PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي‌ كوثر
داروسازي‌ كوثر ( دكوثر ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:38:48
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,386 قیمت دیروز 2,405 تعداد معاملات 154 EPS 9
19     (%0.79) بیشترین قیمت 2,424 ارزش 6,623,812,499 P/E 266.0
قیمت پایانی 2,394 کمترین قیمت 2,322 حجم 2,782,964 حداکثر قیمت مجاز 2,549
11     (%0.46) اولین قیمت 2,322 حجم مبنا 6,281,407 حداقل قیمت مجاز 2,261
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:37:58   ارزش بازار (م ر) 4,069,800 تعداد سهام 1,700,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,000 2,376 2,400 45,838 2
2 7,198 2,373 2,410 66,000 2
1 3,000 2,371 2,425 20,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 2,405 2,360 2,459 137
1.013M
2.405B
1401/5/22 2,411 2,316 2,470 215
4.276M
10.355B
1401/5/19 2,388 2,324 2,417 220
2.866M
6.771B
1401/5/18 2,408 2,316 2,510 281
4.019M
9.636B
1401/5/15 2,424 2,306 2,442 549
14.198M
34.409B
1401/5/12 2,304 2,275 2,379 340
4.680M
10.862B
1401/5/11 2,245 2,232 2,370 630
12.850M
28.843B
1401/5/10 2,374 2,287 2,380 151
1.916M
4.461B
1401/5/9 2,396 2,330 2,458 212
3.527M
8.242B
1401/5/8 2,478 2,362 2,493 122
1.296M
3.151B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/6 6 1396 68 53 157 84 35
1396/4/31 3 1396 66 58 -22 84 -32
1395/12/19 12 1396 66 62 84 84 794
1395/12/19 12 1395 63 794
1395/12/1 9 1395 63 666 -38 794 -68

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 13,750 (0.44%) 1848
5.799M
78.512B
داروسازي دانا (ددانا) 26,700 (1.48%) 1694
1.076M
28.772B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,770 (4.96%) 815
5.855M
39.529B
ايران‌دارو (ديران) 12,180 (3.22%) 509
1.611M
19.096B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,610 (0.53%) 430
757,493
14.026B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,600 (0.90%) 379
373,228
12.460B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 17,980 (0.95%) 340
919,513
16.373B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,590 (1.54%) 233
1.065M
6.867B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,350 (0.56%) 229
1.540M
8.125B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,744 (2.30%) 204
1.870M
6.878B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,320 (0.03%) 193
467,521
13.631B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,470 (0.18%) 181
846,975
4.575B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,492 (1.97%) 174
3.113M
7.757B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,250 (1.02%) 170
254,431
7.373B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,290 (0.19%) 157
282,664
8.805B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,386 (0.79%) 154
2.783M
6.624B
پخش البرز (پخش) 34,900 (2.50%) 154
558,615
19.366B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,070 (1.40%) 153
245,529
4.691B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,300 (1.44%) 143
779,488
8.099B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,300 (0.57%) 143
218,835
9.640B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,480 (0.87%) 138
1.936M
2.870B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,060 (1.78%) 136
392,048
4.355B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,470 (0.05%) 127
293,082
5.368B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,160 (1.09%) 119
344,013
2.812B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,710 (0.48%) 112
551,737
9.307B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,540 (0.48%) 110
1.815M
19.051B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 31,550 (3.49%) 104
116,727
3.718B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,870 (1.49%) 101
461,228
10.129B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,900 (2.96%) 96
652,006
9.063B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,620 (0%) 85
171,421
1.131B
سبحان دارو (دسبحان) 6,650 (0.15%) 79
434,627
2.912B
كيميدارو (دكيمي) 21,400 (2.20%) 76
453,989
9.591B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 22,790 (0.09%) 69
288,276
6.627B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,300 (1.49%) 66
405,535
4.978B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 24,560 (1.92%) 66
164,198
4.047B
شيرين دارو (دشيري) 73,450 (2.07%) 60
22,063
1.623B
پخش هجرت (هجرت) 17,170 (1.36%) 56
65,967
1.140B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,550 (0%) 51
41,686
1.397B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 22,750 (1.00%) 37
97,167
2.230B
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 160,000 (257.54%) 31
17,624
2.820B
پارس‌ دارو (دپارس) 23,700 (1.46%) 30
12,129
289.732M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,600 (1.09%) 28
48,994
669.230M
البرزدارو (دالبر) 8,000 (0.25%) 27
97,437
789.424M
الحاوي (دحاوي) 6,900 (2.99%) 25
70,398
485.746M
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 985,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 4,167 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 309,802,716 18.220
شخص حقیقی 192,345,555 11.310
شخص حقیقی 114,592,592 6.740
شخص حقیقی 67,999,999 3.990
شخص حقیقی 67,999,999 3.990
شخص حقیقی 62,654,217 3.680
شخص حقیقی 41,600,000 2.440
شركت مديريت توسعه سپندفردا-سهامي خاص- 36,169,790 2.120
شخص حقیقی 35,369,113 2.080
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.توازن كوروش 26,435,000 1.550
شخص حقیقی 22,097,733 1.290
شخص حقیقی 22,097,166 1.290
شخص حقیقی 21,390,486 1.250

چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام امور مربوط به تحقيق، توسعه و ساخت محصولات دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي. شركت قادر به انجام فعاليت هاي مشاركتي، سرمايه گذاري و تحقيقاتي و هرگونه عمليات فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.

آدرس شرکت: ایران- تهران - کیلومتر 17 جاده قدیم کرج ایستگاه داروگر
وب سایت شرکت: http://www.cosarpharm.com
پست الکترونیک شرکت: info@cosarpharm.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام امور مربوط به تحقيق، توسعه و ساخت محصولات دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي. شركت قادر به انجام فعاليت هاي مشاركتي، سرمايه گذاري و تحقيقاتي و هرگونه عمليات فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.
تلفن امور سهام: 44920256
نمابر شرکت: 44921077
مدیر عامل: عباس سكوت
تلفن شرکت: 6-44922074
مدیر مالی: آقای امید حجازی
تلفن شرکت: omore saham 44921575