PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه ( آواپارس ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:07:32
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 700 قیمت دیروز 700 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 700 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 735
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 665
تاریخ آخرین معامله 1400/8/8 - 15:15:05   ارزش بازار (م ر) 3,500,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/8/8 700 700 700 88,637
1.500B
1,050.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه البرز (البرز) 1,474 (4.53%) 612
29.484M
43.329B
بيمه آسيا (آسيا) 1,375 (3.85%) 349
13.586M
18.505B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,780 (1.70%) 304
5.907M
63.008B
بيمه ملت (ملت) 1,100 (3.51%) 288
10.782M
11.792B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 34,950 (0%) 172
885,931
30.964B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 2,681 (2.97%) 150
3.014M
8.089B
بيمه دي (ودي) 3,662 (4.61%) 143
1.461M
5.455B
بيمه تجارت نو (بنو) 5,320 (0%) 111
1.275M
6.727B
بيمه سينا (وسين) 2,926 (2.98%) 78
2.936M
8.592B
بيمه معلم (ومعلم) 1,626 (4.80%) 77
1.305M
2.119B
بيمه نوين (نوين) 3,190 (0.87%) 71
802,639
2.555B
بيمه ميهن (ميهن) 2,170 (4.99%) 67
838,827
1.821B
بيمه ما (ما) 4,400 (2.87%) 64
634,053
2.753B
بيمه پارسيان (پارسيان) 7,670 (2.79%) 26
170,767
1.346B
بيمه رازي (ورازي) 1,193 (2.93%) 25
3.038M
3.624B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,139 (4.98%) 17
717,805
1.535B
بيمه كوثر (كوثر) 3,440 (5.00%) 14
72,715
250.140M
بيمه سرمد (وسرمد) 5,030 (2.90%) 10
1.007M
5.064B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,947 (2.50%) 3
4,211
16.706M
بيمه تعاون (وتعاون) 1,542 (4.99%) 2
3,500
5.397M
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,133 (4.40%) 1
2,000
6.266M
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 4,739 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 4,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 23,370 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 6,320 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 3,902 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,060 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0


چکیده