PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ رمپنا-72000-1399/07/13
اختيارخ رمپنا-72000-1399/07/13 ( ضپنا7047 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 02:11:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,000 قیمت دیروز 4,001 تعداد معاملات 3 EPS
999     (%24.97) بیشترین قیمت 5,000 ارزش 100,000,000 P/E
قیمت آخرین معامله 5,000 کمترین قیمت 5,000 حجم 20 حداکثر قیمت مجاز 100,000
999     (%24.97) اولین قیمت 5,000 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/5/15 - 11:18:24   ارزش بازار (م ر) 5 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10 4,000 5,000 20 1
1 10 3,200 6,999 10 1
1 10 3,100 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/15 5,000 5,000 5,000 3
20
100.000M
1399/5/14 4,001 3,800 4,850 12
118
472.175M
1399/5/5 5,339 5,000 5,505 7
62
331.005M
1399/5/1 6,075 5,900 6,250 2
40
243.000M
1399/4/31 5,977 4,500 8,000 18
179
1.070B
1399/4/30 6,495 6,450 6,500 2
11
71.450M
1399/4/29 5,976 5,900 6,000 13
118
705.213M
1399/4/28 4,500 4,000 5,000 3
20
90.005M
1399/4/25 5,098 4,499 5,800 34
311
1.585B
1399/4/24 4,026 2,700 4,770 98
1,497
6.027B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 46,720 (4.99%) 4626
22.985M
1,070.285B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 25,610 (4.97%) 2008
3.945M
103.316B
جنرال مكانيك (رنيك) 39,293 (5.00%) 1317
4.311M
169.382B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 27,021 (3.00%) 416
832,423
22.563B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 34,541 (3.00%) 301
282,076
9.743B
اختيارخ رمپنا-44000-1399/07/13 (ضپنا7041) 13,900 (30.49%) 17
147
2.043B
اختيارخ رمپنا-72000-1399/07/13 (ضپنا7047) 5,000 (24.97%) 3
20
100.000M
اختيارخ رمپنا-32000-1399/07/13 (ضپنا7036) 24,500 (12.50%) 2
3
64.700M
اختيارخ رمپنا-66000-1399/07/13 (ضپنا7046) 8,800 (10.00%) 1
1
8.800M
اختيارخ رمپنا-60000-1399/07/13 (ضپنا7045) 11,000 (20.86%) 1
2
22.000M
اختيارخ رمپنا-48000-1399/07/13 (ضپنا7042) 15,000 (50.00%) 1
10
150.000M
اختيارخ رمپنا-34000-1399/07/13 (ضپنا7037) 24,000 (15.79%) 1
1
24.000M
اختيارخ رمپنا-56000-1399/07/13 (ضپنا7044) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-17000-1399/07/13 (ضپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-38000-1399/07/13 (ضپنا7039) 18,500 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1399/07/13 (ضپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-19000-1399/07/13 (ضپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-22000-1399/07/13 (ضپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26000-1399/07/13 (طپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1399/07/13 (طپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-72000-1399/07/13 (طپنا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1399/07/13 (طپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1399/07/13 (ضپنا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1399/07/13 (ضپنا7030) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 13,837 (1.16%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-22000-1399/07/13 (طپنا7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-38000-1399/07/13 (طپنا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-60000-1399/07/13 (طپنا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-66000-1399/07/13 (طپنا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-56000-1399/07/13 (طپنا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-30000-1399/07/13 (طپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-40000-1399/07/13 (ضپنا7040) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1399/07/13 (طپنا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1399/07/13 (طپنا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-40000-1399/07/13 (طپنا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-48000-1399/07/13 (طپنا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-19000-1399/07/13 (طپنا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1399/07/13 (ضپنا7038) 26,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-52000-1399/07/13 (ضپنا7043) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-44000-1399/07/13 (طپنا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1399/07/13 (طپنا7036) 1 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-17000-1399/07/13 (طپنا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-52000-1399/07/13 (طپنا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-30000-1399/07/13 (ضپنا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26000-1399/07/13 (ضپنا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1399/07/13 (ضپنا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-34000-1399/07/13 (طپنا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1399/07/13 (طپنا7028) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده