PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
خدمات فني فولاد يزد
خدمات فني فولاد يزد ( خفولا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 15:44:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 29,230 قیمت دیروز 30,133 تعداد معاملات 34 EPS 1339
903     (%3.00) بیشترین قیمت 29,230 ارزش 1,367,759,390 P/E 22.5
قیمت پایانی 30,068 کمترین قیمت 29,230 حجم 46,793 حداکثر قیمت مجاز 31,036
65     (%0.22) اولین قیمت 29,230 حجم مبنا 653,040 حداقل قیمت مجاز 29,230
تاریخ آخرین معامله 1399/7/29 - 12:27:20   ارزش بازار (م ر) 1,804,080 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 29,230 97,048 66
0 0 0 29,310 4,467 1
0 0 0 29,380 1,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/28 30,133 29,398 29,450 74
124,803
3.669B
1399/7/27 30,307 29,708 31,539 697
1.318M
39.948B
1399/7/23 30,626 29,262 31,059 970
2.522M
77.225B
1399/7/22 30,155 29,000 30,225 936
3.134M
94.508B
1399/7/21 29,345 27,997 29,727 1,037
2.888M
84.753B
1399/7/20 28,862 28,165 29,907 971
2.467M
71.203B
1399/7/19 29,036 27,935 29,661 734
2.311M
67.109B
1399/7/16 28,798 27,753 29,469 960
3.655M
105.267B
1399/7/14 28,611 27,501 27,501 21
160,672
4.419B
1399/7/13 28,948 28,120 28,120 7
32,465
912.916M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 26,388 (3.00%) 1722
10.667M
279.130B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 18,420 (4.95%) 399
4.520M
83.268B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,879 (3.10%) 384
2.463M
52.841B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 15,730 (4.90%) 149
385,743
6.065B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 29,230 (3.00%) 34
46,793
1.368B
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 2,451 (72.61%) 28
100,000
245.100M
اختيارخ رمپنا-18806-1399/10/09 (ضپنا1022) 2,800 (6.76%) 8
115
476.882M
تابان نيرو سپاهان (تابا) 31,775 (3.00%) 2
1,140
36.224M
اختيارخ رمپنا-13406-1399/10/09 (ضپنا1020) 11,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26906-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16106-1399/10/09 (ضپنا1021) 5,555 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-21506-1399/10/09 (ضپنا1023) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-37707-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-37707-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13406-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-21506-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16106-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18806-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24206-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32306-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26906-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24206-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32306-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0


چکیده