PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:35:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,892 قیمت دیروز 11,893 تعداد معاملات 1 EPS 1141
1     (%0.01) بیشترین قیمت 11,710 ارزش 11,592,900 P/E 10.4
قیمت آخرین معامله 11,710 کمترین قیمت 11,710 حجم 990 حداکثر قیمت مجاز 12,487
183     (%1.54) اولین قیمت 11,710 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 11,299
تاریخ آخرین معامله 1397/3/2 - 9:44:54   ارزش بازار (م ر) 7,051,956 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 435 11,363 11,997 11,000 2
1 1,000 11,356 11,999 15,000 1
1 1,000 11,300 12,290 1,400 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/3/2 11,892 11,710 11,710 1
990
11.593M
1397/3/1 11,893 11,360 11,450 12
14,794
168.458M
1397/2/31 11,927 11,545 11,601 8
11,947
137.945M
1397/2/30 11,947 11,408 11,755 18
10,971
125.485M
1397/2/29 11,972 11,399 11,408 15
10,340
117.899M
1397/2/26 11,998 11,401 11,401 7
1,357
15.471M
1397/2/25 12,001 11,442 11,984 22
24,231
281.628M
1397/2/24 12,044 11,472 11,472 9
12,095
138.754M
1397/2/23 12,075 11,475 11,475 3
1,030
11.819M
1397/2/22 12,078 11,479 11,900 7
2,583
29.996M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 4,099 (0.05%) 212
410,284
1.674B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 2,035 (4.95%) 95
1.421M
2.813B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 1,300 (0.61%) 92
449,600
584.163M
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 10,255 (1.38%) 92
60,563
623.594M
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,910 (4.16%) 75
374,766
728.341M
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 5,342 (4.99%) 61
1.218M
6.509B
پخش البرز (پخش) 1,424 (3.72%) 55
207,990
298.695M
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 1,312 (1.08%) 41
204,298
272.639M
گروه دارويي بركت (بركت) 1,500 (1.42%) 39
190,811
285.497M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 4,740 (3.90%) 36
129,795
599.110M
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 3,610 (1.69%) 30
76,052
277.641M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 8,640 (4.88%) 29
83,784
723.070M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 2,202 (4.96%) 28
151,982
331.777M
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 2,178 (4.86%) 25
79,029
170.741M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 14,500 (4.62%) 24
24,721
359.684M
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 23,170 (5.66%) 23
24,054
587.283M
البرزدارو (دالبر) 5,990 (0.02%) 22
53,127
316.856M
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 1,466 (0%) 21
801,650
1.175B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,103 (1.16%) 20
11,337
332.027M
سبحان دارو (دسبحان) 3,175 (4.99%) 20
270,380
858.457M
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 15,000 (0.50%) 17
164,392
2.466B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 3,550 (4.23%) 16
16,784
59.406M
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 2,418 (0.79%) 15
49,887
119.473M
ايران‌دارو (ديران) 1,590 (3.69%) 14
86,538
139.575M
پارس‌ دارو (دپارس) 9,350 (1.39%) 13
17,170
161.347M
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 2,833 (4.10%) 13
16,246
46.079M
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 7,579 (3.75%) 12
26,302
199.457M
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 5,106 (0.79%) 11
13,920
71.061M
شيرين دارو (دشيري) 15,999 (6.66%) 10
6,681
99.965M
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 3,909 (5.00%) 9
38,067
148.804M
كيميدارو (دكيمي) 5,534 (4.99%) 5
97,900
541.779M
شركت كي بي سي (كي بي سي) 2,801 (0.99%) 4
13,482
38.737M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 3,442 (4.94%) 2
956
3.291M
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 1,760 (4.81%) 2
3,000
5.280M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 18,001 (0%) 1
1,705
30.692M
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 11,710 (1.54%) 1
990
11.593M
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 7,252 (4.99%) 1
1,000
7.252M
اختيارخ تيپيكو-8500-06/07/1398 (ضپكو807) 31 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 30,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي داروپخش‌ (هلدينگ‌ (هپخش703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپخش -15550-13/05/1397 (ضپخش5000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي گروه دارويي سبحان (هسبحا705) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 13,766 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 4,710 (0%) 0
0
0
اختيارخ دسبحا-5176-10/06/1397 (ضسحا6000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بركت-2400-21/08/1397 (ضركت8000) 1 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 3,351 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي البرزدارو704 (هالبر704) 2,068 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي دارويي بركت975 (هبركت705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ دالبر-10650-03/05/1397 (ضلبر5000) 2 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان