PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 ( طملت2024 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 21:01:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 50,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,880 (2.17%) 41133
855.447M
1,626.889B
بانك ملت (وبملت) 19,376 (5.00%) 32414
201.597M
3,894.469B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,748 (1.75%) 23260
502.488M
881.565B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,010 (1.31%) 13378
257.094M
522.076B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,250 (1.46%) 12791
155.839M
662.209B
بانك سامان (سامان) 12,200 (0.39%) 4694
32.508M
404.813B
بانك دي (دي) 17,903 (5.00%) 3920
44.509M
796.845B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 16,810 (1.89%) 3723
18.983M
308.180B
بانك شهر (وشهر) 4,269 (1.98%) 3699
86.438M
368.255B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 9,501 (5.00%) 3670
51.153M
484.157B
بانك خاورميانه (وخاور) 11,943 (4.99%) 2146
13.893M
165.419B
بانك سينا (وسينا) 9,823 (4.99%) 2015
42.717M
419.607B
پست بانك ايران (وپست) 16,947 (5.00%) 572
5.016M
85.012B
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 1,200 (4.35%) 266
12,361
15.418B
بانك آينده (وآيند) 7,698 (1.99%) 240
5.594M
43.064B
بانك سرمايه (سمايه) 3,756 (2.99%) 172
5.349M
20.093B
بانك ايران زمين (وزمين) 6,401 (1.99%) 146
3.983M
25.496B
بانك گردشگري (وگردش) 12,815 (3.00%) 129
2.400M
30.758B
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 1,100 (4.76%) 92
3,762
4.274B
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 1,029 (0.59%) 90
2,303
2.364B
اختيارخ وتجارت-2000-1399/03/21 (ضجار3017) 107 (21.32%) 73
2,405
266.481M
اختيارخ وتجارت-1600-1399/03/21 (ضجار3013) 326 (5.84%) 29
714
222.155M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 1,300 (8.33%) 24
920
1.236B
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 900 (0%) 24
660
633.928M
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 10,050 (4.87%) 23
313
3.093B
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 1,360 (5.10%) 16
124
177.132M
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 919 (8.12%) 8
135
124.020M
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 452 (38.00%) 6
75
52.943M
اختيارخ وتجارت-1500-1399/03/21 (ضجار3012) 400 (26.58%) 3
59
24.500M
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 839 (39.83%) 2
23
19.297M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,200 (1.99%) 2
2,600
10.920M
اختيارخ وتجارت-2200-1399/03/21 (ضجار3018) 2 (100.00%) 1
1
2,000
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 10,600 (24.71%) 1
1
10.600M
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 6,499 (59.17%) 1
1
6.499M
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 12,200 (1,219,900.00%) 1
1
12.200M
اختيارخ وتجارت-1900-1399/03/21 (ضجار3016) 180 (9.09%) 1
100
18.000M
اختيارخ وتجارت-2800-1399/03/21 (ضجار3021) 90 (0%) 1
1
90,000
اختيارخ وتجارت-1800-1399/03/21 (ضجار3015) 210 (18.60%) 1
1
210,000
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 6,487 (4.80%) 1
1
29.192M
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/03/21 (طجار3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/02/31 (طملت2035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/02/31 (طملت2034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/03/21 (طجار3019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/03/21 (ضجار3014) 501 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 8,300 (3.40%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/03/21 (طجار3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/02/31 (طملت2029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/02/31 (طملت2033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/02/31 (طملت2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/03/21 (ضجار3010) 598 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 6,000 (8.86%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/03/21 (طجار3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 11,600 (0.68%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/02/31 (طملت2030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/03/21 (طجار3020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/03/21 (طجار3016) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/03/21 (طجار3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/02/31 (طملت2025) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/03/21 (طجار3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/02/31 (طملت2031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0.04%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 5,210 (7.62%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/03/21 (طجار3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/03/21 (ضجار3019) 214 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/02/31 (طملت2028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1399/03/21 (ضجار3020) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/03/21 (ضجار3011) 500 (15.40%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/02/31 (طملت2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/03/21 (طجار3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 3,501 (0.11%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/02/31 (طملت2032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/03/21 (طجار3021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 12,351 (0.87%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 (طملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/03/21 (طجار3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده