PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مخابرات ايران
مخابرات ايران ( اخابر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:04:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 19,190 قیمت دیروز 19,430 تعداد معاملات 5512 EPS 481
240     (%1.24) بیشترین قیمت 20,290 ارزش 373,791,507,020 P/E 39.9
قیمت آخرین معامله 18,810 کمترین قیمت 18,500 حجم 19,482,417 حداکثر قیمت مجاز 20,400
620     (%3.19) اولین قیمت 19,600 حجم مبنا 6,253,257 حداقل قیمت مجاز 18,460
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 1,151,400,000 تعداد سهام 60,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
8 3,513 18,830 18,830 59,270 11
6 3,182 18,810 18,880 40 1
12 262,919 18,800 18,890 100,111 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 19,190 18,500 20,290 5,512
19.482M
373.792B
1399/7/1 19,430 19,170 20,030 6,384
45.722M
888.535B
1399/6/31 20,170 19,720 19,720 381
3.072M
60.572B
1399/6/30 20,750 20,130 20,130 708
2.238M
45.043B
1399/6/26 22,050 21,140 22,400 11,761
54.601M
1,204.189B
1399/6/25 21,340 20,630 21,400 2,158
13.260M
283.025B
1399/6/24 20,390 19,100 20,630 5,184
30.425M
620.404B
1399/6/23 19,650 18,600 20,480 8,055
38.445M
755.415B
1399/6/22 19,520 18,940 19,740 9,546
45.663M
891.496B
1399/6/19 18,800 18,620 19,600 11,261
79.271M
1,490.488B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 453 559 368 501 385
1395/9/30 6 1395 453 559 331 501 275
1395/7/19 5 1395 425 501
1395/5/5 3 1395 423 559 501
1395/4/14 12 1395 423 559 501 501 476

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 18,810 (3.19%) 5512
19.482M
373.792B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 39,500 (1.03%) 1989
4.038M
162.928B
اختيارخ اخابر-13750-1399/07/30 (ضمخا7049) 5,555 (9.26%) 4
15
63.556M
اختيارخ اخابر-4750-1399/07/30 (ضمخا7032) 14,000 (9.78%) 2
11
159.000M
اختيارخ اخابر-16750-1399/07/30 (ضمخا7052) 3,400 (8.53%) 1
20
68.000M
اختيارخ اخابر-18000-1399/10/30 (ضمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1399/10/30 (ضمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10750-1399/07/30 (ضمخا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9750-1399/07/30 (طمخا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-19750-1399/07/30 (طمخا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/10/30 (طمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2950-1399/07/30 (طمخا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1399/10/30 (ضمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-21750-1399/07/30 (طمخا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-38000-1399/07/30 (طمخا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10750-1399/07/30 (طمخا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4150-1399/07/30 (طمخا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/07/30 (ضمخا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3950-1399/07/30 (ضمخا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3750-1399/07/30 (ضمخا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6250-1399/07/30 (ضمخا7035) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/06/26 (جسي906) 92,564 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-17750-1399/07/30 (ضمخا7053) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6250-1399/07/30 (طمخا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5750-1399/07/30 (طمخا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7750-1399/07/30 (ضمخا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-17750-1399/07/30 (طمخا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7250-1399/07/30 (طمخا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8750-1399/07/30 (ضمخا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-19750-1399/07/30 (ضمخا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12750-1399/07/30 (طمخا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7250-1399/07/30 (ضمخا7040) 10,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1399/10/30 (طمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9250-1399/07/30 (ضمخا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4350-1399/07/30 (ضمخا7030) 24,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4550-1399/07/30 (طمخا7031) 116 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/07/30 (طمخا7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-26000-1399/07/30 (طمخا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-23750-1399/07/30 (ضمخا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2750-1399/07/30 (ضمخا7036) 17,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3150-1399/07/30 (ضمخا7038) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3150-1399/07/30 (طمخا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1399/10/30 (ضمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/10/30 (ضمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3550-1399/07/30 (طمخا7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-15750-1399/07/30 (ضمخا7051) 4,200 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/07/30 (طمخا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8250-1399/07/30 (ضمخا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/07/30 (طمخا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6750-1399/07/30 (ضمخا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3350-1399/07/30 (طمخا7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-2950-1399/07/30 (ضمخا7037) 15,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16750-1399/07/30 (طمخا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/10/30 (ضمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1399/10/30 (ضمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3550-1399/07/30 (ضمخا7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-13750-1399/07/30 (طمخا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18750-1399/07/30 (ضمخا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/10/30 (طمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-34000-1399/07/30 (طمخا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1399/10/30 (طمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1399/10/30 (طمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-26000-1399/07/30 (ضمخا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4150-1399/07/30 (ضمخا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-30000-1399/07/30 (ضمخا7060) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 995,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2750-1399/07/30 (طمخا7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5250-1399/07/30 (ضمخا7033) 16,900 (6.90%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4750-1399/07/30 (طمخا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/07/30 (ضمخا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6750-1399/07/30 (طمخا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/10/30 (ضمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-30000-1399/07/30 (طمخا7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18750-1399/07/30 (طمخا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-21750-1399/07/30 (ضمخا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-40000-1399/07/30 (ضمخا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8250-1399/07/30 (طمخا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-15750-1399/07/30 (طمخا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5750-1399/07/30 (ضمخا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1399/10/30 (ضمخا1028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3750-1399/07/30 (طمخا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4350-1399/07/30 (طمخا7030) 96 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3350-1399/07/30 (ضمخا7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-11750-1399/07/30 (طمخا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14750-1399/07/30 (ضمخا7050) 5,300 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/10/30 (طمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-38000-1399/07/30 (ضمخا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7750-1399/07/30 (طمخا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8750-1399/07/30 (طمخا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3950-1399/07/30 (طمخا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12750-1399/07/30 (ضمخا7048) 22,350 (0.64%) 0
0
0
اختيارف اخابر-40000-1399/07/30 (طمخا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1399/10/30 (طمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-23750-1399/07/30 (طمخا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9250-1399/07/30 (طمخا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1399/10/30 (طمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-34000-1399/07/30 (ضمخا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4550-1399/07/30 (ضمخا7031) 142 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 91,831 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-11750-1399/07/30 (ضمخا7047) 8,911 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9750-1399/07/30 (ضمخا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14750-1399/07/30 (طمخا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5250-1399/07/30 (طمخا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/07/30 (ضمخا7061) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1399/10/30 (طمخا1028) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط

آدرس شرکت: تهران - خیابان شریعتی- خیابان توپچی - ساختمان مخابرات طبقه دوم
تلفن امور سهام: 88429422-88114433-88114445-88113647-88173830-88173810-88173813
وب سایت شرکت: http://www.tci.ir
پست الکترونیک شرکت: iffice@irantelecom.ir
مدیر عامل: آقای مظفر پور رنجبر
مديريت سهام و سرمايه گذاري در بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره برداري ار تاسيسات و انجام كليه امور مربوط
مدیر مالی: آقای محمد رضا شیرازی
مدیر سهام: آقای حیدر پشمی
مدیر روابط عمومی: آقای زارعیان
نمابر امور سهام: 88512524