PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پست بانك ايران
پست بانك ايران ( وپست ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:50:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,775 قیمت دیروز 5,869 تعداد معاملات 1060 EPS -1071
94     (%1.60) بیشترین قیمت 5,895 ارزش 38,757,731,440 P/E -5.3
قیمت پایانی 5,728 کمترین قیمت 5,600 حجم 6,766,107 حداکثر قیمت مجاز 6,162
141     (%2.40) اولین قیمت 5,799 حجم مبنا 1,293,380 حداقل قیمت مجاز 5,576
تاریخ آخرین معامله 1398/10/29 - 10:49:44   ارزش بازار (م ر) 18,521,207 تعداد سهام 3,233,451,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 1,390 5,752 5,775 8,000 1
1 4,620 5,751 5,778 17,999 2
2 5,143 5,745 5,779 80,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/10/28 5,869 5,702 5,931 2,492
20.207M
118.605B
1398/10/25 5,649 5,464 5,800 2,127
16.919M
95.581B
1398/10/24 5,636 5,445 5,782 2,075
13.799M
77.772B
1398/10/23 5,667 5,400 5,758 2,435
24.874M
140.974B
1398/10/22 5,484 5,321 5,643 4,717
37.809M
207.352B
1398/10/21 5,426 5,315 5,427 1,585
28.308M
153.601B
1398/10/18 5,321 5,273 5,273 71
716,289
3.777B
1398/10/17 5,380 5,380 5,380 579
19.773M
106.377B
1398/10/15 5,663 5,628 5,628 178
1.139M
6.410B
1398/10/14 5,924 5,845 5,845 117
962,060
5.623B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/23 6 1395 25 2 1 3 -95
1395/3/11 12 1395 25 2 3 3 -409
1395/3/11 12 1394 3 -409
1394/12/26 6 1394 2 -95 -409 -187
1394/10/21 9 1394 2 1 -409 -218

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 520 (1.76%) 18803
607.963M
316.048B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,717 (5.00%) 11065
197.642M
720.438B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,316 (4.97%) 5148
97.359M
318.297B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 631 (1.12%) 4832
144.824M
91.298B
بانك ملت (وبملت) 6,845 (0.22%) 3890
44.592M
305.850B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,760 (0.80%) 3783
58.259M
161.742B
بانك دي (دي) 3,750 (0.24%) 3562
32.357M
119.966B
اعتباري ملل (وملل) 3,958 (4.63%) 2201
32.301M
126.323B
بانك گردشگري (وگردش) 2,373 (1.98%) 1387
25.406M
59.861B
پست بانك ايران (وپست) 5,775 (1.60%) 1060
6.766M
38.758B
بانك سامان (سامان) 3,777 (1.90%) 922
8.012M
30.000B
بانك سينا (وسينا) 3,450 (2.38%) 872
13.787M
47.268B
بانك شهر (وشهر) 1,961 (3.98%) 489
11.313M
22.184B
بانك سرمايه (سمايه) 1,636 (2.96%) 395
4.893M
7.964B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,359 (1.99%) 364
6.654M
15.697B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,551 (1.46%) 216
1.600M
5.643B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,950 (0.06%) 206
1.443M
7.076B
بانك آينده (وآيند) 2,114 (1.98%) 79
1.285M
2.717B
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 49 (40.00%) 76
6,900
285.700M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,197 (0.97%) 43
468,838
1.030B
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 141 (15.57%) 20
996
143.176M
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 235 (6.82%) 19
451
100.699M
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,254 (4.93%) 7
13
205.030M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 90 (21.62%) 1
6
540,000
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 380 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 25 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 2,409 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 3,505 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 2,090 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 850 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 699 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1,477 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 290 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: خ شهید مطهری – بعد از دریای نور – پلاک 229
تلفن شرکت: 81561122-84284
نمابر شرکت: 81561122
وب سایت شرکت: http://www.postbank.ir
پست الکترونیک شرکت: info@ postbank.ir
مدیر عامل: آقای حسینعلی ضیائی
مدیر مالی: آقای عباس پور خسروی
مدیر سهام: خانم ملکی
مدیر روابط عمومی: آقای محمد رضا ساجدی پور