PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك رفاه كارگران
بانك رفاه كارگران ( ورفاه ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 11:32:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 82
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 12.2
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,030
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 20,000,000 حداقل قیمت مجاز 970
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 23,326,000 تعداد سهام 23,326,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,770 (0.53%) 62645
1.907B
7,231.845B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,600 (4.26%) 44778
957.241M
3,523.819B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,080 (0.49%) 27826
1.002B
4,187.912B
بانك ملت (وبملت) 5,420 (2.87%) 23296
353.056M
1,940.861B
بانك دي (دي) 45,054 (5.00%) 20097
60.699M
2,699.045B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,990 (3.11%) 7964
136.475M
682.512B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,320 (0.44%) 5164
70.736M
798.025B
پست بانك ايران (وپست) 16,220 (4.98%) 3374
32.151M
519.939B
بانك سينا (وسينا) 11,910 (4.93%) 2288
20.508M
243.300B
اعتباري ملل (وملل) 13,690 (1.87%) 2051
10.765M
148.654B
بانك آينده (وآيند) 24,193 (2.00%) 1441
11.295M
273.251B
بانك گردشگري (وگردش) 19,448 (0%) 1381
8.816M
171.386B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,700 (3.88%) 1224
7.931M
85.034B
بانك شهر (وشهر) 7,242 (3.99%) 538
8.911M
64.531B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,640 (2.93%) 488
3.667M
13.459B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 542 (2.34%) 304
9,658
5.410B
بانك سامان (سامان) 10,751 (3.00%) 209
3.800M
40.855B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 200 (5.21%) 205
10,365
2.165B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,100 (10.13%) 195
7,079
8.320B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 370 (1.07%) 178
6,940
2.546B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 210 (6.25%) 154
9,096
1.862B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,401 (2.00%) 140
1.628M
20.189B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 830 (6.11%) 123
4,081
3.425B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 360 (3.74%) 119
5,911
2.193B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 995 (2.05%) 114
3,056
2.959B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,610 (1.47%) 63
1,194
1.892B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 700 (3.70%) 60
2,696
1.854B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 400 (6.67%) 34
1,507
531.050M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 760 (17.57%) 27
604
478.189M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,101 (13.51%) 22
158
189.664M
بانك سرمايه (سمايه) 9,114 (2.99%) 18
73,214
667.272M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,000 (5.88%) 13
57
116.326M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 4
8,800
38.958M
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 120 (0%) 4
11
1.300M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 80 (6.98%) 3
300
26.000M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 120 (11.76%) 3
163
22.180M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 750 (3.45%) 1
1
750,000
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 1,580 (1.09%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0.04%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,269 (0.80%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (2.36%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 170 (2.86%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,100 (5.00%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,126 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 900 (1.69%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,367 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,400 (8.91%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 2,912 (0.07%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0


چکیده