخ وبصادر-2200-1399/08/11 (ضصاد8009) 2,500 (38.89%) 11
236
589.978M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,254 (1.99%) 9
13,000
55.302M
اختيارخ وپارس-5000-1399/07/30 (ضپاس7020) 1,479 (32.65%) 9
404
601.380M
اختيارخ وبملت-34000-1399/08/28 (ضملت8037) 7,500 (17.26%) 9
353
2.621B
اختيارخ وپارس-4200-1399/07/30 (ضپاس7016) 1,949 (23.12%) 8
220
437.468M
اختيارخ وپارس-4400-1399/07/30 (ضپاس7017) 1,699 (19.82%) 8
47
84.342M
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 11,000 (7.74%) 6
29
345.800M
اختيارخ وبصادر-2400-1399/08/11 (ضصاد8010) 2,390 (28.15%) 6
138
305.416M
اختيارخ وبملت-28000-1399/08/28 (ضملت8034) 9,760 (53.22%) 5
65
583.799M
اختيارخ وتجارت-3000-1399/07/22 (ضجار7023) 1,600 (45.45%) 4
8
12.967M
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 19,997 (12.93%) 3
10
194.985M
اختيارخ وپارس-3800-1399/07/30 (ضپاس7014) 2,000 (12.99%) 2
50
100.000M
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 11,132 (38.68%) 1
1
11.132M
اختيارخ وپارس-4000-1399/07/30 (ضپاس7015) 1,800 (5.76%) 1
10
18.000M
اختيارخ وبصادر-2600-1399/08/11 (ضصاد8011) 2,400 (5.73%) 1
100
240.000M
اختيارخ وتجارت-3400-1399/07/22 (ضجار7025) 1,111 (16.95%) 1
2
2.222M
اختيارخ وپارس-3000-1399/07/30 (ضپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 12,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/07/30 (طپاس7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/07/30 (طپاس7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1399/08/11 (طصاد8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/08/11 (طصاد8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3400-1399/07/30 (ضپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/08/11 (طصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3400-1399/07/30 (طپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4400-1399/07/30 (طپاس7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1399/07/30 (طپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4400-1399/08/11 (طصاد8020) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4800-1399/07/30 (ضپاس7019) 1,370 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3200-1399/08/11 (طصاد8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/07/30 (طپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 1,310 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1399/07/30 (ضپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1399/08/11 (ضصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1399/08/11 (طصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1399/08/11 (طصاد8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1399/07/30 (طپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3600-1399/07/22 (طجار7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1300-1399/08/11 (ضصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-30000-1399/08/28 (طملت8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/07/22 (طجار7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1399/07/30 (ضپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 9,296 (0.21%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4600-1399/07/30 (ضپاس7018) 1,480 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 (طصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3200-1399/07/30 (ضپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4200-1399/08/11 (ضصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3600-1399/07/30 (ضپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1399/07/30 (ضپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3600-1399/08/11 (طصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3400-1399/07/22 (طجار7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1399/07/30 (ضپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-34000-1399/08/28 (طملت8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/08/11 (طصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5500-1399/07/30 (طپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1399/08/11 (طصاد8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1399/08/11 (ضصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/07/30 (ضپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1399/08/11 (طصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3600-1399/07/30 (طپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3200-1399/07/30 (طپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1399/07/30 (طپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1399/08/11 (طصاد8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1399/08/11 (ضصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/08/11 (طصاد8008) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4200-1399/08/11 (طصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1399/08/11 (طصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1399/07/30 (ضپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1399/07/30 (طپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 11,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1399/08/11 (طصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3200-1399/07/22 (طجار7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1399/07/30 (ضپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1399/08/11 (ضصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5500-1399/07/30 (ضپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1399/07/30 (ضپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4800-1399/07/30 (طپاس7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1399/08/11 (طصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1399/07/30 (طپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1399/07/30 (طپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1500-1399/07/30 (ضپاس7000) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/08/11 (ضصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1399/07/30 (طپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1399/08/11 (طصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1500-1399/07/30 (طپاس7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4600-1399/07/30 (طپاس7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3400-1399/08/11 (طصاد8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1399/07/30 (طپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1399/08/11 (طصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2400-1399/07/30 (ضپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 7,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-32000-1399/08/28 (طملت8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1399/08/11 (ضصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1399/08/11 (ضصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4200-1399/07/30 (طپاس7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-28000-1399/08/28 (طملت8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3800-1399/07/30 (طپاس7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/07/30 (طپاس7005) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده