PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پست بانك ايران
پست بانك ايران ( وپست ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 12:19:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 20,580 قیمت دیروز 21,660 تعداد معاملات 7766 EPS 1985
1,080     (%4.99) بیشترین قیمت 22,740 ارزش 895,633,300,370 P/E 10.9
قیمت پایانی 21,730 کمترین قیمت 20,580 حجم 41,207,710 حداکثر قیمت مجاز 22,740
70     (%0.32) اولین قیمت 22,610 حجم مبنا 2,284,148 حداقل قیمت مجاز 20,580
تاریخ آخرین معامله 1399/11/5 - 12:19:05   ارزش بازار (م ر) 70,262,890 تعداد سهام 3,233,451,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 20,580 2,108,395 130
0 0 0 20,590 793 2
0 0 0 20,600 332 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/4 21,660 20,800 22,970 13,802
82.397M
1,784.639B
1399/11/1 21,890 21,890 21,890 424
5.823M
127.471B
1399/10/22 23,040 23,040 23,040 935
9.918M
228.518B
1399/10/21 21,950 21,950 21,950 1,139
8.934M
196.093B
1399/10/20 20,910 19,980 20,940 2,802
21.642M
452.441B
1399/10/17 19,950 19,110 20,500 4,838
17.586M
350.924B
1399/10/16 19,590 18,940 20,550 6,588
31.514M
617.405B
1399/10/15 19,930 19,000 20,550 6,546
24.855M
495.373B
1399/10/14 19,580 18,850 19,640 2,193
16.455M
322.241B
1399/10/13 18,710 18,500 18,710 2,729
27.957M
523.058B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/3/6 12 1396 26 25 18 18 3
1396/3/6 12 1395 20 3
1395/12/2 6 1395 20 2 1 3 -95
1395/11/6 9 1395 25 2 1 3 1
1395/3/11 12 1395 25 2 3 3 -409

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,750 (4.96%) 34801
1.218B
3,326.600B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,610 (2.35%) 20348
724.510M
1,917.068B
بانك ملت (وبملت) 4,010 (1.52%) 17136
453.404M
1,851.487B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,000 (2.74%) 14226
578.323M
1,752.096B
پست بانك ايران (وپست) 20,580 (4.99%) 7766
41.208M
895.633B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,340 (2.12%) 5838
184.124M
812.287B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 12,170 (0.25%) 5485
53.001M
657.482B
اعتباري ملل (وملل) 16,000 (3.38%) 2233
26.341M
430.120B
بانك سينا (وسينا) 3,610 (4.75%) 1986
30.080M
112.152B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,560 (4.95%) 1534
14.086M
149.624B
بانك گردشگري (وگردش) 22,404 (3.00%) 1517
7.052M
159.604B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,100 (4.91%) 1459
24.891M
79.039B
بانك سامان (سامان) 10,738 (3.00%) 1421
14.065M
155.258B
بانك ايران زمين (وزمين) 14,920 (2.00%) 737
9.761M
148.072B
بانك شهر (وشهر) 6,370 (0.98%) 682
13.116M
84.947B
بانك سرمايه (سمايه) 7,233 (2.99%) 124
1.094M
7.913B
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 190 (13.64%) 104
3,130
717.667M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 535 (12.72%) 91
2,793
1.626B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 3 (50.00%) 77
3,929
11.803M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 24 (36.84%) 63
2,715
77.900M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 869 (5.23%) 47
1,230
1.097B
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 2 (84.62%) 41
1,666
20.069M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 601 (21.64%) 40
710
517.903M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 23 (90.65%) 22
611
159.711M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 81 (77.05%) 19
321
30.410M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 905 (9.50%) 16
426
389.557M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 530 (5.53%) 16
809
452.354M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 1,000 (9.09%) 11
254
259.011M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 2 (86.67%) 5
102
216,000
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 111 (73.19%) 2
51
6.340M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 650 (80.56%) 2
29
18.850M
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 240 (0.42%) 1
100
24.000M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,500 (6.25%) 1
10
15.000M
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 1 (0%) 1
10
10,000
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 352 (56.76%) 1
1
352,000
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,300 (4.00%) 1
1
1.300M
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 851 (23.40%) 1
1
851,000
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 150 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 776 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 351 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 30,818 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,429 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 439 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 229 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 1,184 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 3 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: خ شهید مطهری – بعد از دریای نور – پلاک 229
نمابر شرکت: 81561122
وب سایت شرکت: http://www.postbank.ir
پست الکترونیک شرکت: info@ postbank.ir
مدیر سهام: خانم ملکی
آدرس امور سهام: خيابان ميرزاي شيرازي - نرسيده به چهارراه مطهري شماره 204
تلفن شرکت: 84284
تلفن امور سهام: 81561122
نمابر امور سهام: 02181562069
مدیر عامل: آقای خسرو فرحی