PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت ثبهساز-2226-01/03/18
اختيارف ت ثبهساز-2226-01/03/18 ( هبساز103 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 17:47:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 569 قیمت دیروز 550 تعداد معاملات 1 EPS
19     (%3.45) بیشترین قیمت 569 ارزش 3,495,936 P/E
قیمت آخرین معامله 569 کمترین قیمت 569 حجم 6,144 حداکثر قیمت مجاز 569
19     (%3.45) اولین قیمت 569 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1401/3/1 - 11:13:46   ارزش بازار (م ر) 34,140 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 3,000 4 569 143,856 5
7 131,340 1 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/1 569 569 569 1
6,144
3.496M
1401/2/25 550 550 550 7
48,701
26.786M
1401/2/11 659 659 659 4
59,290
39.072M
1401/1/20 795 795 795 1
3,613
2.872M
1401/1/17 802 802 802 2
43,000
34.486M
1401/1/7 861 861 861 1
500
430,500
1400/12/18 925 925 925 1
4,000
3.700M
1400/12/11 880 880 880 1
11,461
10.086M
1400/11/17 869 869 869 1
10,000
8.690M
1400/11/5 878 878 878 8
211,347
185.563M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 1,006 (1.85%) 7071
318.031M
322.986B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 104,330 (2.65%) 2952
4.440M
453.897B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 16,050 (2.25%) 2697
12.218M
199.449B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,636 (0.74%) 2684
21.578M
35.434B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,628 (0.43%) 2431
12.372M
20.127B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 9,580 (2.44%) 1804
15.928M
152.742B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 5,220 (4.40%) 1447
18.727M
98.188B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 8,100 (2.99%) 1377
12.558M
101.872B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 4,207 (6.00%) 1375
23.107M
96.377B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 6,680 (4.05%) 1324
11.527M
75.311B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,425 (1.42%) 1287
28.624M
68.741B
شركت كيسون (كيسون) 1,712 (2.95%) 1220
38.261M
64.920B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 34,680 (4.36%) 1122
1.387M
48.472B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 4,590 (0.33%) 744
9.806M
45.826B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 8,590 (4.13%) 691
3.409M
29.508B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 12,790 (5.96%) 685
3.218M
42.377B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 6,210 (2.97%) 627
4.071M
25.451B
آ.س.پ (آ س پ) 5,750 (0.69%) 590
2.825M
16.444B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 3,450 (0.06%) 587
6.780M
23.460B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 15,280 (4.80%) 514
3.607M
54.653B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 4,584 (2.99%) 481
9.634M
43.784B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 31,900 (2.60%) 470
653,084
21.083B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 7,480 (0.81%) 376
2.218M
16.593B
سخت آژند (ثاژن) 4,359 (1.98%) 328
4.312M
19.371B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,960 (0.64%) 310
4.282M
17.071B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 8,320 (1.46%) 255
1.531M
12.669B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 17,890 (2.98%) 221
939,457
16.832B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 7,900 (0.25%) 216
827,171
6.483B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 15,670 (0.25%) 192
346,365
5.396B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 4,618 (5.99%) 136
2.182M
10.072B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,800 (2.17%) 91
137,263
4.706B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 11,730 (2.98%) 40
165,021
1.936B
اختيارف ت ثاميد-1928-01/04/20 (هاميد104) 250 (32.98%) 12
82,168
20.542M
اختيارف ت ثبهساز-2226-01/03/18 (هبساز103) 569 (3.45%) 1
6,144
3.496M
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 13,150 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده