PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف بپاس-38667-14001224
اختيارف بپاس-38667-14001224 ( طبپاس1202 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 12:04:46
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,739 (1.58%) 751
23.877M
41.618B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,600 (1.12%) 623
3.466M
91.753B
بيمه دانا (دانا) 920 (0.86%) 611
33.861M
30.568B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,660 (2.24%) 367
12.750M
34.291B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,912 (2.47%) 341
8.242M
15.815B
بيمه آسيا (آسيا) 1,609 (1.39%) 326
8.709M
13.865B
بيمه البرز (البرز) 2,014 (4.03%) 311
5.565M
11.111B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 289
7.214M
18.439B
بيمه ملت (ملت) 1,162 (0%) 275
7.787M
8.973B
بيمه دي (ودي) 4,260 (0.83%) 235
2.239M
9.442B
بيمه كوثر (كوثر) 3,293 (2.08%) 224
4.280M
13.963B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,780 (2.23%) 200
482,784
3.733B
بيمه نوين (نوين) 1,350 (0.15%) 172
3.492M
4.679B
بيمه معلم (ومعلم) 1,297 (1.97%) 163
2.454M
3.099B
بيمه سينا (وسين) 1,781 (0.28%) 146
1.560M
2.762B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 134
1.563M
19.654B
بيمه ما (ما) 4,020 (0.50%) 134
1.191M
4.758B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,110 (2.63%) 102
975,123
2.036B
بيمه سامان (بساما) 10,200 (0.20%) 97
459,333
4.645B
بيمه آرمان (آرمان) 3,911 (1.24%) 79
2.111M
8.113B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,350 (0%) 56
408,793
1.373B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 23
615,404
728.638M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,600 (1.64%) 9
43,607
155.338M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (2.60%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده