PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري تامين اجتماعي
سرمايه گذاري تامين اجتماعي ( شستا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:59:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 965 قیمت دیروز 973 تعداد معاملات 5566 EPS 139
8     (%0.82) بیشترین قیمت 977 ارزش 309,270,031,476 P/E 6.9
قیمت آخرین معامله 965 کمترین قیمت 961 حجم 320,642,223 حداکثر قیمت مجاز 1,021
8     (%0.82) اولین قیمت 973 حجم مبنا 124,352,332 حداقل قیمت مجاز 925
تاریخ آخرین معامله 1401/5/26 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 1,578,752,985 تعداد سهام 1,636,013,456,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 257,674 964 964 299,339 1
8 322,015 963 965 5,000 1
20 372,425 962 966 153,603 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/26 965 961 977 5,566
320.642M
309.270B
1401/5/25 973 965 988 7,656
524.888M
510.673B
1401/5/24 975 956 989 7,326
366.966M
357.767B
1401/5/23 967 953 985 9,931
574.941M
556.041B
1401/5/22 975 939 978 19,518
1.599B
1,558.340B
1401/5/19 932 926 945 5,959
478.844M
446.428B
1401/5/18 943 938 951 6,049
286.635M
270.235B
1401/5/15 948 926 965 9,329
499.515M
473.645B
1401/5/12 924 919 935 5,543
291.562M
269.317B
1401/5/11 921 913 936 5,039
252.399M
232.455B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 965 (0.82%) 5566
320.642M
309.270B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 9,490 (0.73%) 1577
13.565M
128.175B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,300 (1.24%) 1133
7.715M
110.266B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 41 (14.58%) 820
240,386
10.354B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 8,840 (0.91%) 376
2.607M
22.967B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 11,150 (1.06%) 212
486,319
5.428B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 12,650 (2.09%) 158
1.652M
21.211B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 6 (14.29%) 129
40,262
240.359M
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 17 (0%) 73
12,283
185.458M
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 111 (6.72%) 16
885
96.016M
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 195 (2.99%) 13
461
89.295M
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 281 (6.02%) 12
802
225.192M
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 5 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره وكغدير505-3ماهه18% (صغدير505) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 130 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 40 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 10 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
سازمان تامين اجتماعي 1,408,441,000,222 86.080
شركت واسط مالي مهر-بامسئوليت محدود- 43,811,610,077 2.670

چکیده