PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك ايران زمين
بانك ايران زمين ( وزمين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:03:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,439 قیمت دیروز 18,141 تعداد معاملات 691 EPS -11364
702     (%3.87) بیشترین قیمت 17,799 ارزش 195,124,488,418 P/E -1.5
قیمت آخرین معامله 17,416 کمترین قیمت 17,416 حجم 11,189,211 حداکثر قیمت مجاز 18,866
725     (%4.00) اولین قیمت 17,416 حجم مبنا 1,600,000 حداقل قیمت مجاز 17,416
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:33   ارزش بازار (م ر) 69,756,000 تعداد سهام 4,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 297 17,416 17,416 5,214,519 331
0 0 0 17,430 2,899 2
0 0 0 17,460 61,383 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 17,439 17,416 17,799 691
11.189M
195.124B
1399/7/1 18,141 17,788 17,788 25
43,401
772.017M
1399/6/31 18,151 17,799 17,799 32
49,515
881.317M
1399/6/30 18,162 18,147 18,517 423
8.521M
154.761B
1399/6/29 18,517 18,459 19,200 2,255
36.055M
667.605B
1399/6/26 18,835 18,432 19,184 1,466
7.096M
133.658B
1399/6/25 18,808 18,651 19,370 3,255
37.181M
699.299B
1399/6/24 19,031 18,689 18,689 64
162,647
3.040B
1399/6/23 19,070 18,762 18,762 60
311,855
5.851B
1399/6/22 19,144 18,842 19,590 859
6.175M
118.213B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,160 (4.15%) 36548
1.013B
4,270.457B
بانك تجارت (وتجارت) 3,110 (0.32%) 34665
697.803M
2,187.803B
بانك ملت (وبملت) 5,750 (4.93%) 30636
592.328M
3,395.834B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 10,480 (0.96%) 5686
41.706M
439.974B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,270 (4.91%) 4791
123.547M
525.771B
بانك دي (دي) 53,400 (5.00%) 3755
13.702M
731.673B
بانك آينده (وآيند) 26,904 (2.00%) 3368
25.459M
689.165B
اعتباري ملل (وملل) 13,065 (5.00%) 2939
19.201M
255.229B
بانك سامان (سامان) 13,067 (3.00%) 2818
43.890M
575.816B
بانك سينا (وسينا) 11,360 (2.53%) 2120
16.878M
191.715B
بانك خاورميانه (وخاور) 11,320 (1.71%) 1498
11.090M
125.043B
پست بانك ايران (وپست) 10,750 (1.70%) 1079
4.939M
52.745B
بانك ايران زمين (وزمين) 17,416 (4.00%) 691
11.189M
195.124B
بانك گردشگري (وگردش) 21,300 (5.82%) 161
8.342M
177.690B
اختيارخ وتجارت-6500-1399/07/22 (ضجار7036) 18 (0%) 149
8,145
145.636M
اختيارخ وتجارت-3600-1399/07/22 (ضجار7026) 140 (6.87%) 148
5,287
832.510M
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 585 (7.54%) 130
2,239
1.250B
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 798 (1.66%) 82
1,000,000
798.000M
اختيارخ وتجارت-4600-1399/07/22 (ضجار7031) 40 (37.50%) 81
4,398
172.136M
بانك شهر (وشهر) 9,447 (1.99%) 60
157,431
1.487B
اختيارخ وتجارت-3200-1399/07/22 (ضجار7024) 314 (36.95%) 39
1,085
471.995M
اختيارخ وپارس-3800-1399/07/30 (ضپاس7014) 860 (14.00%) 15
316
292.634M
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 1,108 (25.06%) 13
100,000
110.800M
اختيارخ وتجارت-3000-1399/07/22 (ضجار7023) 370 (8.64%) 13
298
116.106M
اختيارخ وتجارت-3800-1399/07/22 (ضجار7027) 120 (10.45%) 12
220
31.600M
اختيارخ وبملت-6272-1399/08/28 (ضملت8033) 600 (12.15%) 11
96
260.225M
اختيارخ وپارس-5500-1399/07/30 (ضپاس7021) 400 (50.00%) 9
49
14.609M
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 601 (24.88%) 8
100
64.200M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 1,400 (18.54%) 8
33
41.383M
اختيارخ وپارس-4000-1399/07/30 (ضپاس7015) 790 (4.70%) 6
214
182.320M
اختيارخ وبملت-5789-1399/08/28 (ضملت8032) 800 (3.23%) 4
24
80.418M
اختيارخ وبملت-5306-1399/08/28 (ضملت8031) 1,690 (70.71%) 4
26
182.618M
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 1,001 (36.12%) 3
12
12.210M
اختيارخ وپارس-4600-1399/07/30 (ضپاس7018) 460 (34.29%) 3
200
109.000M
اختيارخ وپارس-4200-1399/07/30 (ضپاس7016) 850 (47.04%) 2
19
5.350M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,318 (4.00%) 2
3,900
16.840M
اختيارخ وپارس-4400-1399/07/30 (ضپاس7017) 600 (18.81%) 2
101
61.200M
اختيارخ وبملت-7238-1399/08/28 (ضملت8035) 100 (87.50%) 2
10
9.110M
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 1,251 (25.98%) 1
9
11.259M
اختيارخ وپارس-5000-1399/07/30 (ضپاس7020) 300 (0%) 1
100
30.000M
اختيارخ وبملت-8204-1399/08/28 (ضملت8037) 200 (63.10%) 1
1
828,200
اختيارخ وبملت-6755-1399/08/28 (ضملت8034) 1,190 (48.75%) 1
1
4.928M
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 1,000 (0%) 1
9
9.000M
اختيارخ وتجارت-3400-1399/07/22 (ضجار7025) 389 (19.79%) 1
5
1.945M
اختيارخ وپارس-3000-1399/07/30 (ضپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3374-1399/08/28 (ضملت8024) 12,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/08/11 (ضصاد8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1399/07/22 (ضجار7033) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6272-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4400-1399/07/30 (طپاس7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1399/07/22 (ضجار7035) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2600-1399/08/11 (ضصاد8011) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3400-1399/07/30 (طپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/08/11 (ضصاد8008) 2,060 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/07/30 (طپاس7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/07/30 (طپاس7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1399/08/11 (طصاد8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/08/11 (طصاد8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3400-1399/07/30 (ضپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/08/11 (طصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1399/07/30 (ضپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/08/11 (طصاد8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5500-1399/07/22 (طجار7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1399/08/11 (ضصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3200-1399/08/11 (طصاد8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/07/30 (طپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3616-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4800-1399/07/30 (ضپاس7019) 880 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2400-1399/08/11 (ضصاد8010) 2,090 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8204-1399/08/28 (طملت8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3374-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/08/11 (طصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5500-1399/07/30 (طپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4600-1399/08/11 (ضصاد8021) 449 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 4,140 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2891-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2800-1399/08/11 (ضصاد8012) 1,595 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/07/22 (طجار7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7500-1399/07/30 (طپاس7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1399/07/22 (ضجار7028) 460 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4823-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/07/22 (طجار7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4800-1399/07/22 (طجار7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3800-1399/07/22 (طجار7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1399/08/11 (طصاد8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1399/07/30 (طپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2650-1399/08/28 (ضملت8021) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/07/22 (طجار7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1300-1399/08/11 (ضصاد8001) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7238-1399/08/28 (طملت8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4340-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 1,100 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1399/07/30 (طپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2891-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4400-1399/08/11 (طصاد8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3800-1399/08/11 (ضصاد8017) 720 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4200-1399/07/22 (ضجار7029) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5500-1399/07/22 (ضجار7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3600-1399/07/22 (طجار7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4800-1399/07/22 (ضجار7032) 150 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/08/11 (ضصاد8023) 389 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7500-1399/07/30 (ضپاس7025) 110 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 9,417 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1399/08/11 (طصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3600-1399/08/11 (طصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3400-1399/07/22 (طجار7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1399/07/30 (ضپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6500-1399/08/11 (طصاد8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5789-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3857-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1500-1399/07/30 (ضپاس7000) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1399/08/11 (ضصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/08/11 (طصاد8008) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 16,623 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1399/07/22 (طجار7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4100-1399/08/28 (ضملت8027) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-8000-1399/08/11 (ضصاد8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4100-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3600-1399/07/30 (طپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6500-1399/07/30 (طپاس7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1399/08/11 (طصاد8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/07/30 (ضپاس7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1399/08/11 (ضصاد8000) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3616-1399/08/28 (ضملت8025) 2,050 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4200-1399/08/11 (ضصاد8019) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3600-1399/07/30 (ضپاس7013) 1,810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1399/07/30 (ضپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1399/07/30 (ضپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/07/30 (طپاس7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2650-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2200-1399/08/11 (ضصاد8009) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4200-1399/08/11 (طصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5306-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/08/11 (طصاد8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1399/08/11 (طصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1399/08/11 (ضصاد8018) 779 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1399/07/30 (طپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3600-1399/08/11 (ضصاد8016) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4200-1399/07/22 (طجار7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1,999 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1399/07/30 (طپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4340-1399/08/28 (ضملت8028) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1399/08/11 (طصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3133-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3200-1399/07/22 (طجار7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4582-1399/08/28 (ضملت8029) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1399/07/30 (ضپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1399/07/30 (ضپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4400-1399/07/22 (طجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4800-1399/07/30 (طپاس7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1399/08/11 (طصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1399/07/30 (طپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7500-1399/08/11 (ضصاد8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4400-1399/08/11 (ضصاد8020) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/07/30 (ضپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1399/08/11 (طصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-8000-1399/08/11 (طصاد8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/07/30 (طپاس7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5500-1399/08/11 (ضصاد8024) 277 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3200-1399/07/30 (طپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1399/07/30 (طپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1399/08/11 (طصاد8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/07/30 (ضپاس7022) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4600-1399/08/11 (طصاد8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1399/08/11 (ضصاد8013) 1,250 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1399/08/11 (ضصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6500-1399/07/30 (ضپاس7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/07/30 (طپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4800-1399/08/11 (ضصاد8022) 699 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7721-1399/08/28 (طملت8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,431 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2400-1399/07/30 (ضپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/08/11 (ضصاد8025) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4823-1399/08/28 (ضملت8030) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1399/08/11 (ضصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1399/08/11 (ضصاد8002) 2,400 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4200-1399/07/30 (طپاس7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6755-1399/08/28 (طملت8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3800-1399/07/30 (طپاس7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4600-1399/07/22 (طجار7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/08/11 (طصاد8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6500-1399/07/22 (طجار7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 (طصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3200-1399/07/30 (ضپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,630 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1500-1399/07/30 (طپاس7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4600-1399/07/30 (طپاس7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3400-1399/08/11 (طصاد8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1399/07/30 (طپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3133-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7500-1399/08/11 (طصاد8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1399/08/11 (طصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3400-1399/08/11 (ضصاد8015) 1,320 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4400-1399/07/22 (ضجار7030) 24 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3857-1399/08/28 (ضملت8026) 3,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4582-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/08/11 (ضصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3200-1399/08/11 (ضصاد8014) 1,050 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1399/07/30 (ضپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5500-1399/08/11 (طصاد8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7721-1399/08/28 (ضملت8036) 580 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1399/07/30 (طپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6500-1399/08/11 (ضصاد8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4800-1399/08/11 (طصاد8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1399/08/11 (طصاد8003) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت آرمان نيكوسگال-سهامي عام- 395,000,000 9.870
شركت آسان سرمايه پوياي دانا-سهامي خاص- 197,990,000 4.940
سهام وثـيقه نامه930103770 ن ص بازنشستگي ك نفت 161,600,000 4.040
سهام وثـيقه نامه930109290 ن ص بازنشستگي ك نفت 142,300,000 3.550
شركت توسعه بين المللي ا.و.ع.ا.خراسان جنوبي س.ع 135,456,366 3.380
شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص- 121,699,112 3.040
شركت سرمايه گذاري آينده نگرشرق-سهامي عام- 117,010,000 2.920
سهام وثـيقه نامه930082240 ن ص بازنشستگي ك نفت 104,730,000 2.610
سهام وثـيقه نامه930065830 ن ص بازنشستگي ك نفت 101,850,000 2.540
شركت جراح نگرطوس-سهامي خاص- 84,741,472 2.110
شركت سرمايه گذاري همگامان تجارت-سهامي عام- 81,000,650 2.020
شخص حقیقی 77,190,000 1.920
سهام وثـيقه نامه930064640 ن ص بازنشستگي ك نفت 71,695,000 1.790
شركت حامي تجارت ايلام نوين-بامسئوليت محدود- 70,270,086 1.750
شركت آساگستران خراسان-سهامي خاص- 69,261,942 1.730
سهام وثـيقه نامه930064720 ن ص بازنشستگي ك نفت 64,960,000 1.620
سهام وثـيقه نامه930073100 ن ص بازنشستگي ك نفت 59,130,000 1.470
سهام وثـيقه نامه930082260 ن ص بازنشستگي ك نفت 55,210,000 1.380
شركت آرمان پديده خراسان-بامسئوليت محدود- 50,801,054 1.270
شركت شاهد-سهامي عام- 50,800,000 1.270
سهام وثـيقه نامه930082190 ن ص بازنشستگي ك نفت 46,950,000 1.170
شركت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان-سهامي عا 46,039,000 1.150

چکیده