PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . سايپاشيشه‌
ح . سايپاشيشه‌ ( كساپاح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:26:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 569 قیمت دیروز 569 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 567 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 630
2     (%0.35) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 510
تاریخ آخرین معامله 1396/5/11 - 11:51:33   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/5/11 569 567 610 1,868
45.274M
25.777B
1396/5/10 630 630 650 255
6.196M
3.904B
1396/5/9 700 700 700 11
207,341
145.139M
1396/5/7 700 700 701 202
10.100M
7.070B
1395/10/22 281 259 284 577
8.905M
2.500B
1395/10/20 259 245 275 478
6.656M
1.726B
1395/10/19 272 266 290 231
2.901M
788.721M
1395/10/18 289 280 298 183
2.090M
603.355M
1395/10/15 282 280 310 145
2.293M
646.519M
1395/10/14 304 302 343 562
8.861M
2.691B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 31,710 (4.92%) 5491
10.632M
343.274B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 45,500 (4.93%) 3747
6.103M
286.998B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 56,290 (5.00%) 2565
2.539M
143.460B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 46,020 (5.00%) 2246
3.221M
148.261B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 72,880 (4.99%) 1507
1.020M
76.829B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 142,440 (5.00%) 1241
372,983
53.252B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 14,896 (3.00%) 1102
4.441M
66.199B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 185,990 (0.56%) 1078
842,123
161.262B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 26,010 (4.97%) 1033
1.566M
40.781B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 42,204 (5.00%) 954
1.169M
49.732B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 15,305 (3.00%) 775
3.579M
54.962B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 7,398 (1.99%) 529
1.916M
14.491B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 143,350 (4.56%) 418
130,089
18.733B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 6,604 (3.00%) 348
1.684M
11.119B
شيشه سازي مينا (كمينا) 55,364 (3.00%) 310
351,842
19.479B
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 59,860 (5.00%) 171
241,739
14.470B
آذريت‌ (ساذري) 124,244 (2.00%) 83
28,518
3.544B
ايرانيت‌ (سايرا) 35,998 (1.90%) 38
109,930
3.888B
پرميت‌ (سپرمي) 8,311 (1.00%) 6
29,058
241.501M
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,246 (1.00%) 5
20,692
87.858M
ايتالران‌ (كايتا) 109,260 (3.00%) 2
600
65.556M
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 1,584 (4.97%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 41,500 (0.26%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 173,000 (3.34%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (99.99%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,134 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده