PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 ( هملت911 ) -  وضعیت : مجاز-محفوظ -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:40:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,768 قیمت دیروز 1,768 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,768 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,718
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/8/18 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 114,920 تعداد سهام 65,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/18 1,768 1,768 1,768 61
219,850
388.695M
1399/7/30 1,179 1,179 1,179 294
1.040M
1.226B
1399/7/29 935 935 935 186
1.040M
972.400M
1399/7/28 652 652 652 198
790,925
515.683M
1399/7/27 1 1 1 28
936,816
936,816
1399/7/23 1 1 1 29
1,000,000
1,000,000
1399/7/22 1 1 1 31
1.040M
1.040M
1399/7/21 1 1 1 36
1,000,000
1,000,000
1399/7/20 1 1 1 18
673,221
673,221
1399/7/16 733 733 733 137
1,000,000
733.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,580 (4.80%) 11951
549.771M
1,419.933B
بانك ملت (وبملت) 3,760 (4.81%) 8708
275.554M
1,038.223B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,350 (4.86%) 6935
282.547M
665.255B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,230 (3.00%) 3510
68.585M
228.942B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,800 (4.76%) 3479
140.031M
393.280B
اعتباري ملل (وملل) 16,185 (5.00%) 2682
22.853M
379.349B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,090 (4.88%) 1860
62.316M
255.491B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 10,820 (4.92%) 1770
34.532M
389.206B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,530 (4.96%) 1439
20.294M
215.336B
بانك سينا (وسينا) 3,590 (4.77%) 700
9.073M
32.705B
بانك سامان (سامان) 11,386 (3.00%) 357
7.126M
81.163B
بانك گردشگري (وگردش) 23,295 (5.00%) 189
2.336M
54.415B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 1 (50.00%) 151
7,702
9.002M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 18 (53.85%) 115
5,949
153.775M
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 2 (96.97%) 47
1,537
10.727M
بانك سرمايه (سمايه) 7,499 (2.99%) 44
164,745
1.235B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 111 (60.64%) 38
1,403
145.542M
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 4 (20.00%) 36
2,295
9.420M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 329 (6.82%) 35
1,226
389.214M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 143 (13.86%) 35
886
127.916M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,000 (23.55%) 30
1,099
1.103B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 520 (42.22%) 23
692
367.890M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 550 (27.25%) 18
248
135.166M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,000 (11.50%) 16
387
398.330M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 550 (1.08%) 16
663
332.650M
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 890 (18.42%) 11
447
396.440M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 15 (37.50%) 10
300
3.306M
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 17 (63.83%) 10
478
7.703M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 520 (8.77%) 8
539
281.205M
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1 (0%) 7
305
305,000
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 2 (0%) 4
201
410,000
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 150 (62.50%) 2
23
4.450M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 850 (84,900.00%) 1
11
9.350M
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 100 (62.69%) 1
100
10.000M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 950 (30.15%) 1
20
19.000M
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 1 (75.00%) 1
10
10,000
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 110 (63.09%) 1
20
2.200M
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 6,511 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 30,818 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 759 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 351 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 803 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 150 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (18.30%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 370 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 3 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,429 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 1,231 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 23,040 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 1,030 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 14,660 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 320 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده