PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري تامين اجتماعي
سرمايه گذاري تامين اجتماعي ( شستا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:03:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 27,980 قیمت دیروز 29,260 تعداد معاملات 198763 EPS 2875
1,280     (%4.37) بیشترین قیمت 28,990 ارزش 16,241,835,237,530 P/E 9.7
قیمت آخرین معامله 27,800 کمترین قیمت 27,800 حجم 580,476,143 حداکثر قیمت مجاز 30,720
1,460     (%4.99) اولین قیمت 27,800 حجم مبنا 4,288,778 حداقل قیمت مجاز 27,800
تاریخ آخرین معامله 1399/9/5 - 18:16:30   ارزش بازار (م ر) 2,238,400,000 تعداد سهام 80,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
140 834,603 27,800 27,800 624,405 268
2 3,582 27,550 27,810 168,548 37
1 500 20,100 27,820 177,979 50


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 27,980 27,800 28,990 198,763
580.476M
16,241.835B
1399/9/4 29,260 29,070 30,490 99,539
266.631M
7,801.847B
1399/9/3 30,590 30,010 32,000 127,608
277.954M
8,503.790B
1399/9/2 31,120 30,490 32,690 151,586
433.441M
13,489.241B
1399/9/1 32,090 30,000 32,530 284,829
771.462M
24,752.521B
1399/8/28 30,990 30,990 30,990 18,760
56.268M
1,743.731B
1399/8/27 29,520 28,980 30,450 79,730
411.159M
12,138.990B
1399/6/16 37,140 36,250 39,900 96,760
267.054M
9,918.201B
1399/6/15 38,150 37,740 40,980 178,538
496.543M
18,944.950B
1399/6/12 39,720 39,720 39,720 13,529
74.603M
2,963.228B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 27,800 (4.99%) 198763
580.476M
16,241.835B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 12,550 (0.48%) 12530
73.439M
922.168B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 9,350 (1.06%) 2730
13.092M
122.650B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 16,250 (4.69%) 2559
17.060M
280.391B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 37,150 (0.83%) 638
1.369M
51.391B
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 3,950 (6.13%) 26
465
1.825B
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 2,800 (5.66%) 5
120
388.599M
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 3,979 (16.35%) 3
486
1.934M
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 5,000 (0%) 3
69
345.000M
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 2,000 (0%) 1
10
20.000M
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 1,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/11/26 (طغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/11/26 (ضغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8000-1399/11/26 (طغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1399/11/26 (ضغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1,600 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/11/26 (طغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/11/26 (ضغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1,700 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
سازمان تامين اجتماعي 70,866,957,981 88.580

چکیده