PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:10:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 16,823 قیمت دیروز 16,840 تعداد معاملات 6 EPS 1644
17     (%0.10) بیشترین قیمت 15,998 ارزش 53,129,358 P/E 10.2
قیمت آخرین معامله 15,998 کمترین قیمت 15,998 حجم 3,321 حداکثر قیمت مجاز 17,682
842     (%5.00) اولین قیمت 15,998 حجم مبنا 164,000 حداقل قیمت مجاز 15,998
تاریخ آخرین معامله 1396/8/27 - 11:52:30   ارزش بازار (م ر) 6,897,430 تعداد سهام 410,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 15,998 10,634 5
0 0 0 16,000 13,000 1
0 0 0 16,001 1,204 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/8/27 16,823 15,998 15,998 6
3,321
53.129M
1396/8/24 16,840 16,001 16,001 8
584
9.345M
1396/8/23 16,843 16,003 16,003 3
447
7.153M
1396/8/22 16,845 16,006 16,006 3
548
8.771M
1396/8/21 16,848 16,009 16,009 6
513
8.213M
1396/8/20 16,851 16,010 16,010 3
245
3.922M
1396/8/17 16,852 16,016 16,016 4
1,249
20.004M
1396/8/16 16,858 16,057 16,057 8
8,562
137.480M
1396/8/15 16,902 16,059 16,059 2
377
6.054M
1396/8/14 16,904 16,093 16,093 13
6,825
109.835M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 11,246 (0.47%) 248
286,837
3.239B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 1,504 (1.83%) 240
1.249M
1.888B
گروه دارويي بركت (بركت) 1,588 (0%) 70
386,716
611.742M
پخش البرز (پخش) 2,302 (1.20%) 50
136,417
316.196M
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 2,350 (2.08%) 49
214,282
510.475M
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 2,769 (0.44%) 27
141,732
392.118M
سبحان دارو (دسبحان) 5,630 (0%) 26
74,762
420.536M
داروسازي‌ اكسير (دلر) 4,311 (2.27%) 21
22,224
96.234M
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 1,574 (4.78%) 19
89,816
141.535M
البرزدارو (دالبر) 8,200 (1.23%) 18
38,272
314.099M
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 5,910 (2.15%) 18
30,210
181.272M
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 2,725 (1.34%) 17
31,126
85.283M
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 5,195 (1.29%) 17
114,683
586.440M
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 4,556 (1.70%) 16
13,032
59.164M
شيرين دارو (دشيري) 22,302 (10.00%) 16
9,206
205.312M
كيميدارو (دكيمي) 6,703 (1.54%) 15
13,150
88.763M
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 16,001 (0.79%) 12
25,289
404.760M
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 4,060 (1.74%) 10
14,245
58.026M
شركت كي بي سي (كي بي سي) 4,030 (0.57%) 8
4,415
17.755M
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 2,050 (2.94%) 8
10,271
21.018M
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,801 (5.00%) 8
1,250
26.001M
ايران‌دارو (ديران) 2,700 (2.53%) 7
27,470
74.923M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 10,781 (5.00%) 6
1,379
14.867M
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 15,998 (5.00%) 6
3,321
53.129M
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 19,000 (2.99%) 6
2,121
39.726M
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 8,501 (5.00%) 3
25,000
212.566M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 17,150 (0.09%) 3
2,000
34.301M
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 6,100 (0.25%) 2
15,000
91.200M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 5,401 (5.00%) 2
16,168
87.323M
پارس‌ دارو (دپارس) 12,138 (4.99%) 1
100
1.214M
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 19,600 (0.17%) 1
1,000
19.600M
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بركت-2400-21/08/1397 (ضركت8000) 1 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 4,698 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 4,501 (0%) 0
0
0
اختيارخ دسبحا-5176-10/06/1397 (ضسحا6000) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 19,000 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 3,100 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 30,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تيپيكو-8500-06/07/1398 (ضپكو807) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي.س.دارويي تامين (هپكو806) 160 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي داروپخش‌ (هلدينگ‌ (هپخش703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپخش -15550-13/05/1397 (ضپخش5000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي گروه دارويي سبحان (هسبحا705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ دالبر-12000-03/05/1397 (ضلبر5000) 2 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 2,580 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي دارويي بركت975 (هبركت705) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 24,803 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 7,200 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي البرزدارو704 (هالبر704) 2,068 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان