PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ ( كروي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:53:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 26,790 قیمت دیروز 28,200 تعداد معاملات 352 EPS 831
1,410     (%5.00) بیشترین قیمت 26,790 ارزش 43,425,786,300 P/E 32.2
قیمت آخرین معامله 26,790 کمترین قیمت 26,790 حجم 1,620,970 حداکثر قیمت مجاز 29,610
1,410     (%5.00) اولین قیمت 26,790 حجم مبنا 1,600,512 حداقل قیمت مجاز 26,790
تاریخ آخرین معامله 1399/8/6 - 11:34:06   ارزش بازار (م ر) 64,669,720 تعداد سهام 2,413,950,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 1,638 26,790 26,790 3,060,567 308
0 0 0 26,800 600 2
0 0 0 27,200 1,175 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/6 26,790 26,790 26,790 352
1.621M
43.426B
1399/8/5 28,200 28,200 28,250 590
2.579M
72.724B
1399/8/3 29,680 29,680 30,000 469
2.052M
60.912B
1399/7/30 31,240 30,660 33,550 1,555
3.160M
98.731B
1399/7/29 32,270 32,040 32,040 121
1.184M
37.922B
1399/7/28 33,720 33,250 33,250 167
1.002M
33.319B
1399/7/27 34,990 34,690 34,690 275
1.146M
39.739B
1399/7/23 36,510 36,230 38,130 1,871
2.316M
84.556B
1399/7/22 38,130 35,610 38,550 3,948
10.487M
399.891B
1399/7/21 36,720 35,520 36,730 1,660
10.739M
394.381B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/6 6 1396 369 182 93 247 16
1396/4/28 3 1396 192 108 15 247 12
1395/12/23 12 1396 178 82 247 247 104
1395/12/23 12 1395 218 104
1395/10/28 9 1395 216 191 55 104 53

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 13,600 (4.02%) 2538
25.660M
347.748B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,440 (4.87%) 2341
19.489M
281.753B
باما (كاما) 161,110 (4.99%) 2307
1.653M
266.622B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 34,740 (4.98%) 413
1.831M
63.617B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 38,485 (5.00%) 360
1.573M
60.555B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,790 (5.00%) 352
1.621M
43.426B
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 2,341 (1.04%) 232
681,290
1.595B
معدني‌ دماوند (كدما) 200,370 (5.00%) 227
74,232
14.874B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,890 (5.00%) 168
5.113M
50.571B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 96,874 (3.00%) 127
55,394
5.366B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 32,880 (5.00%) 76
93,276
3.067B
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 2,299 (1.32%) 24
422
952.585M
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 101,320 (5.00%) 18
6,485
657.060M
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 898 (25.17%) 17
202
211.596M
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 300 (76.56%) 11
228
253.404M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 990,000 (2.06%) 7
34,019
33.679B
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 800 (71.43%) 6
28
17.153M
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 2,500 (77.27%) 5
120
300.050M
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 5,000 (284.62%) 4
237
725.000M
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 1,000 (0%) 4
71
77.300M
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 1 (99.87%) 4
120
300,000
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 1 (99.97%) 4
36
435,000
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 1,500 (50.00%) 3
25
87.000M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 999,990 (3.24%) 3
22
21.755M
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 9 (98.20%) 2
12
110,000
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,111 (12.41%) 2
2
4.222M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 3,100 (59.74%) 1
5
15.500M
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 5,000 (23.08%) 1
10
50.000M
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,529,215 (0%) 0
0
0
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 15,850 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 13,600 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 9 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 325,833 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 200 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 11 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 3,500 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 كشور و به منظور اجراي پروژه‌هاي توسعه صنعت روي تأسيس گرديد . در دي ماه 1376 با تشكيل كميته راهبري توسط وزارت معادن و فلزات وقت عملاً تلاش و فعاليت جهت تشكيل شركتي به صورت سهامي عام به منظور ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد روي به ميزان يكصد هزار تن در سال آغاز گرديد و با جلب مشاركت 27 نهاد ملي و منطقه‌اي به عنوان هيأت مؤسس و با اخذ تأييديه از اداره ثبت زنجان در تاريخ 21/11/1376 نسبت به عرضه سهام به عموم مردم ايران اقدام شد . اولين مجمع عمومي مؤسسين شركت در تاريخ 10/2/1377 برگزار و با تصويب اساسنامه، انتخاب هيأت‌مديره، بازرس قانوني و ثبت شركت در تاريخ 19/2/1377 تحت شماره 2972 در اداره ثبت زنجان، شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) به عنوان يك شركت خصوصي عملاً فعاليت خود را آغاز نمود. شركت در تاريخ 2/8/1379در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذيرش قرار گرفت و سهام آن در تاريخ 20/1/1380 بر روي تابلوي بورس معامله شد.

نمابر امور سهام: 88540093
وب سایت شرکت: http://www.izmdc.com
پست الکترونیک شرکت: info@izmdc.com
شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 كشور و به منظور اجراي پروژه‌هاي توسعه صنعت روي تأسيس گرديد . در دي ماه 1376 با تشكيل كميته راهبري توسط وزارت معادن و فلزات وقت عملاً تلاش و فعاليت جهت تشكيل شركتي به صورت سهامي عام به منظور ايجاد ظرفيت‌هاي جديد توليد روي به ميزان يكصد هزار تن در سال آغاز گرديد و با جلب مشاركت 27 نهاد ملي و منطقه‌اي به عنوان هيأت مؤسس و با اخذ تأييديه از اداره ثبت زنجان در تاريخ 21/11/1376 نسبت به عرضه سهام به عموم مردم ايران اقدام شد . اولين مجمع عمومي مؤسسين شركت در تاريخ 10/2/1377 برگزار و با تصويب اساسنامه، انتخاب هيأت‌مديره، بازرس قانوني و ثبت شركت در تاريخ 19/2/1377 تحت شماره 2972 در اداره ثبت زنجان، شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) به عنوان يك شركت خصوصي عملاً فعاليت خود را آغاز نمود. شركت در تاريخ 2/8/1379در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذيرش قرار گرفت و سهام آن در تاريخ 20/1/1380 بر روي تابلوي بورس معامله شد.
مدیر عامل: آقای مهدی کوهی
وب سایت امور سهام: http://saham.izmdc.ir/
آدرس امور سهام: امور سهام زنجان : زنجان - خیابان دکتر شریعتی - نبش 6 شرقی اعتمادیه - پلاک 6
آدرس شرکت: ایران - تهران - خیابان قاءم مقام فراهانی - خیابان هشتم - کدپستی 1586868513
تلفن امور سهام: 88540094-88730774-88502326
تلفن امور سهام: امور سهام زنجان 024334721448-024334221449-02433424694
تلفن امور سهام: 02433421448-02433424694-02433421449