PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ايران‌ارقام‌
ايران‌ارقام‌ ( مرقام ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:55:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS -155
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 12,520
     اولین قیمت حجم مبنا 1,257,334 حداقل قیمت مجاز 11,340
تاریخ آخرین معامله 1401/10/28 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/10/28 11,930 11,600 12,320 702
3.129M
37.321B
1401/10/24 11,740 11,490 12,100 1,111
5.479M
64.337B
1401/10/21 12,090 11,630 12,220 1,540
8.830M
106.716B
1401/10/20 11,640 11,500 11,880 1,301
5.428M
63.179B
1401/10/19 11,660 11,340 11,730 1,238
7.278M
84.896B
1401/10/18 11,180 10,810 11,230 1,076
5.944M
66.455B
1401/10/17 10,700 10,380 11,100 1,076
4.637M
49.602B
1401/10/14 10,660 10,540 10,820 526
2.123M
22.637B
1401/10/13 10,990 10,650 11,340 686
2.871M
31.560B
1401/10/12 11,090 10,880 11,300 558
2.104M
23.341B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/1 9 1396 -205 308 -101 215 160
1396/8/30 12 1397 41 281 -213 -213 215
1396/8/30 12 1396 -205 215
1396/4/19 6 1396 231 378 -26 215 149
1395/11/18 3 1396 281 378 11 215 97

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 39,700 (2.32%) 2566
826,412
32.329B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 14,550 (6.75%) 1924
12.738M
179.094B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 9,880 (6.93%) 1690
11.008M
108.113B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 7,530 (1.89%) 1660
12.886M
96.141B
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 16,460 (0.37%) 1430
3.620M
59.503B
افرانت (افرا) 25,200 (2.65%) 1295
3.128M
78.625B
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 7,420 (4.65%) 1082
17.265M
125.666B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 5,136 (1.66%) 855
20.393M
103.996B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 3,215 (0.75%) 771
8.276M
26.367B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 7,330 (0.27%) 691
3.726M
26.975B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 3,380 (3.46%) 605
7.485M
24.675B
به پرداخت ملت (پرداخت) 11,820 (0.34%) 551
1.032M
12.166B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 15,910 (4.95%) 348
1.189M
18.898B
همكاران سيستم (سيستم) 10,420 (2.86%) 298
5.287M
54.526B
گروه فن آوا (فن آوا) 5,300 (2.91%) 53
1.261M
6.682B
اختيارخ تپسي-4500-14020619 (ضتپسي600) 4,090 (8.62%) 1
1
4.090M
رايان هم افزا (رافزا) 68,200 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14020619 (طتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
توسعه فن افزار توسن (فن افزار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-4500-14021220 (ضتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10600-14020716 (طتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14021220 (طتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-18600-14020716 (ضتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14021220 (ضتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-23800-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14021220 (ضتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14021220 (ضتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14021220 (طتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14021220 (طتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14020619 (طتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-11900-14011117 (ضتوسن1101) 3,990 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14020619 (ضتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14021220 (ضتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14021220 (طتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-6600-14020716 (طتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14020619 (طتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14021220 (طتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14020619 (ضتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14021220 (طتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-22600-14020716 (ضتوسن708) 490 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 3,270 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14021220 (ضتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-6600-14020716 (ضتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14020619 (طتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-24600-14020716 (ضتوسن709) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-23800-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20600-14020716 (ضتوسن707) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14020619 (ضتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14020619 (طتپسي600) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14020619 (طتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران ارقام (مرقامح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14020619 (ضتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-16600-14020716 (طتوسن705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14020619 (ضتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20400-14011117 (طتوسن1104) 4,890 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10200-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-27200-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14020619 (طتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-8600-14020716 (طتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-13600-14011117 (ضتوسن1102) 550 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14020619 (ضتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-14600-14020716 (طتوسن704) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-12600-14020716 (ضتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14020619 (ضتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14020619 (ضتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-11900-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-12600-14020716 (طتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-27200-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14021220 (ضتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-18600-14020716 (طتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-8600-14020716 (ضتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14021220 (طتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14021220 (طتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14020619 (طتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14021220 (ضتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20400-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-22600-14020716 (طتوسن708) 3,970 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14020619 (طتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-14600-14020716 (ضتوسن704) 3,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10600-14020716 (ضتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14021220 (طتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14021220 (ضتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-13600-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
ايران ارقام (مرقام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20600-14020716 (طتوسن707) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10200-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-24600-14020716 (طتوسن709) 2,511 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-16600-14020716 (ضتوسن705) 2,500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از واردات و صادرات و خريد و فروش ماشينهاي اداري و مواد و قطعات و نرم افزارهاي مربوطه. شركت قادر به برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام كليه امور فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.

تلفن شرکت: 88901293-88902290
آدرس شرکت: ایران - تهران - دفتر مركزي: تهران - خيابان استاد نجات الهي - خيابان سپند غربي - پلاك 52-کدپستی 1598685914 -- ساختمان شماره 2: تهران - خيابان استاد مطهري - روبروي خيابان لارستان -کدپستی 1595717617
نمابر شرکت: 88901363
وب سایت شرکت: http://www.iranargham.com
پست الکترونیک شرکت: info@iranargham.com
مدیر عامل: آقای جواد میرزازاده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از واردات و صادرات و خريد و فروش ماشينهاي اداري و مواد و قطعات و نرم افزارهاي مربوطه. شركت قادر به برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام كليه امور فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.
مدیر مالی: آقای ابوالقاسم جولانی
تلفن امور سهام: 88807826
نمابر امور سهام: 88890089
مدیر سهام: آقای احسان بیات
پست الکترونیک امور سهام: stocks@iranargham.com