PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ شستا-16000-1400/10/29
اختيارخ شستا-16000-1400/10/29 ( ضستا1006 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 12:05:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/10/7 - 12:16:35   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/7 1 1 2 5
21
25,000
1400/10/6 10 1 12 11
67
680,000
1400/10/4 64 10 80 4
17
1.081M
1400/9/28 10 10 10 2
2
20,000
1400/9/22 95 95 95 1
1
95,000
1400/9/20 10 10 10 1
13
130,000
1400/9/15 100 100 100 3
20
2.000M
1400/9/14 100 100 100 1
40
4.000M
1400/9/9 199 199 199 1
10
1.990M
1400/9/8 110 110 110 3
3
330,000

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 974 (0.72%) 6261
302.762M
295.059B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 9,890 (1.30%) 4091
82.467M
835.730B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,530 (0.82%) 689
5.228M
75.868B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 48 (20.00%) 352
77,965
3.543B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 8,780 (0.46%) 291
1.899M
16.638B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 11,300 (0.27%) 138
887,146
10.111B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 7 (0%) 131
36,941
250.502M
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 120 (15.38%) 97
9,219
1.085B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 12,670 (2.09%) 70
195,305
2.474B
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 16 (6.67%) 42
16,382
244.806M
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 209 (9.42%) 5
200
39.190M
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 298 (6.05%) 4
17
4.987M
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 50 (9.09%) 1
40
2.000M
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 130 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره وكغدير505-3ماهه18% (صغدير505) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 5 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده