PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت‌ بهران‌
نفت‌ بهران‌ ( شبهرن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:21:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 62,120 قیمت دیروز 63,360 تعداد معاملات 1719 EPS 4745
1,240     (%1.96) بیشترین قیمت 63,360 ارزش 114,992,634,960 P/E 13.1
قیمت آخرین معامله 62,000 کمترین قیمت 61,500 حجم 1,851,161 حداکثر قیمت مجاز 66,520
1,360     (%2.15) اولین قیمت 62,380 حجم مبنا 1,040,000 حداقل قیمت مجاز 60,200
تاریخ آخرین معامله 1399/9/12 - 12:29:48   ارزش بازار (م ر) 161,512,000 تعداد سهام 2,600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,500 63,000 63,000 18,592 7
1 200 61,850 63,250 95 1
4 62,000 61,520 63,280 896 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/12 62,120 61,500 63,360 1,719
1.851M
114.993B
1399/9/11 63,360 62,350 65,000 2,850
4.157M
263.366B
1399/9/10 64,990 64,000 67,000 2,065
2.967M
192.810B
1399/9/9 64,340 61,950 65,020 2,257
4.693M
301.924B
1399/9/8 61,930 60,000 63,480 2,106
3.098M
191.871B
1399/9/5 61,530 58,870 63,000 1,517
2.602M
160.085B
1399/9/4 61,960 60,670 64,990 1,824
2.883M
178.603B
1399/9/3 63,860 59,210 64,080 1,970
3.439M
219.605B
1399/9/2 61,030 58,720 62,800 1,352
2.133M
130.166B
1399/9/1 61,810 59,760 65,900 1,841
2.378M
146.960B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 1700 1657 1140 1436 1004
1395/7/28 6 1395 1700 1823 565 1436 523
1395/4/30 3 1395 1938 2266 236 1436 249
1395/2/8 12 1395 1938 2266 1436 1436 2188
1395/2/8 12 1394 1657 2188

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 18,160 (4.97%) 64252
305.776M
5,718.683B
پالايش نفت تهران (شتران) 14,390 (4.95%) 40781
168.377M
2,485.799B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 29,360 (4.98%) 34791
99.732M
3,011.263B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 31,000 (3.52%) 16396
39.669M
1,273.316B
نفت سپاهان (شسپا) 25,000 (2.76%) 2887
10.623M
269.964B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 62,000 (2.15%) 1719
1.851M
114.993B
نفت ايرانول (شرانل) 34,700 (4.96%) 1565
2.885M
101.371B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 115,215 (5.00%) 1200
1.025M
120.778B
پالايش نفت شيراز (شراز) 101,831 (5.00%) 832
544,422
56.361B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 62,030 (4.73%) 760
763,920
48.315B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,360 (2.57%) 358
1.677M
27.556B
نفت پاسارگاد (شپاس) 21,203 (5.00%) 155
823,547
17.462B
اختيارخ شپنا-16000-1399/10/23 (ضشنا1036) 3,790 (10.70%) 68
616
2.408B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 171,261 (3.00%) 61
55,324
9.475B
اختيارخ شپنا-14000-1399/10/23 (ضشنا1035) 5,400 (4.51%) 23
126
695.078M
اختيارخ شبندر-32000-1399/11/19 (ضبدر1150) 3,300 (20.39%) 22
100
335.913M
اختيارخ شتران-12000-1399/11/14 (ضترا1118) 3,506 (14.15%) 21
117
415.523M
اختيارخ شتران-10000-1399/11/14 (ضترا1117) 4,600 (20.76%) 3
7
33.500M
اختيارخ شبندر-36000-1399/11/19 (ضبدر1151) 1,100 (66.46%) 2
11
12.100M
اختيارف شبندر-64000-1399/11/19 (طبدر1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-24000-1399/11/14 (ضترا1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-32000-1399/10/23 (ضشنا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1399/10/23 (طشنا1045) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,200,549 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-40000-1399/10/23 (طشنا1043) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 902,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1399/10/23 (طشنا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-72000-1399/11/19 (طبدر1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1399/11/14 (طترا1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-32000-1399/11/14 (ضترا1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-64000-1399/11/19 (ضبدر1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18000-1399/10/23 (ضشنا1037) 3,300 (9.45%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 873,119 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1399/11/14 (ضترا1127) 6,830 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-32000-1399/11/14 (طترا1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1399/11/19 (ضبدر1152) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-36000-1399/10/23 (طشنا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1399/11/19 (طبدر1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-28000-1399/11/14 (ضترا1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1399/11/19 (طبدر1157) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1399/11/19 (ضبدر1149) 6,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1399/11/14 (ضترا1119) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1399/10/23 (طشنا1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1399/11/19 (طبدر1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-48000-1399/11/19 (طبدر1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1399/11/19 (طبدر1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1399/11/14 (ضترا1128) 5,832 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10000-1399/10/23 (ضشنا1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-40000-1399/10/23 (ضشنا1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1399/11/19 (طبدر1160) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1399/11/14 (طترا1121) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1399/11/19 (ضبدر1158) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1399/10/23 (طشنا1038) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1399/11/14 (طترا1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1399/10/23 (طشنا1035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/11/19 (طبدر1159) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1399/11/14 (ضترا1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/11/14 (طترا1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1399/10/23 (ضشنا1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1399/11/14 (ضترا1120) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/12/03 (جنفت912) 5,565,421 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1399/10/23 (ضشنا1038) 2,900 (0.55%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1399/11/14 (ضترا1126) 7,804 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-48000-1399/11/19 (ضبدر1153) 3,900 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 956,500 (0.01%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1399/11/14 (طترا1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-12000-1399/10/23 (ضشنا1045) 7,700 (0.01%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 705,833 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,008,159 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/11/14 (طترا1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-32000-1399/10/23 (طشنا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1399/10/23 (طشنا1037) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1399/11/14 (طترا1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-28000-1399/11/14 (طترا1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-56000-1399/11/19 (ضبدر1154) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1399/10/23 (ضشنا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1399/11/19 (طبدر1152) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,013,578 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1399/11/19 (طبدر1158) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 862,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-72000-1399/11/19 (ضبدر1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-24000-1399/11/14 (طترا1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-36000-1399/10/23 (ضشنا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1399/10/23 (طشنا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1399/11/19 (ضبدر1160) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/11/19 (ضبدر1159) 9,734 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,029,343 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-56000-1399/11/19 (طبدر1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,065,736 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1399/10/23 (طشنا1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1399/11/14 (ضترا1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1399/11/14 (طترا1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1399/11/14 (طترا1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1399/11/19 (ضبدر1157) 12,500 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از تاسيس و ساخت و اداره پالايشگاه روغن موتور و روغنهاي صنعتي و محصولات جانبي آن در ايران. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات مورد نياز براي ساخت و بسته بندي روغنهاي مختلف است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مشاركتي، فني و باز

تلفن شرکت: 22264124-30
نمابر شرکت: 22277641
آدرس شرکت: تهران -خيابان شريعتي-خيابان وحيد دستگردي(ظفر)-کوچه شریفی-پلاك 2
وب سایت شرکت: http://behranoil.com
پست الکترونیک شرکت: info@behranoil.com
مدیر عامل: آقای سید عزت الله حجازی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از تاسيس و ساخت و اداره پالايشگاه روغن موتور و روغنهاي صنعتي و محصولات جانبي آن در ايران. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات مورد نياز براي ساخت و بسته بندي روغنهاي مختلف است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مشاركتي، فني و باز
تلفن امور سهام: گویا 22923278
مدیر مالی: آقای غلامرضا شهرتی