PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
خدمات فني فولاد يزد
خدمات فني فولاد يزد ( خفولا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:05:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 78,568 قیمت دیروز 78,568 تعداد معاملات 0 EPS 1339
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 58.7
قیمت آخرین معامله 77,311 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 80,925
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 254,557 حداقل قیمت مجاز 76,997
تاریخ آخرین معامله 1399/11/29 - 12:26:20   ارزش بازار (م ر) 4,714,080 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 77,311 3,194 2
0 0 0 79,174 50,062 2
0 0 0 81,479 540 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/29 78,568 77,311 77,311 155
149,005
11.520B
1399/11/28 80,532 79,174 79,174 40
38,927
3.082B
1399/11/27 80,789 80,048 80,048 123
133,535
10.689B
1399/11/26 81,681 81,479 83,100 355
313,780
25.630B
1399/11/25 83,141 80,201 84,292 3,983
5.538M
460.442B
1399/11/21 81,837 81,837 81,837 294
835,715
68.392B
1399/11/15 79,454 79,140 79,140 205
212,454
16.814B
1399/11/14 81,587 81,476 82,890 989
1.566M
127.766B
1399/11/13 83,995 81,845 89,000 5,628
7.633M
641.100B
1399/11/12 86,152 81,968 87,038 3,931
7.727M
665.687B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
جنرال مكانيك (رنيك) 21,200 (0.57%) 1099
989,956
21.174B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 16,110 (1.95%) 482
4.690M
75.579B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 35,884 (4.00%) 33
75,823
2.721B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 19,160 (1.99%) 21
23,345
447.290M
تابان نيرو سپاهان (تابا) 55,611 (2.00%) 4
1,231
68.457M
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,200 (5.88%) 1
100
320.000M
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 77,311 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 6,564 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 3,106,927 5.170
شخص حقیقی 2,441,128 4.060
شخص حقیقی 1,691,055 2.810
شخص حقیقی 1,534,067 2.550
شخص حقیقی 1,262,624 2.100
شركت نگين خدمات شمس يزد-سهامي خاص- 1,216,492 2.020
شخص حقیقی 1,050,000 1.750
شخص حقیقی 1,016,000 1.690
شخص حقیقی 831,938 1.380
شركت محب مهرسلامت پارس-سهامي خاص- 800,000 1.330
شخص حقیقی 770,811 1.280
شخص حقیقی 766,666 1.270
شخص حقیقی 631,376 1.050
شخص حقیقی 607,744 1.010

چکیده