PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ ( ونيكي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 07:20:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,940 قیمت دیروز 9,940 تعداد معاملات 0 EPS 1653
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 6.0
قیمت آخرین معامله 9,810 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,430
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 7,000,000 حداقل قیمت مجاز 9,450
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 173,950,000 تعداد سهام 17,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 750 9,650 9,990 10,000 1
1 3,200 9,610 10,030 5,000 1
1 10,000 9,540 10,040 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 9,940 9,780 10,020 473
3.208M
31.656B
1400/9/7 10,010 9,640 10,070 427
1.577M
15.632B
1400/9/6 10,040 9,650 10,050 571
2.086M
20.519B
1400/9/3 10,120 9,890 10,280 496
2.138M
21.448B
1400/9/2 10,160 10,000 10,260 379
1.963M
19.761B
1400/9/1 10,190 10,130 10,400 805
4.384M
44.800B
1400/8/30 10,130 10,000 10,490 602
2.512M
25.697B
1400/8/29 10,070 9,890 10,380 762
5.261M
52.703B
1400/8/26 10,240 10,000 10,390 650
2.644M
26.935B
1400/8/25 10,280 10,010 10,300 607
2.401M
24.263B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1389/3/24 3 1389 316 -1 201 -1
1388/10/1 12 1389 220 201 201 161
1388/10/1 12 1388 190
1387/5/29 6 1387 212 83 30

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
اختيارخ شستا-16000-1400/10/29 (ضستا1006) 110 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 11,100 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-12000-1400/10/29 (طستا1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1400/11/20 (ضغدر1130) 6,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-18000-1400/10/29 (طستا1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1400/11/20 (طغدر1133) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1400/11/20 (طغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-10338-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1400/11/20 (ضغدر1131) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1400/11/20 (طغدر1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1400/11/20 (ضغدر1129) 5,990 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 9,810 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,250 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-9000-1400/10/29 (ضستا1002) 3,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1400/11/20 (ضغدر1133) 2,800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 900,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-9000-1400/10/29 (طستا1002) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 12,880 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-7000-1400/10/29 (طستا1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1400/11/20 (ضغدر1134) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-12000-1400/10/29 (ضستا1004) 950 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-14000-1400/10/29 (ضستا1005) 487 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1400/11/20 (طغدر1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-8000-1400/10/29 (طستا1001) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 8,120 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1400/11/20 (طغدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1400/11/20 (طغدر1130) 1 (0%) 0
0
0
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 13,220 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-20000-1400/10/29 (طستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1400/11/20 (طغدر1134) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-16000-1400/10/29 (طستا1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1400/11/20 (طغدر1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-14000-1400/10/29 (طستا1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 4,248 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-10000-1400/10/29 (طستا1003) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1400/11/20 (ضغدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1400/11/20 (ضغدر1132) 2,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-8000-1400/10/29 (ضستا1001) 3,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-7000-1400/10/29 (ضستا1000) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-10000-1400/10/29 (ضستا1003) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1400/11/20 (ضغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-18000-1400/10/29 (ضستا1007) 161 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-20000-1400/10/29 (ضستا1008) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی

تلفن شرکت: 88903293-6
نمابر شرکت: 88902796
آدرس شرکت: ایران - تهران - خیابان کریم خان زند- خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)نبش خیابان ورشو-پلاک 11
وب سایت شرکت: http://www.nici.ir
پست الکترونیک امور سهام: samanici@nici.ir
مدیر عامل: آقای علیرضا عسگری مارانی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد ، توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی