PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پست بانك ايران
پست بانك ايران ( وپست ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,870 قیمت دیروز 23,330 تعداد معاملات 145 EPS 1985
460     (%1.97) بیشترین قیمت 22,870 ارزش 113,615,873,000 P/E 11.5
قیمت آخرین معامله 22,870 کمترین قیمت 22,870 حجم 4,967,900 حداکثر قیمت مجاز 24,720
460     (%1.97) اولین قیمت 22,870 حجم مبنا 2,142,245 حداقل قیمت مجاز 22,870
تاریخ آخرین معامله 1400/1/22 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 73,949,024 تعداد سهام 3,233,451,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 300 17,820 22,870 7,454,407 646
1 1,000 15,890 22,880 59,953 14
1 500 15,620 22,900 6,537 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/22 22,870 22,870 22,870 145
4.968M
113.616B
1400/1/21 23,330 22,880 22,880 14
28,054
641.876M
1400/1/18 23,340 22,910 22,910 25
117,408
2.690B
1400/1/17 23,370 22,950 22,950 38
196,211
4.503B
1400/1/16 23,410 22,980 22,980 39
137,177
3.152B
1400/1/15 23,440 23,000 23,000 26
94,041
2.163B
1400/1/14 23,460 23,040 23,040 55
226,275
5.213B
1400/1/11 23,510 22,780 24,490 5,013
17.894M
420.731B
1400/1/10 23,240 22,000 23,360 1,760
15.689M
364.547B
1400/1/8 22,040 20,840 22,530 4,602
25.278M
557.076B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/3/6 12 1396 26 25 18 18 3
1396/3/6 12 1395 20 3
1395/12/2 6 1395 20 2 1 3 -95
1395/11/6 9 1395 25 2 1 3 1
1395/3/11 12 1395 25 2 3 3 -409

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 3,930 (1.03%) 8829
310.355M
1,201.989B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,320 (0.15%) 2478
40.989M
545.551B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,300 (1.60%) 1998
44.689M
191.842B
اعتباري ملل (وملل) 13,336 (0.01%) 1028
26.521M
353.732B
بانك سامان (سامان) 9,650 (1.99%) 728
8.454M
81.710B
بانك سينا (وسينا) 3,130 (1.88%) 668
22.337M
69.949B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,440 (1.61%) 432
32.633M
79.624B
بانك شهر (وشهر) 5,667 (4.00%) 422
7.594M
43.125B
بانك تجارت (وتجارت) 2,690 (1.82%) 245
12.122M
32.608B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,710 (1.81%) 240
5.527M
14.979B
پست بانك ايران (وپست) 22,870 (1.97%) 145
4.968M
113.616B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,910 (1.98%) 134
2.902M
25.860B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 260 (4.76%) 52
2,474
645.186M
بانك سرمايه (سمايه) 5,383 (1.98%) 45
1.074M
5.779B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 115 (2.54%) 44
2,616
293.375M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 400 (22.32%) 26
527
206.292M
بانك آينده (وآيند) 16,191 (2.00%) 24
30,332
491.105M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 54 (11.48%) 20
1,060
67.912M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 700 (28.68%) 20
250
165.285M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,520 (1.95%) 11
89,705
226.057M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 220 (0%) 8
49
10.965M
بانك گردشگري (وگردش) 17,095 (2.00%) 6
2,440
41.712M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 285 (8.06%) 5
140
40.455M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,177 (4.00%) 4
1,880
24.773M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 50 (16.67%) 4
49
2.400M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 440 (0%) 4
52
27.989M
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 237 (58.00%) 2
6
945,000
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 69 (56.82%) 1
10
690,000
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 717 (4.40%) 1
1
717,000
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 50 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 80 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 640 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,163 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 15 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 560 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 22 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 30 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 166 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 750 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,622 (0.55%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 870 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: خ شهید مطهری – بعد از دریای نور – پلاک 229
نمابر شرکت: 81561122
وب سایت شرکت: http://www.postbank.ir
پست الکترونیک شرکت: info@ postbank.ir
مدیر سهام: خانم ملکی
آدرس امور سهام: خيابان ميرزاي شيرازي - نرسيده به چهارراه مطهري شماره 204
تلفن شرکت: 84284
تلفن امور سهام: 81561122
نمابر امور سهام: 02181562069
مدیر عامل: آقای خسرو فرحی