PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك ايران زمين
بانك ايران زمين ( وزمين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:16:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,047 قیمت دیروز 14,054 تعداد معاملات 5 EPS -14267
7     (%0.05) بیشترین قیمت 13,773 ارزش 542,614,881 P/E -1.0
قیمت آخرین معامله 13,773 کمترین قیمت 13,773 حجم 39,397 حداکثر قیمت مجاز 14,335
281     (%2.00) اولین قیمت 13,773 حجم مبنا 1,600,000 حداقل قیمت مجاز 13,773
تاریخ آخرین معامله 1399/12/13 - 12:28:02   ارزش بازار (م ر) 56,188,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 13,773 4,365,253 95
0 0 0 13,800 48,000 1
0 0 0 14,000 100,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/13 14,047 13,773 13,773 5
39,397
542.615M
1399/12/12 14,054 13,773 13,773 2
1,651
22.739M
1399/12/9 14,054 13,773 13,773 3
1,279
17.616M
1399/12/6 14,054 13,773 13,773 5
2,110
29.061M
1399/11/25 14,054 13,820 14,197 602
5.834M
81.995B
1399/11/21 13,919 13,638 14,078 414
2.440M
33.967B
1399/11/20 13,802 13,612 13,980 399
3.789M
52.297B
1399/11/19 13,889 13,570 14,092 406
5.164M
71.725B
1399/11/18 13,846 13,441 14,170 185
3.599M
49.831B
1399/11/15 14,001 13,999 14,410 202
4.246M
59.442B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,520 (1.95%) 10176
393.658M
993.946B
بانك ملت (وبملت) 3,570 (1.92%) 4961
108.560M
389.588B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,300 (1.71%) 2966
100.640M
231.965B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,840 (1.29%) 2687
88.703M
339.080B
پست بانك ايران (وپست) 17,180 (5.98%) 2307
26.413M
447.006B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,910 (0.08%) 2003
39.687M
472.254B
بانك سامان (سامان) 10,199 (0.84%) 1817
21.327M
215.820B
بانك دي (دي) 21,077 (2.00%) 501
879,349
18.534B
اعتباري ملل (وملل) 13,437 (2.00%) 484
4.740M
63.835B
بانك سينا (وسينا) 3,220 (1.83%) 448
5.545M
17.871B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,210 (1.83%) 402
34.057M
109.322B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,740 (0.46%) 286
1.959M
16.946B
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 304 (5.30%) 152
7,827
2.344B
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 501 (10.54%) 57
3,891
1.952B
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 520 (17.46%) 54
2,770
1.547B
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 850 (10.34%) 40
1,366
1.386B
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 840 (16.00%) 25
679
601.804M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 424 (13.65%) 24
490
220.389M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,460 (1.99%) 22
263,444
648.072M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 199 (1.49%) 14
513
103.034M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 270 (8.16%) 13
440
119.151M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 660 (17.50%) 11
70
46.969M
بانك گردشگري (وگردش) 17,405 (2.00%) 10
35,038
609.836M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 235 (21.40%) 9
227
52.640M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 660 (5.58%) 9
155
101.151M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 150 (25.37%) 5
91
13.660M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,773 (2.00%) 5
39,397
542.615M
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 200 (0.50%) 4
124
25.626M
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 44 (80.53%) 4
35
2.035M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 770 (22.77%) 4
136
105.127M
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 144 (51.84%) 2
14
2.029M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,220 (0.74%) 1
2
2.440M
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 155 (6.06%) 1
1
155,000
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 188 (6.00%) 1
1
188,000
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 6,013 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 7,049 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 33 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 70 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 44 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,141 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,390 (1.18%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 130 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 91 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 331 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت آرمان نيكوسگال-سهامي عام- 395,000,000 9.870
شركت آسان سرمايه پوياي دانا-سهامي خاص- 197,990,000 4.940
شركت نيكان سرشت سرزمين ايرانيان-سهامي خاص- 190,455,534 4.760
سهام وثـيقه نامه930103770 ن ص بازنشستگي ك نفت 161,600,000 4.040
سهام وثـيقه نامه930109290 ن ص بازنشستگي ك نفت 142,300,000 3.550
شركت پاك انرژي نيكوگستر-سهامي خاص- 127,324,595 3.180
شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص- 121,699,112 3.040
سهام وثـيقه نامه930082240 ن ص بازنشستگي ك نفت 104,730,000 2.610
سهام وثـيقه نامه930065830 ن ص بازنشستگي ك نفت 101,850,000 2.540
شركت توسعه بين المللي ا.و.ع.ا.خراسان جنوبي س.ع 95,464,463 2.380
شركت سرمايه گذاري آينده نگرشرق-سهامي عام- 91,657,485 2.290
شركت جراح نگرطوس-سهامي خاص- 84,741,472 2.110
شركت سرمايه گذاري همگامان تجارت-سهامي عام- 81,000,650 2.020
شخص حقیقی 77,190,000 1.920
سهام وثـيقه نامه930064640 ن ص بازنشستگي ك نفت 71,695,000 1.790
شركت حامي تجارت ايلام نوين-بامسئوليت محدود- 70,270,086 1.750
شركت آساگستران خراسان-سهامي خاص- 69,261,942 1.730
سهام وثـيقه نامه930064720 ن ص بازنشستگي ك نفت 64,960,000 1.620
شخص حقیقی 64,506,819 1.610
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.افتخارحافظ 60,224,257 1.500
سهام وثـيقه نامه930073100 ن ص بازنشستگي ك نفت 59,130,000 1.470
سهام وثـيقه نامه930082260 ن ص بازنشستگي ك نفت 55,210,000 1.380
شركت آرمان پديده خراسان-بامسئوليت محدود- 50,801,054 1.270
شركت شاهد-سهامي عام- 50,800,000 1.270
سهام وثـيقه نامه930082190 ن ص بازنشستگي ك نفت 46,950,000 1.170
شركت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان-سهامي عا 46,039,000 1.150

چکیده