PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت‌ بهران‌
نفت‌ بهران‌ ( شبهرن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:32:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,661 قیمت دیروز 26,786 تعداد معاملات 1520 EPS 3035
875     (%3.27) بیشترین قیمت 27,978 ارزش 76,511,452,225 P/E 9.1
قیمت آخرین معامله 27,977 کمترین قیمت 27,000 حجم 2,766,011 حداکثر قیمت مجاز 28,125
1,191     (%4.45) اولین قیمت 27,099 حجم مبنا 373,023 حداقل قیمت مجاز 25,447
تاریخ آخرین معامله 1398/12/4 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 71,918,600 تعداد سهام 2,600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 700 27,901 27,978 12,367 3
2 24,894 27,900 27,999 300 1
1 5,000 27,877 28,000 25,466 10


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/12/4 27,661 27,000 27,978 1,520
2.766M
76.511B
1398/12/3 26,786 25,700 26,999 868
3.254M
87.149B
1398/11/30 26,808 26,508 27,400 913
1.433M
38.413B
1398/11/29 26,796 26,500 27,980 587
1.087M
29.137B
1398/11/28 27,223 26,800 28,198 880
1.665M
45.332B
1398/11/27 27,451 26,750 28,201 1,267
2.997M
82.272B
1398/11/26 26,989 26,755 27,499 965
2.003M
54.046B
1398/11/23 26,947 26,042 27,550 1,212
4.284M
115.428B
1398/11/21 26,268 25,580 27,000 1,241
1.229M
32.295B
1398/11/20 26,923 26,303 27,200 2,449
3.260M
87.769B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 1700 1657 1140 1436 1004
1395/7/28 6 1395 1700 1823 565 1436 523
1395/4/30 3 1395 1938 2266 236 1436 249
1395/2/8 12 1395 1938 2266 1436 1436 2188
1395/2/8 12 1394 1657 2188

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 6,863 (2.59%) 8164
36.117M
248.805B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 11,649 (1.62%) 7503
28.099M
328.459B
نفت سپاهان (شسپا) 11,745 (4.14%) 4558
15.111M
176.266B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 41,251 (5.00%) 3290
7.600M
313.427B
نفت ايرانول (شرانل) 15,983 (5.00%) 2062
7.206M
114.511B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 27,977 (4.45%) 1520
2.766M
76.511B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 10,928 (5.00%) 1381
5.638M
61.570B
نفت پاسارگاد (شپاس) 16,935 (5.00%) 1069
2.446M
41.320B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 52,621 (3.40%) 1044
1.852M
97.369B
پالايش نفت شيراز (شراز) 60,110 (1.55%) 868
808,988
49.242B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 39,932 (4.00%) 54
61,447
2.454B
اختيارخ شبندر-15000-1399/02/14 (ضبدر2030) 490 (16.11%) 47
2,588
1.216B
اختيارخ شپنا-7000-1399/03/25 (ضشنا3032) 1,450 (60.40%) 4
21
30.449M
اختيارخ شبندر-14000-1399/02/14 (ضبدر2029) 900 (1.69%) 1
1
900,000
اختيارخ شپنا-7500-1399/03/25 (ضشنا3033) 999 (44.57%) 1
1
999,000
اختيارف شپنا-6500-1399/03/25 (طشنا3031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-15000-1399/02/14 (طبدر2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7500-1399/02/10 (طترا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8500-1399/03/25 (ضشنا3035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/03/25 (ضشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 994 (سنفت994) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1399/02/10 (طترا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1399/02/10 (ضترا2009) 1,950 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-28000-1399/03/27 (طريز3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9500-1399/02/14 (طبدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-12000-1399/02/14 (ضبدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/07/28 (طشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1399/02/10 (ضترا2005) 3,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 996 (سنفت996) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8500-1399/02/14 (طبدر2022) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 984 (سنفت984) 967,690 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-38000-1399/03/27 (ضريز3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/03/25 (طشنا3026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/03/25 (طشنا3034) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 741,935 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/03/25 (ضشنا3034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5000-1399/02/10 (ضترا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-12000-1399/02/14 (طبدر2027) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا 991 (سميعا991) 700,672 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1398/12/03 (جنفت812) 1,553,262 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-10000-1399/02/14 (طبدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4800-1399/02/10 (ضترا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4600-1399/07/28 (طشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/07/28 (ضشنا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/03/25 (طشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/07/28 (طشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1399/02/10 (طترا2013) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 991 (سنفت991) 747,546 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7500-1399/02/10 (ضترا2008) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1399/02/14 (طبدر2029) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره981 (سمانك981) 5,044,572 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/07/28 (طشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9500-1399/02/10 (ضترا2012) 699 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-11000-1399/02/14 (ضبدر2026) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره991 (سمانك991) 6,478,943 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 993 (سنفت993) 794,875 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 982 (سنفت982) 729,508 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7500-1399/07/28 (ضشنا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/07/28 (طشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-30000-1399/03/27 (ضريز3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-11000-1399/02/10 (ضترا2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-52000-1399/03/27 (ضريز3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-9000-1399/02/14 (طبدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1399/07/28 (طشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6500-1399/02/10 (ضترا2006) 2,499 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-40000-1399/03/27 (ضريز3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4800-1399/03/25 (طشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/03/25 (طشنا3035) 1 (0%) 0
0
0
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 20,864 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/07/28 (ضشنا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/03/25 (طشنا3032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4600-1399/07/28 (ضشنا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/03/25 (ضشنا3031) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8500-1399/02/14 (ضبدر2022) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1399/02/10 (ضترا2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9500-1399/02/10 (طترا2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5000-1399/02/10 (طترا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-36000-1399/03/27 (ضريز3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-48000-1399/03/27 (ضريز3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-13000-1399/02/14 (ضبدر2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8500-1399/02/10 (ضترا2010) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-13000-1399/02/14 (طبدر2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-48000-1399/03/27 (طريز3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4400-1399/02/10 (طترا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-26000-1399/03/27 (ضريز3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-5500-1399/02/10 (ضترا2004) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 695,280 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9000-1399/02/14 (ضبدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/02/14 (طبدر2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/07/28 (طشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6500-1399/02/10 (طترا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-11000-1399/02/10 (طترا2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-26000-1399/03/27 (طريز3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4600-1399/02/10 (ضترا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/03/25 (ضشنا3028) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8500-1399/02/10 (طترا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استانداردنفت كوره982 (سمانك982) 5,633,939 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-4400-1399/03/25 (طشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-10000-1399/02/14 (ضبدر2025) 4,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-9500-1399/02/14 (ضبدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1399/02/10 (ضترا2011) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6500-1399/07/28 (ضشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-44000-1399/03/27 (ضريز3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-52000-1399/03/27 (طريز3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1399/02/10 (ضترا2007) 1,800 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-40000-1399/03/27 (طريز3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-4400-1399/02/10 (ضترا2000) 3,766 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-9232-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 983 (سنفت983) 986,006 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/02/14 (ضبدر2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-28000-1399/03/27 (ضريز3001) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 986 (سنفت986) 862,456 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/03/25 (ضشنا3027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5000-1399/07/28 (ضشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4800-1399/07/28 (ضشنا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1399/07/28 (ضشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1399/02/10 (طترا2011) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 981 (سنفت981) 1,006,000 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 985 (سنفت985) 978,100 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-36000-1399/03/27 (طريز3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-32000-1399/03/27 (طريز3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6500-1399/07/28 (طشنا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-34000-1399/03/27 (ضريز3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-34000-1399/03/27 (طريز3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8500-1399/07/28 (طشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-4400-1399/03/25 (ضشنا3025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/02/10 (طترا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8500-1399/07/28 (ضشنا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1399/07/28 (طشنا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-44000-1399/03/27 (طريز3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-8000-1399/02/14 (ضبدر2021) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 995 (سنفت995) 747,546 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5500-1399/03/25 (طشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 992 (سنفت992) 743,657 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-6000-1399/03/25 (ضشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-38000-1399/03/27 (طريز3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4800-1399/02/10 (طترا2002) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت تهران (شتران) 8,878 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 955,116 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبريز-32000-1399/03/27 (ضريز3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/03/25 (ضشنا3029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-6000-1399/03/25 (طشنا3030) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 735,569 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-5500-1399/07/28 (ضشنا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-5000-1399/07/28 (طشنا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-8000-1399/02/14 (طبدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/02/10 (طترا2009) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 794,981 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-4600-1399/02/10 (طترا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1399/07/28 (ضشنا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبريز-30000-1399/03/27 (طريز3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-11000-1399/02/14 (طبدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-5500-1399/02/10 (طترا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7500-1399/03/25 (طشنا3033) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/03/03 (جنفت903) 1,852,611 (2.04%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از تاسيس و ساخت و اداره پالايشگاه روغن موتور و روغنهاي صنعتي و محصولات جانبي آن در ايران. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات مورد نياز براي ساخت و بسته بندي روغنهاي مختلف است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مشاركتي، فني و باز

تلفن شرکت: 22264124-30
نمابر شرکت: 22277641
آدرس شرکت: تهران -خيابان شريعتي-خيابان وحيد دستگردي(ظفر)-کوچه شریفی-پلاك 2
وب سایت شرکت: http://behranoil.com
پست الکترونیک شرکت: info@behranoil.com
مدیر عامل: آقای سید عزت الله حجازی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از تاسيس و ساخت و اداره پالايشگاه روغن موتور و روغنهاي صنعتي و محصولات جانبي آن در ايران. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات مورد نياز براي ساخت و بسته بندي روغنهاي مختلف است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مشاركتي، فني و باز
تلفن امور سهام: گویا 22923278
مدیر مالی: آقای غلامرضا شهرتی