PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري مسكن تهران
سرمايه گذاري مسكن تهران ( ثتران ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:32:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,725 قیمت دیروز 2,620 تعداد معاملات 328 EPS 154
105     (%4.01) بیشترین قیمت 2,751 ارزش 15,784,644,137 P/E 17.7
قیمت آخرین معامله 2,750 کمترین قیمت 2,633 حجم 5,792,063 حداکثر قیمت مجاز 2,751
130     (%4.96) اولین قیمت 2,700 حجم مبنا 5,725,191 حداقل قیمت مجاز 2,489
تاریخ آخرین معامله 1401/5/15 - 15:40:50   ارزش بازار (م ر) 4,905,000 تعداد سهام 1,800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,219 2,720 2,751 350,373 13
1 39,055 2,717 2,838 3,879 1
1 2,000 2,715 2,912 3,779 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/15 2,725 2,633 2,751 328
5.792M
15.785B
1401/5/12 2,620 2,613 2,714 183
2.193M
5.861B
1401/5/11 2,587 2,543 2,643 248
4.189M
10.942B
1401/5/10 2,519 2,460 2,596 325
4.969M
12.555B
1401/5/9 2,473 2,452 2,565 322
5.560M
13.727B
1401/5/8 2,581 2,505 2,673 224
2.601M
6.635B
1401/5/5 2,606 2,536 2,650 224
1.712M
4.427B
1401/5/4 2,615 2,568 2,725 370
5.044M
13.162B
1401/5/3 2,703 2,636 2,835 314
3.416M
9.097B
1401/5/2 2,774 2,740 2,917 331
5.392M
14.959B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/29 12 1397 -65 94 -500 -500 -208
1396/6/29 12 1396 -363 -208
1396/5/4 9 1396 -323 68 -246 -208 -73
1395/8/18 12 1396 94 315 -208 -208 56
1395/8/18 12 1395 -131 56

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 797 (5.28%) 2783
113.128M
88.801B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 8,250 (0.24%) 1635
19.887M
166.991B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,418 (3.81%) 1435
13.791M
19.398B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 866 (1.76%) 1025
38.166M
32.992B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 105,680 (5.00%) 995
2.176M
229.711B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 8,480 (0.93%) 956
4.249M
36.053B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 7,070 (4.28%) 830
5.952M
41.860B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,243 (4.96%) 541
15.234M
33.950B
شركت كيسون (كيسون) 1,261 (2.94%) 518
19.634M
24.721B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 6,060 (5.94%) 429
5.045M
30.459B
آ.س.پ (آ س پ) 4,350 (3.79%) 380
2.844M
12.311B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 3,164 (4.98%) 357
7.192M
22.696B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 5,660 (2.95%) 349
5.097M
28.773B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 6,130 (5.87%) 329
1.266M
7.668B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,750 (4.96%) 328
5.792M
15.785B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 2,873 (5.98%) 328
8.120M
23.191B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 6,580 (3.79%) 306
1.970M
12.887B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 5,570 (2.20%) 288
2.316M
12.711B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 24,710 (4.97%) 284
582,557
14.286B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,400 (0.54%) 275
2.610M
19.814B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 14,080 (2.96%) 247
818,977
11.674B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 15,600 (2.97%) 244
968,440
15.096B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 23,100 (2.74%) 201
299,458
6.966B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 3,905 (5.34%) 197
1.550M
6.021B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 4,880 (1.41%) 189
1.286M
6.319B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 12,190 (5.00%) 173
1.278M
15.556B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,291 (0.52%) 155
3.326M
11.074B
سخت آژند (ثاژن) 3,499 (0.95%) 151
1.602M
5.581B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 5,900 (3.15%) 117
956,020
5.635B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 12,300 (2.07%) 108
400,286
4.889B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 19,400 (2.97%) 90
260,600
5.056B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,350 (2.20%) 61
41,352
1.405B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 10,350 (3.00%) 31
47,436
490.963M
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,367 (0.51%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه سرمايه گذاري مسكن-سهامي عام- 932,543,739 51.800
شخص حقیقی 21,362,382 1.180

چکیده

آدرس شرکت: تهران میدان ونک خیابان گاندی خیابان 21 پلاک 3 کدپستی 1517937711
تلفن شرکت: 88885561
تلفن امور سهام: 88875251
نمابر شرکت: 88661168
وب سایت شرکت: http://tehran.hic-iran.com
پست الکترونیک شرکت: tehran@hic-iran.com
مدیر عامل: آقای آقا حسین نعیمی ابیانه
مدیر مالی: آقای علیرضا محمدی
مدیر سهام: آقای شهاب حاتمی
مدیر روابط عمومی: آقای حمید رضا اسعدی
تلفن امور سهام: 88875251
تلفن امور سهام: 88885561-داخلی 129
تلفن امور سهام: 021 - 88885561 داخلی 105 و 129
تلفن امور سهام: 88885561-2 داخلی 129 یا 105