PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري تامين اجتماعي
سرمايه گذاري تامين اجتماعي ( شستا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 19:11:22
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 37,140 قیمت دیروز 37,140 تعداد معاملات 0 EPS 2410
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 15.4
قیمت آخرین معامله 36,250 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 38,990
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 3,231,018 حداقل قیمت مجاز 35,290
تاریخ آخرین معامله 1399/6/16 - 18:15:19   ارزش بازار (م ر) 2,971,200,000 تعداد سهام 80,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/16 37,140 36,250 39,900 96,760
267.054M
9,918.201B
1399/6/15 38,150 37,740 40,980 178,538
496.543M
18,944.950B
1399/6/12 39,720 39,720 39,720 13,529
74.603M
2,963.228B
1399/6/11 41,810 41,670 42,300 25,224
46.937M
1,962.480B
1399/6/10 43,860 42,850 47,100 191,960
556.622M
24,414.265B
1399/6/5 45,100 45,000 45,100 59,388
134.915M
6,084.624B
1399/6/4 42,960 39,380 43,520 81,666
213.487M
9,171.458B
1399/6/3 41,450 41,450 45,810 59,076
383.257M
15,886.906B
1399/6/2 43,630 43,630 43,630 14,761
18.592M
811.189B
1399/6/1 45,920 45,090 49,830 85,825
215.862M
9,912.092B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 17,600 (4.95%) 17193
87.963M
1,537.344B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 19,460 (4.85%) 6041
27.327M
527.467B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 18,340 (4.98%) 2015
18.608M
340.919B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 45,100 (4.21%) 1122
3.257M
145.717B
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 3,500 (9.75%) 24
184
600.416M
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 971 (35.31%) 15
100,000
97.100M
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 3,000 (3.63%) 6
17
50.509M
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 9,000 (20.00%) 6
22
173.603M
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 2,500 (6.61%) 5
30
85.000M
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 5,008 (12.06%) 4
10
50.057M
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 4,100 (9.55%) 3
3
12.200M
اختيارخ وغدير-22000-1399/08/26 (ضغدر8048) 2,000 (0%) 3
25
50.000M
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 12,000 (0%) 2
11
127.000M
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 10,000 (9.65%) 2
8
80.000M
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 1,260 (87.40%) 1
17
21.420M
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 6,000 (20.00%) 1
12
72.000M
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 4,800 (4.00%) 1
10
48.000M
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 11,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 14,500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/08/26 (طغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-34000-1399/08/26 (ضغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-19000-1399/08/26 (ضغدر8046) 2,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/08/26 (طغدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 9,999 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 36,250 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-34000-1399/08/26 (طغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/08/26 (ضغدر8049) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-32000-1399/08/26 (طغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/08/26 (ضغدر8047) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-30000-1399/08/26 (ضغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-26000-1399/08/26 (طغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22000-1399/08/26 (طغدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-30000-1399/08/26 (طغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-28000-1399/08/26 (طغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-26000-1399/08/26 (ضغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-32000-1399/08/26 (ضغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-19000-1399/08/26 (طغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-28000-1399/08/26 (ضغدر8051) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
سازمان تامين اجتماعي 70,866,957,981 88.580

چکیده