PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ ( وساخت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:30:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,403 قیمت دیروز 2,252 تعداد معاملات 995 EPS 68
151     (%6.71) بیشترین قیمت 2,409 ارزش 129,236,506,332 P/E 35.3
قیمت آخرین معامله 2,409 کمترین قیمت 2,270 حجم 53,775,602 حداکثر قیمت مجاز 2,409
157     (%6.97) اولین قیمت 2,390 حجم مبنا 12,337,091 حداقل قیمت مجاز 2,095
تاریخ آخرین معامله 1402/1/6 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 74,115,071 تعداد سهام 30,842,726,351
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
410 44,738,433 2,409 2,409 331,466 4
1 82,750 2,407 0 0 0
1 31,800 2,406 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/6 2,403 2,270 2,409 995
53.776M
129.237B
1402/1/5 2,252 2,166 2,266 1,032
44.117M
99.361B
1401/12/28 2,118 2,015 2,156 2,795
124.115M
262.873B
1401/12/27 2,015 1,958 2,071 2,799
87.920M
177.184B
1401/12/24 1,941 1,870 1,959 3,228
121.822M
236.447B
1401/12/23 1,831 1,763 1,840 2,996
121.307M
222.166B
1401/12/22 1,720 1,600 1,744 1,591
61.321M
105.445B
1401/12/21 1,630 1,582 1,700 1,336
47.600M
77.565B
1401/12/13 1,697 1,680 1,760 2,175
63.645M
108.028B
1401/12/10 1,777 1,720 1,830 2,019
62.392M
110.847B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/18 12 1397 -68 36 -225 -225 -81
1396/7/18 12 1396 -227 -81
1396/4/28 9 1396 -149 36 -141 -81 -77
1396/2/19 6 1396 -158 7 -242 -81 -60
1395/10/30 3 1396 -160 8 -109 -81 -85

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 12,120 (6.97%) 5363
73.283M
885.071B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,193 (1.25%) 5281
72.144M
160.842B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 9,960 (4.95%) 4260
47.503M
470.320B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 17,800 (0.39%) 3469
27.416M
493.676B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,847 (1.70%) 3080
28.957M
54.563B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,331 (0.91%) 2696
134.769M
174.270B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,546 (4.97%) 1841
102.257M
362.370B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,928 (2.09%) 1285
15.106M
75.655B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 15,490 (6.74%) 1252
5.652M
88.930B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,100 (1.92%) 1217
16.705M
85.766B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,409 (6.97%) 995
53.776M
129.237B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 23,300 (3.32%) 799
2.184M
51.266B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,470 (4.86%) 552
16.033M
103.727B
شركت كيسون (كيسون) 2,146 (2.98%) 513
31.435M
67.332B
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 10,400 (0.57%) 475
2.333M
23.955B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 14,100 (2.69%) 446
3.271M
44.301B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,572 (4.85%) 327
4.162M
19.201B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,000 (2.52%) 244
1.573M
19.061B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 13,510 (0.07%) 124
439,818
5.863B
آ.س.پ (آ س پ) 9,080 (3.65%) 98
428,256
3.889B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 5,650 (0%) 91
752,022
4.268B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 12,400 (4.64%) 72
535,588
6.597B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 7,250 (2.98%) 37
321,444
2.296B
سخت آژند (ثاژن) 5,090 (1.98%) 27
460,183
2.336B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 12,130 (2.02%) 19
63,522
770.726M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 17,800 (0.56%) 13
39,217
683.930M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 35,000 (0.85%) 5
2,200
76.000M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 13,320 (1.99%) 5
17,993
239.667M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 16,370 (2.68%) 3
4,518
73.764M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 28,300 (1.62%) 2
5,000
141.500M
اختيارخ كرمان-900-14020606 (ضكرمان600) 692 (69,100.00%) 1
1
692,000
اختيارف كرمان-1200-14021214 (طكرمان1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-950-14021214 (طكرمان1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1100-14021214 (ضكرمان1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-950-14020606 (طكرمان601) 1 (0%) 0
0
0
س. ساختمان ايران عمده1 (وساخت عمده1) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1000-14021214 (طكرمان1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1600-14021214 (طكرمان1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1400-14021214 (طكرمان1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1300-14020606 (ضكرمان605) 1 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1100-14021214 (طكرمان1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1400-14020606 (ضكرمان606) 1 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1000-14020606 (طكرمان602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1100-14020606 (ضكرمان603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1200-14020606 (ضكرمان604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-950-14021214 (ضكرمان1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1500-14021214 (طكرمان1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز2666-02/12/27 (هبساز212) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-900-14021214 (ضكرمان1200) 1 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 60,250 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1600-14020606 (ضكرمان608) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1100-14020606 (طكرمان603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1400-14021214 (ضكرمان1206) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1200-14021214 (ضكرمان1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-900-14020606 (طكرمان600) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه ثشرق512-3ماهه18% (صشرق512) 1,000,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,568 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1300-14021214 (طكرمان1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1600-14020606 (طكرمان608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
س. ساختمان ايران عمده2 (وساخت عمده2) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1600-14021214 (ضكرمان1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1500-14020606 (ضكرمان607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1500-14020606 (طكرمان607) 1 (0%) 0
0
0
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 8,270 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1500-14021214 (ضكرمان1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1000-14020606 (ضكرمان602) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1400-14020606 (طكرمان606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1300-14020606 (طكرمان605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز2712-03/01/27 (ظبساز301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2356-02/12/27 (هاميد212) 25 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-1200-14020606 (طكرمان604) 1 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كرمان-900-14021214 (طكرمان1200) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 6,320 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-950-14020606 (ضكرمان601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1300-14021214 (ضكرمان1205) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
اختيارخ كرمان-1000-14021214 (ضكرمان1202) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
توسعه بخش مسکن ، ساختمان وعمران شهری

تلفن شرکت: 22096847-22361995-22361955
نمابر شرکت: 22361997
وب سایت شرکت: http://www.icic.ir
آدرس شرکت: تهران- سعادت آباد-میدان کاج- خیابان سرو غربی-پلاک23 (ساختمان طلایی)-طبقه هفتم
پست الکترونیک شرکت: info@sakhteman.com
تلفن امور سهام: 22094516
مدیر عامل: آقای اسفندیار برومند
توسعه بخش مسکن ، ساختمان وعمران شهری
مدیر مالی: آقای حسن پورفرج قاجاری
مدیر سهام: آقای پورفرجام
مدیر روابط عمومی: آقای اصلانی
نمابر امور سهام: 22373570
نمابر شرکت: 22361887