PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري صدرتامين
سرمايه گذاري صدرتامين ( تاصيكو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:41:44
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,800 قیمت دیروز 11,080 تعداد معاملات 1019 EPS 887
280     (%2.53) بیشترین قیمت 11,090 ارزش 109,157,782,740 P/E 12.2
قیمت آخرین معامله 10,730 کمترین قیمت 10,590 حجم 10,113,748 حداکثر قیمت مجاز 11,630
350     (%3.16) اولین قیمت 10,860 حجم مبنا 10,554,090 حداقل قیمت مجاز 10,530
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 334,800,000 تعداد سهام 31,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 22,480 10,720 10,730 1,390 1
1 200,000 10,710 10,860 1,500 2
3 300,484 10,700 10,870 36,384 7


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 10,800 10,590 11,090 1,019
10.114M
109.158B
1401/3/1 11,080 10,860 11,160 820
4.752M
52.492B
1401/2/31 11,110 10,810 11,350 803
8.604M
95.103B
1401/2/28 11,370 11,270 11,430 968
16.338M
185.748B
1401/2/27 11,510 11,270 11,690 2,218
35.136M
404.556B
1401/2/26 11,140 10,820 11,190 1,292
32.769M
365.020B
1401/2/25 10,660 10,020 10,780 1,626
39.151M
417.428B
1401/2/24 10,270 10,140 10,460 957
9.547M
98.707B
1401/2/21 10,000 9,620 10,230 1,004
11.201M
112.325B
1401/2/20 9,750 9,430 9,980 794
8.593M
84.222B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معدني‌ دماوند (كدما) 93,000 (1.45%) 10825
8.460M
782.729B
تجلي توسعه معادن و فلزات (تجلي) 1,521 (3.49%) 4462
148.196M
223.743B
باما (كاما) 6,490 (5.53%) 3922
46.464M
302.619B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 16,460 (3.01%) 2714
13.723M
225.932B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 13,700 (0.94%) 1448
7.924M
107.800B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 20,400 (1.69%) 1396
1.587M
32.188B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,730 (3.16%) 1019
10.114M
109.158B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 37,990 (4.98%) 940
1.597M
60.902B
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 375,000 (1.15%) 662
35,057
13.293B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,000 (1.74%) 615
3.181M
81.676B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 19,780 (1.00%) 492
1.129M
22.059B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 16,520 (1.61%) 378
1.886M
31.256B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 50,000 (0.10%) 356
840,574
41.861B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 59,000 (1.75%) 270
255,007
14.951B
اختيارف اپال-24320-1401/07/17 (طپال7006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-28320-1401/07/17 (ضپال7008) 1 (0%) 0
0
0
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 12,620 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-13320-1401/07/17 (طپال7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18320-1401/07/17 (طپال7003) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,049,540 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28320-1401/07/17 (طپال7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-26320-1401/07/17 (طپال7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20320-1401/07/17 (طپال7004) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,044,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف. ت.فزر-25600-011119 (هفزر0111) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. كگهر-55817-020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14320-1401/07/17 (ضپال7001) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24320-1401/07/17 (ضپال7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20320-1401/07/17 (ضپال7004) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو11690-01/08/16 (هصيكو108) 2,229 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-32320-1401/07/17 (ضپال7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16320-1401/07/17 (ضپال7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. كگهر-55363-020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تاصيكو11780-01/08/28 (ظصيكو108) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-26320-1401/07/17 (ضپال7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18320-1401/07/17 (ضپال7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16320-1401/07/17 (طپال7002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,295,560 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-22320-1401/07/17 (طپال7005) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 36,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-13320-1401/07/17 (ضپال7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-22320-1401/07/17 (ضپال7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32320-1401/07/17 (طپال7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14320-1401/07/17 (طپال7001) 1 (0%) 0
0
0


چکیده