PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري مسكن تهران
سرمايه گذاري مسكن تهران ( ثتران ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,076 قیمت دیروز 5,076 تعداد معاملات 0 EPS 274
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 18.5
قیمت آخرین معامله 4,827 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 5,329
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 9,850,276 حداقل قیمت مجاز 4,823
تاریخ آخرین معامله 1399/10/30 - 12:28:01   ارزش بازار (م ر) 9,136,800 تعداد سهام 1,800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/30 5,076 4,827 4,827 31
188,005
907.500M
1399/10/29 5,081 4,828 4,828 11
28,036
135.358M
1399/10/27 5,082 4,837 4,837 26
348,793
1.687B
1399/10/14 5,091 4,932 4,932 235
3.650M
18.000B
1399/10/13 5,191 5,009 5,009 137
2.939M
14.721B
1399/10/10 5,272 5,153 5,680 1,436
14.689M
77.434B
1399/10/9 5,424 5,348 5,780 1,348
11.975M
64.957B
1399/10/8 5,629 5,371 5,794 1,881
18.678M
105.139B
1399/10/7 5,537 5,304 5,800 1,911
19.387M
107.352B
1399/10/6 5,583 5,300 5,682 2,833
29.979M
167.370B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/29 12 1397 -65 94 -500 -500 -208
1396/6/29 12 1396 -363 -208
1396/5/4 9 1396 -323 68 -246 -208 -73
1395/8/18 12 1396 94 315 -208 -208 56
1395/8/18 12 1395 -131 56

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 104,530 (5.00%) 8356
9.503M
1,058.700B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,840 (4.66%) 8139
95.085M
175.885B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 12,650 (3.55%) 6952
69.165M
920.115B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,930 (4.87%) 4333
123.634M
362.496B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 17,550 (4.98%) 3936
18.154M
321.189B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,380 (4.79%) 3690
56.173M
194.228B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 65,152 (5.00%) 3585
4.310M
284.097B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 67,870 (3.65%) 2597
3.998M
265.807B
آ.س.پ (آ س پ) 13,441 (5.00%) 2352
8.569M
120.044B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 53,630 (5.00%) 1578
2.873M
154.967B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 13,490 (5.00%) 1303
11.531M
158.746B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 57,030 (4.99%) 1118
3.114M
177.558B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 4,970 (4.97%) 868
8.682M
43.590B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 12,608 (2.99%) 744
4.407M
55.685B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 23,348 (5.00%) 664
4.376M
102.173B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,140 (4.95%) 597
10.724M
65.913B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 11,086 (5.00%) 557
4.134M
45.911B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 41,158 (3.00%) 494
919,039
37.826B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 16,610 (5.00%) 434
1.671M
27.861B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 53,288 (5.00%) 234
471,150
25.106B
سخت آژند (ثاژن) 8,869 (2.00%) 193
2.717M
24.101B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 11,450 (4.98%) 179
1.184M
13.561B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 72,097 (3.00%) 150
376,824
27.168B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 19,060 (4.99%) 108
1.304M
24.863B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 36,041 (3.00%) 79
133,206
4.801B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,034 (5.00%) 48
252,218
3.287B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,672 (4.99%) 48
147,413
1.131B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 17,450 (3.00%) 27
45,032
785.808M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 49,581 (3.00%) 21
19,166
950.269M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,743 (5.00%) 21
30,940
363.328M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 50,871 (0%) 1
700
35.610M
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 14,444 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,740 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,230 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه سرمايه گذاري مسكن-سهامي عام- 638,152,192 53.170
شخص حقیقی 15,453,450 1.280

چکیده

آدرس شرکت: تهران میدان ونک خیابان گاندی خیابان 21 پلاک 3 کدپستی 1517937711
تلفن شرکت: 88885561
تلفن امور سهام: 88875251
نمابر شرکت: 88661168
وب سایت شرکت: http://tehran.hic-iran.com
پست الکترونیک شرکت: tehran@hic-iran.com
مدیر عامل: آقای آقا حسین نعیمی ابیانه
مدیر مالی: آقای علیرضا محمدی
مدیر سهام: آقای شهاب حاتمی
مدیر روابط عمومی: آقای حمید رضا اسعدی
تلفن امور سهام: 88875251
تلفن امور سهام: 88885561-داخلی 129
تلفن امور سهام: 021 - 88885561 داخلی 105 و 129
تلفن امور سهام: 88885561-2 داخلی 129 یا 105