PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه معدني و صنعتي صبانور
توسعه معدني و صنعتي صبانور ( كنور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:33:40
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 42,650 قیمت دیروز 42,760 تعداد معاملات 554 EPS 4987
110     (%0.26) بیشترین قیمت 43,600 ارزش 30,492,087,430 P/E 8.6
قیمت آخرین معامله 43,150 کمترین قیمت 42,000 حجم 716,174 حداکثر قیمت مجاز 45,320
390     (%0.91) اولین قیمت 42,000 حجم مبنا 1,174,569 حداقل قیمت مجاز 41,910
تاریخ آخرین معامله 1399/12/11 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 125,238,398 تعداد سهام 2,936,422,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,500 42,430 42,430 500 1
1 3,597 42,420 43,150 9,881 1
1 542 42,410 43,160 1,800 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/11 42,650 42,000 43,600 554
716,174
30.492B
1399/12/10 42,760 42,350 42,860 443
638,791
27.078B
1399/12/9 43,210 42,100 44,670 799
890,754
38.640B
1399/12/6 42,660 42,500 44,050 514
358,652
15.499B
1399/12/5 42,420 41,950 43,300 344
690,144
29.096B
1399/12/4 42,800 42,560 43,150 244
846,688
36.038B
1399/12/3 43,420 43,150 44,000 272
866,184
37.421B
1399/12/2 44,030 0 0 392
622,981
27.261B
1399/11/28 44,660 44,170 45,070 289
583,584
25.820B
1399/11/27 45,070 44,760 47,270 373
1.011M
45.462B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/13 6 1396 245 30 102 179 5
1396/4/29 3 1396 240 27 -4 179 -6
1395/12/18 12 1396 306 27 179 179 -71
1395/12/18 12 1395 170 -71
1395/10/30 9 1395 170 50 50 -71 43

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 14,770 (5.95%) 218445
156.393M
2,309.767B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,200 (0.45%) 2238
17.742M
196.266B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,270 (1.90%) 1688
16.516M
154.135B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 17,220 (2.14%) 1336
7.578M
128.662B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 19,550 (2.14%) 1285
5.699M
110.392B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 43,150 (0.91%) 554
716,174
30.492B
باما (كاما) 14,170 (1.94%) 328
968,523
13.724B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 45,060 (1.75%) 237
350,798
16.010B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,400 (1.97%) 98
307,598
8.121B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 53,650 (1.99%) 60
37,440
2.009B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 87,500 (1.99%) 42
9,220
806.750M
معدني‌ دماوند (كدما) 235,440 (2.00%) 19
830
195.415M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 139,675 (2.00%) 9
1,411
197.081M
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,536 (4.99%) 3
21,600
76.378M
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,053,763 (0.59%) 3
30,000
31.613B
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 4,405 (29.34%) 3
45
184.205M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1400/03/23 (ضگل3002) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1400/03/23 (ضگل3000) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 6,200 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1400/03/23 (طگل3004) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1400/03/23 (ضگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1400/03/23 (طگل3000) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1400/03/23 (طگل3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1400/03/23 (ضگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1400/03/23 (طگل3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1400/03/23 (ضگل3003) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1400/03/23 (طگل3002) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1400/03/23 (ضگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1400/03/23 (طگل3008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1400/03/23 (طگل3003) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 974,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1400/03/23 (ضگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 3,950 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1400/03/23 (ضگل3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,010 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1400/03/23 (طگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1400/03/23 (طگل3007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1400/03/23 (ضگل3001) 4,950 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

وب سایت شرکت: http://snsteel.org/
مدیر عامل: آقای محسن یزدانی راد
آدرس شرکت: تهران - سعادت آباد - نرسیده به خروجی نیایش شرق - خیابان حق طلب (26 غربی) پلاک 49 - کد پستی 1997969138
تلفن شرکت: 88681421-88681792-88680727-88681156
نمابر شرکت: 88682694
تلفن امور سهام: 88682312 و 13
تلفن امور سهام: 88682312-3