PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دارويي‌ رازك‌
دارويي‌ رازك‌ ( درازك ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 07:52:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,507 قیمت دیروز 25,507 تعداد معاملات 0 EPS 2282
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 11.2
قیمت آخرین معامله 25,530 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 26,782
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 237,200 حداقل قیمت مجاز 24,232
تاریخ آخرین معامله 1398/8/20 - 12:16:11   ارزش بازار (م ر) 15,125,651 تعداد سهام 593,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 25,255 26,150 500 1
1 500 25,122 26,333 450 1
1 500 24,900 26,500 5,800 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/8/20 25,507 24,500 25,530 354
663,612
16.926B
1398/8/19 24,315 24,021 24,930 294
906,074
22.031B
1398/8/18 25,285 24,795 26,099 324
425,258
10.753B
1398/8/14 26,099 25,505 26,500 237
169,327
4.384B
1398/8/13 26,619 25,495 27,500 548
1.015M
27.013B
1398/8/12 26,836 25,000 27,231 466
635,125
17.044B
1398/8/11 25,935 24,850 26,092 581
1.400M
36.315B
1398/8/8 24,850 24,850 24,850 94
256,147
6.365B
1398/8/6 23,667 22,801 23,944 301
662,915
15.689B
1398/8/4 22,804 22,553 24,399 285
538,225
12.274B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1646 3918 1201 3426 2252
1395/10/22 6 1395 1999 3918 775 3426 1580
1395/4/31 3 1395 1963 3426 1063 3426 1422
1395/4/31 3 1394 3426 3347 1422 3051 1266
1395/3/18 12 1395 1963 3912 3426 3426 3051

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 35,250 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 17,866 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 27,300 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 9,406 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 17,190 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 39,950 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 7,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 14,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 13,746 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 8,994 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 22,987 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 7,300 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 12,560 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 10,853 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 25,530 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 7,626 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 999,999 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 17,845 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 6,842 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 19,962 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,001 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 9,000 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 20,181 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 4,639 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 21,349 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 9,860 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 9,059 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 10,140 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,450 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,640 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 33,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 12,550 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 17,569 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 29,300 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 5,880 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 11,810 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 27,243 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 19,282 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 79,000 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 67,695 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 9,854 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 30,222 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 22,810 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 6,400 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 30,480 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 7,736 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور

تلفن شرکت: 44525413-15
نمابر شرکت: 44537029
تلفن امور سهام: 44567025
آدرس شرکت: ایران - تهران - كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج
وب سایت شرکت: http://www.razak-labs.com
پست الکترونیک شرکت: razak@razak-labs.com
مدیر عامل: آقای احمد کرباسی
تولید و واردات داروهای انسانی و دام و طیور و سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام در داخل وخارج کشور
مدیر مالی: آقای رئوفیان
مدیر سهام: آقای محمد رؤفیان