PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه معدني و صنعتي صبانور
توسعه معدني و صنعتي صبانور ( كنور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:32:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,810 قیمت دیروز 16,840 تعداد معاملات 726 EPS 1974
30     (%0.18) بیشترین قیمت 17,000 ارزش 112,295,639,420 P/E 8.5
قیمت آخرین معامله 16,810 کمترین قیمت 16,620 حجم 6,678,893 حداکثر قیمت مجاز 17,680
30     (%0.18) اولین قیمت 16,650 حجم مبنا 5,108,409 حداقل قیمت مجاز 16,000
تاریخ آخرین معامله 1401/5/15 - 12:29:31   ارزش بازار (م ر) 214,680,879 تعداد سهام 12,771,022,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 16,800 16,810 695 1
1 3,000 16,760 16,830 3,000 1
3 4,732 16,730 16,900 41,990 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/15 16,810 16,620 17,000 726
6.679M
112.296B
1401/5/12 16,840 16,460 17,120 440
2.261M
38.061B
1401/5/11 16,850 16,250 17,150 789
5.247M
88.420B
1401/5/10 16,890 16,350 17,220 547
2.263M
37.854B
1401/5/9 17,030 16,950 17,370 699
7.065M
120.283B
1401/5/8 17,840 17,150 18,000 503
1.968M
34.556B
1401/5/5 18,010 17,870 18,290 174
1.708M
30.668B
1401/5/4 18,040 17,800 18,200 352
4.996M
90.139B
1401/5/3 17,970 17,850 18,120 443
10.580M
190.111B
1401/5/2 18,170 17,800 18,340 312
4.496M
81.652B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/13 6 1396 245 30 102 179 5
1396/4/29 3 1396 240 27 -4 179 -6
1395/12/18 12 1396 306 27 179 179 -71
1395/12/18 12 1395 170 -71
1395/10/30 9 1395 170 50 50 -71 43

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پويا زركان آق دره (فزر) 23,100 (5.96%) 1903
18.777M
433.756B
باما (كاما) 4,799 (3.12%) 1740
15.227M
73.282B
معدني‌ دماوند (كدما) 56,700 (2.75%) 1721
1.415M
80.129B
تجلي توسعه معادن و فلزات (تجلي) 1,301 (0.69%) 1514
46.014M
60.112B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 5,110 (2.06%) 976
13.195M
68.188B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,540 (4.15%) 953
28.642M
293.970B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 11,430 (2.06%) 779
2.805M
32.149B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 16,810 (0.18%) 726
6.679M
112.296B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 13,600 (0.95%) 618
1.283M
17.455B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 22,180 (5.92%) 525
1.022M
22.302B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 18,920 (1.56%) 433
323,398
6.139B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 16,320 (1.98%) 358
1.423M
23.126B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 25,820 (3.57%) 347
444,688
11.485B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 51,500 (1.28%) 99
80,259
4.168B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 43,900 (0.11%) 69
129,107
5.666B
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,022,000 (0.78%) 1
10
10.220M
اختيارف فزر-24000-14010922 (طفزر901) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف. ت.فزر-18900-011119 (هفزر0111) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. كگهر-55817-020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14320-1401/07/17 (ضپال7001) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 999,500 (0%) 0
0
0
گواهي سنگ آهن معادن سرمك(ن) (سنگ0204ن01) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24320-1401/07/17 (ضپال7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20320-1401/07/17 (ضپال7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-22000-14010922 (ضفزر900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-24320-1401/07/17 (طپال7006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-28320-1401/07/17 (ضپال7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20320-1401/07/17 (طپال7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14320-1401/07/17 (طپال7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-13320-1401/07/17 (طپال7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18320-1401/07/17 (طپال7003) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 296,050 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-30000-14010922 (طفزر904) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,035,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28320-1401/07/17 (طپال7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-26320-1401/07/17 (طپال7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-26000-14010922 (طفزر902) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-34000-14010922 (طفزر906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو11690-01/08/16 (هصيكو108) 2,229 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-32320-1401/07/17 (ضپال7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-24000-14010922 (ضفزر901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16320-1401/07/17 (ضپال7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. كگهر-55363-020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-28000-14010922 (طفزر903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تاصيكو11780-01/08/28 (ظصيكو108) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-32000-14010922 (طفزر905) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-26320-1401/07/17 (ضپال7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18320-1401/07/17 (ضپال7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-32000-14010922 (ضفزر905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16320-1401/07/17 (طپال7002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,295,560 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-22000-14010922 (طفزر900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-22320-1401/07/17 (طپال7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-13320-1401/07/17 (ضپال7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-26000-14010922 (ضفزر902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-22320-1401/07/17 (ضپال7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-30000-14010922 (ضفزر904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-34000-14010922 (ضفزر906) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-28000-14010922 (ضفزر903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32320-1401/07/17 (طپال7009) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

وب سایت شرکت: http://snsteel.org/
مدیر عامل: آقای محسن یزدانی راد
آدرس شرکت: تهران - سعادت آباد - نرسیده به خروجی نیایش شرق - خیابان حق طلب (26 غربی) پلاک 49 - کد پستی 1997969138
تلفن شرکت: 88681421-88681792-88680727-88681156
نمابر شرکت: 88682694
تلفن امور سهام: 88682312 و 13
تلفن امور سهام: 88682312-3