PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مالي و سرمايه گذاري سينا
مالي و سرمايه گذاري سينا ( سينا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 17:30:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 15,000,000 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 1,500,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 978 (4.94%) 19518
1.599B
1,558.340B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,620 (0.76%) 1530
13.127M
193.137B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 48 (71.43%) 1133
307,939
12.812B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 8,970 (4.30%) 599
3.841M
34.058B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 7 (0%) 583
176,131
1.253B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 11,760 (5.95%) 457
3.877M
44.886B
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 121 (51.25%) 352
56,688
5.910B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 9,460 (5.94%) 324
13.278M
125.606B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 13,020 (0.62%) 205
1.996M
25.903B
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 19 (11.76%) 134
49,336
871.607M
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 219 (28.07%) 76
18,288
3.577B
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 317 (19.17%) 75
12,474
3.646B
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0.29%) 46
460,000
460.574B
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 60 (0%) 2
78
4.300M
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 130 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره وكغدير505-3ماهه18% (صغدير505) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 5 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 1,499,996,000 99.990

چکیده