PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:00:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,988 قیمت دیروز 18,018 تعداد معاملات 8 EPS 1942
30     (%0.17) بیشترین قیمت 17,530 ارزش 178,806,000 P/E 9.3
قیمت آخرین معامله 17,530 کمترین قیمت 17,530 حجم 10,200 حداکثر قیمت مجاز 18,918
488     (%2.71) اولین قیمت 17,530 حجم مبنا 164,000 حداقل قیمت مجاز 17,118
تاریخ آخرین معامله 1396/7/2 - 12:21:04   ارزش بازار (م ر) 7,375,080 تعداد سهام 410,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 17,411 17,530 7,674 2
1 100 17,410 18,249 876 2
1 100 17,400 18,289 600 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/7/2 17,988 17,530 17,530 8
10,200
178.806M
1396/7/1 18,018 17,520 17,540 10
13,028
228.383M
1396/6/29 18,060 17,500 18,000 9
2,100
36.843M
1396/6/28 18,067 17,336 18,168 30
49,006
873.007M
1396/6/27 18,174 17,825 18,183 8
6,413
115.317M
1396/6/26 18,182 18,000 18,184 5
9,044
164.175M
1396/6/25 18,184 17,801 18,004 12
25,090
448.368M
1396/6/22 18,241 18,300 18,300 1
66
1.208M
1396/6/21 18,241 18,300 19,000 5
11,620
213.010M
1396/6/20 18,234 17,800 19,119 6
5,280
100.067M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 7,077 (5.00%) 137
12,416
87.868M
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 2,718 (0.44%) 87
201,304
543.612M
گروه دارويي بركت (بركت) 1,695 (1.01%) 78
229,828
388.182M
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 3,765 (5.00%) 75
234,415
891.144M
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 1,820 (1.79%) 67
326,966
592.576M
البرزدارو (دالبر) 8,980 (1.32%) 67
96,286
840.590M
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 16,600 (2.36%) 64
80,765
1.351B
سبحان دارو (دسبحان) 6,144 (4.99%) 59
124,206
763.375M
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 3,108 (0.51%) 44
61,395
191.580M
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 4,626 (3.54%) 35
136,814
634.880M
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 5,450 (0.81%) 33
166,904
914.061M
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 20,120 (0.34%) 30
35,336
709.572M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 5,811 (2.87%) 25
28,110
165.765M
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 2,753 (1.15%) 20
50,116
137.871M
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 4,600 (1.32%) 15
47,569
218.889M
پخش البرز (پخش) 2,459 (0.61%) 15
43,881
108.359M
كيميدارو (دكيمي) 7,075 (3.45%) 13
9,481
66.321M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 11,061 (5.00%) 13
5,629
62.273M
داروسازي‌ اكسير (دلر) 4,715 (1.49%) 13
11,609
54.011M
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 1,700 (0.95%) 12
33,755
57.378M
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 6,668 (4.99%) 12
6,066
40.494M
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 2,367 (4.98%) 12
27,920
68.718M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 17,899 (0.35%) 11
8,222
142.690M
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 4,880 (1.17%) 11
13,902
67.904M
ايران‌دارو (ديران) 2,850 (0.73%) 9
31,931
90.966M
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 17,530 (2.71%) 8
10,200
178.806M
الحاوي (دحاوي) 4,950 (0.28%) 7
2,089
10.357M
شركت كي بي سي (كي بي سي) 4,449 (2.46%) 7
4,271
18.953M
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 7,250 (0.38%) 6
14,041
101.298M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 3,060 (1.90%) 6
3,300
10.060M
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 10,850 (0.38%) 4
120
1.316M
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 8,625 (0.08%) 2
3,550
30.600M
پارس‌ دارو (دپارس) 12,852 (4.68%) 2
1,030
13.245M
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 24,050 (0.89%) 1
50
1.203M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 21,000 (0%) 1
782
16.422M
اختيارخ دسبحا-6000-10/06/1397 (ضسحا6000) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 19,970 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي البرزدارو704 (هالبر704) 589 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي داروپخش‌ (هلدينگ‌ (هپخش703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپخش -15550-13/05/1397 (ضپخش5000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي گروه دارويي سبحان (هسبحا705) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 30,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ دالبر-12000-03/05/1397 (ضلبر5000) 1 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 4,450 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي دارويي بركت975 (هبركت705) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 27,100 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان