PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف بپاس-46667-14001224
اختيارف بپاس-46667-14001224 ( طبپاس1204 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 11:32:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,741 (1.47%) 598
19.881M
34.698B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,600 (1.12%) 520
2.380M
62.879B
بيمه دانا (دانا) 930 (0.22%) 501
30.011M
27.044B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,920 (2.89%) 291
7.707M
14.791B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 284
7.183M
18.359B
بيمه آسيا (آسيا) 1,595 (0.50%) 279
6.299M
9.995B
بيمه البرز (البرز) 2,022 (4.44%) 266
4.906M
9.780B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,731 (0.37%) 253
5.958M
15.794B
بيمه ملت (ملت) 1,157 (0.43%) 227
6.518M
7.493B
بيمه دي (ودي) 4,270 (1.07%) 215
2.116M
8.923B
بيمه كوثر (كوثر) 3,294 (2.05%) 203
3.949M
12.872B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,700 (1.18%) 159
341,035
2.632B
بيمه نوين (نوين) 1,338 (1.04%) 140
2.564M
3.427B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 132
1.556M
19.567B
بيمه سينا (وسين) 1,765 (1.18%) 108
1.083M
1.908B
بيمه ما (ما) 4,000 (0.99%) 102
707,428
2.827B
بيمه معلم (ومعلم) 1,276 (0.31%) 97
1.637M
2.043B
بيمه سامان (بساما) 10,250 (0.29%) 87
428,068
4.326B
بيمه آرمان (آرمان) 3,861 (2.50%) 74
2.092M
8.042B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,092 (1.75%) 73
708,807
1.476B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,375 (0.75%) 45
376,052
1.263B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 21
610,804
723.192M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,588 (1.30%) 5
24,906
87.611M
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,840 (2.53%) 4
61,000
173.240M
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده