PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . بانك گردشگري
ح . بانك گردشگري ( وگردشح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:53:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,218 قیمت دیروز 15,218 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 15,218 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 15,674
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 14,762
تاریخ آخرین معامله 1399/10/3 - 10:34:44   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/3 15,218 15,218 15,218 396
68.324M
1,039.754B
1399/10/2 14,357 14,357 14,357 848
149.990M
2,153.406B
1399/10/1 13,545 13,400 13,914 1,590
149.990M
2,031.622B
1399/9/30 13,127 12,807 14,441 1,093
149.951M
1,968.338B
1399/9/29 13,624 13,525 15,251 406
2.687M
36.611B
1399/9/26 14,388 14,283 16,105 264
2.266M
32.609B
1399/9/25 15,194 14,948 16,856 99
741,094
11.260B
1399/9/24 15,902 15,748 17,758 65
326,642
5.194B
1399/9/23 16,753 16,692 18,000 67
363,182
6.084B
1399/9/22 17,757 17,280 19,484 172
838,282
14.885B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,905 (2.58%) 8093
224.990M
424.830B
بانك ملت (وبملت) 2,953 (1.40%) 6186
135.775M
401.962B
بانك گردشگري (وگردش) 12,010 (1.61%) 5261
104.947M
1,285.413B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,824 (0.11%) 4067
109.329M
198.661B
بانك سرمايه (سمايه) 7,096 (0.59%) 2199
19.489M
138.376B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,060 (1.67%) 1309
41.814M
86.106B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,242 (2.41%) 802
10.804M
34.899B
اختيارخ وتجارت-2000-1400/10/15 (ضجار1022) 130 (4.41%) 794
27,098
3.558B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,040 (0.31%) 743
22.447M
292.851B
بانك سينا (وسينا) 2,491 (5.00%) 707
41.385M
103.730B
بانك شهر (وشهر) 4,570 (0.18%) 606
7.471M
34.389B
پست بانك ايران (وپست) 19,970 (5.00%) 581
4.508M
90.647B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,988 (3.33%) 506
20.455M
62.056B
اختيارخ وتجارت-2500-1400/10/15 (ضجار1023) 23 (17.86%) 423
16,195
378.434M
اعتباري ملل (وملل) 8,523 (4.76%) 291
1.523M
13.113B
بانك خاورميانه (وخاور) 5,130 (0.77%) 271
1.899M
9.597B
اختيارخ وتجارت-1600-1400/10/15 (ضجار1020) 400 (5.26%) 121
4,812
1.802B
اختيارخ وبملت-3000-1400/11/13 (ضملت1133) 382 (7.51%) 48
585
214.999M
بانك ايران زمين (وزمين) 10,059 (4.00%) 47
515,112
5.182B
اختيارخ وبصادر-2500-1400/11/06 (ضصاد1114) 54 (6.90%) 33
1,645
88.722M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/11/06 (ضصاد1113) 175 (1.69%) 29
928
154.063M
اختيارخ وبملت-2000-1400/11/13 (ضملت1131) 1,085 (7.89%) 16
523
603.004M
اختيارخ وبصادر-1600-1400/11/06 (ضصاد1111) 379 (0.26%) 11
256
98.471M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/10/15 (ضجار1021) 250 (15.21%) 10
336
78.608M
اختيارخ وتجارت-1400-1400/10/15 (ضجار1019) 580 (16.47%) 7
29
16.508M
اختيارخ وبملت-4000-1400/11/13 (ضملت1135) 70 (18.60%) 7
70
5.760M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/11/06 (ضصاد1112) 225 (19.64%) 2
10
2.257M
اختيارخ وپارس-1600-1400/10/22 (ضپاس1009) 550 (8.33%) 2
40
22.000M
اختيارخ وبصادر-1400-1400/11/06 (ضصاد1110) 500 (17.10%) 2
109
63.500M
اختيارخ وبملت-3500-1400/11/13 (ضملت1134) 167 (16.08%) 2
8
1.526M
اختيارخ وپارس-2000-1400/10/22 (ضپاس1011) 300 (20.84%) 2
13
3.900M
اختيارخ وپارس-1800-1400/10/22 (ضپاس1010) 400 (0%) 2
4
1.595M
اختيارف وبملت-3000-1400/11/13 (طملت1133) 180 (28.57%) 2
13
2.340M
اختيارخ وبملت-2500-1400/11/13 (ضملت1132) 699 (0.43%) 2
49
34.290M
اختيارف وتجارت-2000-1400/10/15 (طجار1022) 150 (33.04%) 1
1
150,000
اختيارخ وپارس-3000-1400/10/22 (ضپاس1013) 56 (0%) 1
5
280,000
اختيارف وتجارت-2500-1400/10/15 (طجار1023) 700 (75.00%) 1
3
2.100M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,082 (2.95%) 1
137
148,234
اختيارف وبصادر-3000-1400/11/06 (طصاد1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1400/11/06 (طصاد1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/10/15 (طجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/11/06 (ضصاد1115) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/10/15 (ضجار1025) 211 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/10/22 (ضپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/11/13 (طملت1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/11/13 (طملت1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/11/06 (طصاد1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/11/13 (طملت1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/10/22 (طپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/10/22 (طپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/11/06 (ضصاد1117) 650 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1400/10/15 (طجار1020) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/11/06 (ضصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/11/06 (طصاد1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/11/13 (ضملت1137) 5 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 7,339 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/11/13 (ضملت1138) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1400/11/06 (طصاد1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/10/22 (ضپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/10/22 (طپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/10/22 (طپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/11/06 (طصاد1113) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/10/15 (طجار1021) 120 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/10/22 (طپاس1011) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/10/22 (طپاس1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/10/15 (طجار1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/11/06 (طصاد1112) 70 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 6,140 (0.68%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/11/13 (ضملت1136) 20 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 932 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/10/22 (طپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/10/15 (طجار1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1400/11/13 (طملت1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/10/15 (ضجار1024) 12 (9.09%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/10/22 (ضپاس1014) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/10/22 (طپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1400/11/13 (طملت1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1400/10/22 (ضپاس1012) 140 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1400/10/15 (طجار1019) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/10/15 (ضجار1026) 20 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/11/13 (طملت1134) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/11/13 (طملت1137) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/11/06 (طصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده