PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي‌ كوثر
داروسازي‌ كوثر ( دكوثر ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 08:20:46
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 35,410 قیمت دیروز 35,410 تعداد معاملات 0 EPS 2095
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 16.9
قیمت آخرین معامله 34,050 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 37,180
1,360     (%3.84) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,395,868 حداقل قیمت مجاز 33,640
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:21:47   ارزش بازار (م ر) 19,121,400 تعداد سهام 540,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 157 32,870 34,050 9,950 3
0 0 0 36,000 305 1
0 0 0 37,610 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/21 35,410 34,050 34,050 179
333,948
11.371B
1399/5/19 36,980 35,100 37,610 2,822
4.395M
162.540B
1399/5/15 35,820 36,330 36,330 965
1.100M
39.975B
1399/5/14 34,600 32,660 36,080 3,824
10.307M
356.595B
1399/5/13 34,370 33,370 36,000 1,577
1.980M
68.039B
1399/5/12 35,120 34,550 35,140 2,162
4.905M
172.237B
1399/5/11 33,470 32,900 33,700 1,247
2.056M
68.810B
1399/5/6 35,060 33,000 35,830 3,828
7.169M
251.359B
1399/5/5 34,130 33,930 34,900 1,844
2.183M
74.515B
1399/5/4 35,710 35,080 37,450 3,400
5.171M
184.646B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 53 666 -38 682 -68
1395/8/19 6 1395 53 56 35 682 13
1395/5/24 3 1395 58 121 38 682 38
1394/12/19 12 1395 62 170 682 682 460
1394/12/19 12 1394 666 460

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 100,020 (1.24%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 26,420 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 80,140 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 31,060 (4.31%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 45,450 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 135,000 (0.04%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 20,720 (1.99%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 40,350 (4.25%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 50,730 (4.10%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 55,953 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,562 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 59,831 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 31,050 (3.99%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 35,000 (0.75%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 54,830 (1.08%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 34,050 (3.84%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,264 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 52,440 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,480 (4.68%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,680 (0.26%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,355 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 58,200 (3.40%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 66,110 (4.88%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 36,350 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 69,560 (1.74%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 74,430 (0.01%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 20,800 (4.19%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 35,708 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 25,750 (1.79%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,237 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 38,480 (0.08%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 19,130 (0.05%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 84,150 (0.36%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 28,500 (0.07%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 27,250 (0.04%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 46,160 (0.97%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 50,520 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 201,145 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 106,030 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,690 (1.23%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 75,500 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 60,000 (2.80%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 34,540 (2.95%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 107,120 (1.70%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 28,938 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 103,903,711 19.240
شخص حقیقی 61,700,000 11.420
شخص حقیقی 36,400,000 6.740
شخص حقیقی 19,901,928 3.680
شخص حقیقی 9,870,000 1.820
شخص حقیقی 6,794,625 1.250

چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام امور مربوط به تحقيق، توسعه و ساخت محصولات دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي. شركت قادر به انجام فعاليت هاي مشاركتي، سرمايه گذاري و تحقيقاتي و هرگونه عمليات فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.

آدرس شرکت: ایران- تهران - کیلومتر 17 جاده قدیم کرج ایستگاه داروگر
تلفن امور سهام: 44923256
تلفن شرکت: 44922612
نمابر شرکت: 44922077
وب سایت شرکت: http://www.cosarpharm.com
پست الکترونیک شرکت: info@cosarpharm.com
مدیر عامل: آقای سینا قدوسی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام امور مربوط به تحقيق، توسعه و ساخت محصولات دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي. شركت قادر به انجام فعاليت هاي مشاركتي، سرمايه گذاري و تحقيقاتي و هرگونه عمليات فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.