PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك ايران زمين
بانك ايران زمين ( وزمين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:28:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,049 قیمت دیروز 2,049 تعداد معاملات 342 EPS -8127
0     (%0) بیشترین قیمت 2,049 ارزش 14,694,278,511 P/E -0.3
قیمت آخرین معامله 2,049 کمترین قیمت 2,049 حجم 7,171,439 حداکثر قیمت مجاز 2,131
0     (%0) اولین قیمت 2,049 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,049
تاریخ آخرین معامله 1398/6/30 - 12:26:40   ارزش بازار (م ر) 8,196,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,049 1,854,600 42
0 0 0 2,050 1,449 1
0 0 0 2,059 143,600 7


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/6/30 2,049 2,049 2,049 342
7.171M
14.694B
1398/6/27 2,049 2,049 2,068 238
4.307M
8.826B
1398/6/26 2,068 2,049 2,127 271
4.573M
9.459B
1398/6/25 2,090 2,090 2,090 56
2.194M
4.585B
1398/6/13 2,010 1,908 2,024 623
17.336M
34.853B
1398/6/12 1,966 1,932 1,999 302
6.755M
13.281B
1398/6/11 1,973 1,940 2,039 200
1.394M
2.750B
1398/6/10 1,999 1,980 2,091 343
4.014M
8.022B
1398/6/9 2,033 1,980 2,140 386
3.671M
7.462B
1398/6/6 2,038 1,999 2,140 481
3.701M
7.544B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,158 (3.30%) 22080
299.662M
1,229.080B
بانك تجارت (وتجارت) 473 (0.42%) 18152
590.677M
280.846B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 519 (0.19%) 16603
468.816M
243.834B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,236 (4.98%) 7302
219.588M
489.496B
بانك دي (دي) 4,670 (1.39%) 5424
47.911M
219.670B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,354 (2.92%) 3670
37.084M
125.562B
اعتباري ملل (وملل) 2,599 (1.56%) 2795
34.397M
88.070B
پست بانك ايران (وپست) 5,390 (2.30%) 1704
12.879M
68.702B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,468 (5.00%) 1129
18.446M
63.941B
بانك سامان (سامان) 2,926 (0.24%) 669
11.872M
34.734B
بانك سينا (وسينا) 2,680 (0.45%) 611
10.291M
27.338B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,049 (0%) 342
7.171M
14.694B
بانك سرمايه (سمايه) 1,490 (1.43%) 241
2.168M
3.181B
بانك خاورميانه (وخاور) 3,579 (0.93%) 235
1.886M
6.716B
اعتباري توسعه (توسعه) 2,233 (0.68%) 88
355,896
783.593M
اختيارخ وتجارت-600-1398/07/07 (ضجار7003) 1 (50.00%) 56
2,960
2.960M
بانك آينده (وآيند) 1,741 (0.40%) 50
280,662
488.633M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 2,026 (0%) 25
460,000
931.960M
بانك گردشگري (وگردش) 1,896 (0%) 24
286,246
542.722M
اختيارخ وتجارت-500-1398/07/07 (ضجار7002) 15 (7.14%) 8
322
4.832M
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 (ضجار1002) 100 (21.95%) 7
39
3.728M
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 (ضجار1003) 46 (8.00%) 6
192
13.607M
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 (ضجار1001) 199 (16.37%) 5
9
1.791M
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 (ضجار1004) 33 (0%) 3
21
693,000
اختيارخ وتجارت-800-1398/10/08 (ضجار1005) 70 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/10/08 (طجار1009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/10/08 (ضجار1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/10/08 (ضجار1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/08/29 (طملت8012) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/08/29 (ضملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/08/29 (ضملت8007) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/08/29 (طملت8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/08/29 (ضملت8006) 1,129 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/08/29 (طملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/10/08 (ضجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/08/29 (طملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/07/07 (طجار7009) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/08/29 (ضملت8011) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/07/07 (طجار7007) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/10/08 (طجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/07/07 (طجار7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/07/07 (ضجار7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/10/08 (طجار1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/08/29 (ضملت8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/08/29 (ضملت8004) 1,720 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/08/29 (ضملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1398/07/07 (ضجار7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/08/29 (ضملت8001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/08/29 (ضملت8012) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 1,455 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,030 (0.05%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/08/29 (طملت8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/10/08 (طجار1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/07/07 (ضجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/08/29 (ضملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/10/08 (طجار1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/07/07 (ضجار7000) 190 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/08/29 (طملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/08/29 (طملت8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 4,190 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/08/29 (ضملت8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/10/08 (طجار1006) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/08/29 (طملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/10/08 (طجار1000) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/09/10 (جبانك809) 1,848 (0.22%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/08/29 (ضملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/10/08 (طجار1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/08/29 (طملت8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/07/07 (ضجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/07/07 (طجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/08/29 (ضملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/08/29 (ضملت8008) 1,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/08/29 (طملت8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/08/29 (ضملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/08/29 (طملت8003) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/08/29 (طملت8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/08/29 (طملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/08/29 (طملت8013) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/08/29 (ضملت8005) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 990 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/10/08 (ضجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/08/29 (طملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/08/29 (طملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/10/08 (طجار1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/07/07 (طجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/08/29 (ضملت8009) 777 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/07/07 (طجار7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/07/07 (طجار7002) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/07/07 (طجار7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/07/07 (ضجار7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/07/07 (طجار7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/08/29 (ضملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1398/07/07 (ضجار7001) 109 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/07/07 (ضجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/08/29 (طملت8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/07/07 (طجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/10/08 (ضجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/08/29 (طملت8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/10/08 (طجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري اهداف-سهامي عام- 200,000,000 5.000
صندوقهاي ب-پ-كاركنان شركت ملي نفت 195,000,000 4.870
سهام وثـيقه نامه930103770 ن ص بازنشستگي ك نفت 161,600,000 4.040
شركت آسان سرمايه پوياي دانا-سهامي خاص- 159,900,000 3.990
سهام وثـيقه نامه930109290 ن ص بازنشستگي ك نفت 142,300,000 3.550
شركت شاهد-سهامي عام- 139,322,286 3.480
شركت توسعه بين المللي ا.و.ع.ا.خراسان جنوبي س.ع 137,656,366 3.440
شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص- 121,699,112 3.040
شركت سرمايه گذاري آينده نگرشرق-سهامي عام- 117,000,000 2.920
سهام وثـيقه نامه930082240 ن ص بازنشستگي ك نفت 104,730,000 2.610
سهام وثـيقه نامه930065830 ن ص بازنشستگي ك نفت 101,850,000 2.540
شركت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان-سهامي عا 86,094,000 2.150
شركت جراح نگرطوس-سهامي خاص- 84,741,472 2.110
سهام وثـيقه نامه930064640 ن ص بازنشستگي ك نفت 71,695,000 1.790
شركت سرمايه گذاري همگامان تجارت-سهامي عام- 71,000,000 1.770
شركت آساگستران خراسان-سهامي خاص- 67,411,942 1.680
سهام وثـيقه نامه930064720 ن ص بازنشستگي ك نفت 64,960,000 1.620
شركت مدبران پيش كسوت همراز-بامسئوليت محدود- 63,612,452 1.590
سهام وثـيقه نامه930073100 ن ص بازنشستگي ك نفت 59,130,000 1.470
سهام وثـيقه نامه930082260 ن ص بازنشستگي ك نفت 55,210,000 1.380
شركت سرمايه گذاري وتجارت بين المللي ريحانه مشيز 48,600,000 1.210
سهام وثـيقه نامه930082190 ن ص بازنشستگي ك نفت 46,950,000 1.170
شركت گروه توسعه اقتصادي بصير-سهامي خاص- 43,606,573 1.090
شركت راهبران صنعت رستاك-بامسئوليت محدود- 42,535,073 1.060

چکیده