PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري صدرتامين
سرمايه گذاري صدرتامين ( تاصيكو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:58:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,920 قیمت دیروز 9,890 تعداد معاملات 1305 EPS 635
30     (%0.30) بیشترین قیمت 10,200 ارزش 103,091,189,450 P/E 15.6
قیمت آخرین معامله 10,080 کمترین قیمت 9,400 حجم 10,381,717 حداکثر قیمت مجاز 10,380
190     (%1.92) اولین قیمت 9,640 حجم مبنا 12,400,000 حداقل قیمت مجاز 9,400
تاریخ آخرین معامله 1399/11/6 - 12:29:17   ارزش بازار (م ر) 307,520,000 تعداد سهام 31,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 9,960 10,040 1,000 1
1 2,500 9,950 10,050 10,000 1
1 600 9,940 10,070 41,922 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/6 9,920 9,400 10,200 1,305
10.382M
103.091B
1399/11/5 9,890 9,210 10,110 1,982
23.461M
231.928B
1399/11/4 9,630 9,700 9,760 477
8.767M
85.560B
1399/11/1 9,300 9,100 9,530 516
6.334M
60.284B
1399/10/30 9,080 8,390 9,270 1,731
15.376M
139.567B
1399/10/29 8,830 8,700 9,130 664
8.985M
78.267B
1399/10/27 9,150 8,830 9,600 776
7.639M
69.180B
1399/10/24 9,290 8,960 9,570 1,453
14.161M
131.491B
1399/10/23 9,400 9,220 9,700 1,149
8.453M
78.291B
1399/10/22 9,700 9,420 9,980 1,925
15.744M
152.693B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
باما (كاما) 17,930 (4.98%) 9359
54.330M
978.247B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,760 (5.00%) 8566
31.727M
370.207B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 21,260 (4.88%) 4938
22.248M
451.597B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 52,400 (2.62%) 3670
3.977M
212.222B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 17,800 (0.56%) 2913
20.318M
362.311B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 32,300 (4.97%) 2891
9.599M
312.833B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 98,000 (4.29%) 1400
1.106M
108.950B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,080 (1.92%) 1305
10.382M
103.091B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 44,945 (1.24%) 1046
2.475M
111.807B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 44,300 (1.33%) 622
1.302M
57.151B
معدني‌ دماوند (كدما) 260,600 (5.00%) 304
43,050
11.219B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 158,842 (3.00%) 153
193,412
30.722B
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 6,200 (55.00%) 5
27
167.000M
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 7,888 (33.69%) 3
3
23.288M
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 1,000 (94.55%) 1
15
15.000M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 4,000 (5.26%) 1
2
8.000M
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 3,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,452 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,040,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 4,650 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 958,000 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,039,500 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 387,171 (13.87%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 1,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 6,000 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 2,000 (0%) 0
0
0


چکیده