PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مالي و سرمايه گذاري سينا
مالي و سرمايه گذاري سينا ( سينا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:49:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 1,500,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 4,600 (2.84%) 7600
58.320M
266.486B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 5,851 (4.97%) 2054
14.237M
82.222B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,720 (4.99%) 1888
14.734M
113.720B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 11,620 (6.38%) 970
7.446M
84.741B
اختيارخ وغدير-5500-1399/02/29 (ضغدر2014) 299 (19.60%) 11
275
81.085M
اختيارخ وغدير-3800-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3400-1399/02/29 (ضغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2600-1399/02/29 (ضغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3600-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2800-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3200-1399/02/29 (ضغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4800-1399/02/29 (ضغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/02/29 (طغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/02/29 (ضغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/02/29 (طغدر2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3400-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4200-1399/02/29 (ضغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3400-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3800-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6500-1399/02/29 (طغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5000-1399/02/29 (ضغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2800-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3000-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4600-1399/02/29 (ضغدر2011) 855 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5500-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3800-1399/02/29 (ضغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2600-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2800-1399/02/29 (طغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4200-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4600-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6500-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5500-1399/08/26 (ضغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2400-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2600-1399/02/29 (طغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4600-1399/02/29 (طغدر2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2800-1399/02/29 (ضغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4200-1399/02/29 (طغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3600-1399/02/29 (ضغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3200-1399/02/29 (طغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4000-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4000-1399/02/29 (ضغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5500-1399/02/29 (طغدر2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3800-1399/02/29 (طغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4800-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3000-1399/02/29 (ضغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4600-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6500-1399/02/29 (ضغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3200-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4800-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6500-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/08/26 (ضغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4400-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3400-1399/02/29 (طغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3200-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2400-1399/02/29 (ضغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5000-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2400-1399/02/29 (طغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4000-1399/02/29 (طغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2400-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4200-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4000-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4800-1399/02/29 (طغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/02/29 (ضغدر2017) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4400-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4400-1399/02/29 (طغدر2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3600-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5000-1399/02/29 (طغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3600-1399/02/29 (طغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3000-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2600-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3000-1399/02/29 (طغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5000-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4400-1399/02/29 (ضغدر2010) 1,100 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 1,499,996,000 99.990

چکیده