PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك قرض الحسنه رسالت
بانك قرض الحسنه رسالت ( وسالت ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,300 قیمت دیروز 4,300 تعداد معاملات 0 EPS 295
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 14.6
قیمت آخرین معامله 4,429 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 4,429
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 4,651,163 حداقل قیمت مجاز 4,171
تاریخ آخرین معامله 1399/9/17 - 10:27:20   ارزش بازار (م ر) 8,345,603 تعداد سهام 1,940,838,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
91 17,069,400 4,429 0 0 0
1 25,000 4,428 0 0 0
5 390,750 4,427 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/17 4,300 4,429 4,429 1
1,300
5.758M
1399/9/16 4,300 4,513 4,513 7
20,000
90.260M
1399/9/15 4,299 4,427 4,427 3
17,450
77.251M
1399/9/12 4,299 4,427 4,427 2
11,300
50.025M
1399/9/11 4,299 4,427 4,427 4
7,500
33.203M
1399/9/10 4,299 4,513 4,513 1
1,300
5.867M
1399/9/9 4,299 4,427 4,427 5
9,200
40.728M
1399/9/8 4,299 4,427 4,427 5
10,100
44.713M
1399/9/4 4,299 4,504 4,504 23
191,170
861.030M
1399/9/3 4,290 4,418 4,418 5
8,200
36.228M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,600 (4.76%) 11098
312.670M
833.278B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,990 (4.78%) 10277
353.728M
1,085.879B
بانك ملت (وبملت) 3,950 (4.82%) 7700
163.742M
662.474B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,810 (4.99%) 2584
29.274M
359.192B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,240 (4.93%) 2185
48.855M
208.863B
بانك شهر (وشهر) 6,340 (3.38%) 1762
20.711M
134.350B
بانك سامان (سامان) 10,386 (3.00%) 1439
18.509M
193.180B
اعتباري ملل (وملل) 14,953 (4.99%) 1438
16.836M
252.253B
بانك خاورميانه (وخاور) 9,980 (3.29%) 1157
10.719M
108.723B
بانك ايران زمين (وزمين) 14,780 (0.58%) 1092
18.036M
264.467B
بانك سينا (وسينا) 3,370 (4.80%) 1013
15.516M
52.596B
پست بانك ايران (وپست) 19,920 (4.96%) 934
7.286M
146.537B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,900 (4.92%) 733
11.236M
33.066B
بانك گردشگري (وگردش) 21,403 (3.00%) 550
2.502M
53.728B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 525 (21.52%) 236
10,028
5.863B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 1 (0%) 159
7,586
7.736M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 100 (64.03%) 75
3,436
692.965M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 4 (84.00%) 42
1,668
16.593M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 777 (19.90%) 40
667
566.927M
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 10 (37.50%) 28
652
10.083M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 291 (42.72%) 17
377
144.032M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 53 (78.10%) 16
559
114.394M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,162 (23.55%) 11
310
370.680M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 99 (10.00%) 6
163
12.839M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 750 (24.77%) 6
212
166.245M
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 600 (11.63%) 5
41
23.500M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 888 (0.68%) 4
4
3.688M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 313 (37.65%) 3
101
50.203M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 10 (900.00%) 3
127
136,000
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 1,240 (0.80%) 2
6
7.490M
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 133 (13,200.00%) 1
1
133,000
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 351 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,300 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 2,710 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 777 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (14.13%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 3 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 240 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,429 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 7,233 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 30,818 (0%) 0
0
0


چکیده