PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري تامين اجتماعي
سرمايه گذاري تامين اجتماعي ( شستا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 20:28:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 35,570 قیمت دیروز 33,880 تعداد معاملات 25093 EPS
1,690     (%4.99) بیشترین قیمت 35,570 ارزش 8,350,302,799,400 P/E
قیمت پایانی 35,570 کمترین قیمت 33,880 حجم 234,756,920 حداکثر قیمت مجاز 35,570
1,690     (%4.99) اولین قیمت 35,570 حجم مبنا 4,098,361 حداقل قیمت مجاز 32,190
تاریخ آخرین معامله 1399/4/24 - 16:51:59   ارزش بازار (م ر) 2,845,600,000 تعداد سهام 80,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
9999 320,262,352 35,570 0 0 0
170 287,169 35,560 0 0 0
66 62,856 35,550 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/23 33,880 33,880 33,880 14,758
224.085M
7,591.991B
1399/4/22 32,270 32,270 32,270 8,234
188.099M
6,069.945B
1399/4/21 30,740 30,740 30,740 7,750
20.095M
617.721B
1399/4/18 29,280 29,280 29,280 33,462
219.345M
6,422.416B
1399/4/11 27,890 28,080 28,080 3,679
4.579M
128.567B
1399/4/10 26,750 26,750 26,750 23,633
20.583M
550.595B
1399/4/9 25,480 24,000 25,890 35,598
100.372M
2,557.006B
1399/4/8 24,660 23,670 24,840 74,278
285.986M
7,052.995B
1399/4/7 23,660 23,660 23,660 22,629
54.537M
1,290.348B
1399/4/4 22,540 21,400 22,950 50,622
175.940M
3,965.322B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 17,280 (2.76%) 47362
193.364M
3,445.322B
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 35,570 (4.99%) 25093
234.757M
8,350.303B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 23,900 (2.25%) 7449
32.808M
793.776B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 21,840 (4.96%) 3009
14.292M
316.969B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 40,930 (4.99%) 1444
9.329M
381.847B
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 7,500 (6.90%) 11
139
1.055B
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 8,000 (10.74%) 7
141
1.175B
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 10,760 (6.99%) 5
29
308.620M
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 13,001 (7.14%) 5
16
208.016M
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 9,850 (3.68%) 3
31
296.350M
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 10,000 (11.20%) 3
5
48.600M
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 10,000 (25.00%) 1
10
100.000M
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 12,800 (28.00%) 1
1
12.800M
اختيارخ وغدير-24000-1399/08/26 (ضغدر8049) 7,000 (699,900.00%) 1
3
21.000M
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 9,300 (11.58%) 1
1
9.300M
اختيارخ وغدير-22000-1399/08/26 (ضغدر8048) 8,000 (799,900.00%) 1
5
40.000M
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/08/26 (طغدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-19000-1399/08/26 (ضغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/08/26 (ضغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-19000-1399/08/26 (طغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 14,007 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/08/26 (طغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 13,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22000-1399/08/26 (طغدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
سازمان تامين اجتماعي 71,521,501,541 89.400

چکیده