PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ اخابر-5000-1401/02/28
اختيارخ اخابر-5000-1401/02/28 ( ضمخا2012 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 23:59:56
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,450 قیمت دیروز 3,450 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 3,450 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1401/2/28 - 10:41:32   ارزش بازار (م ر) 3 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/2/28 3,450 3,450 3,450 2
2
6.900M
1401/2/27 3,500 3,500 3,500 1
1
3.500M
1401/2/21 3,000 3,000 3,000 1
1
3.000M
1401/1/22 3,450 3,450 3,450 1
2
6.900M
1400/12/22 1,990 1,990 1,990 1
7
13.930M
1400/11/4 1,700 1,700 1,700 1
1
1.700M
1400/10/25 2,000 2,000 2,000 1
1
2.000M
1400/10/4 3,800 3,800 3,800 1
3
11.400M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 7,700 (5.87%) 1993
25.574M
198.498B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 9,960 (1.29%) 766
6.730M
66.325B
اختيارف ت اخابر-10834-02/01/27 (هخابر201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-11000-1401/08/29 (ضمخا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1401/08/29 (ضمخا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-13030-02/08/27 (ظمراه208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1401/02/28 (طمخا2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5000-1401/02/28 (ضمخا2012) 3,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5500-1401/08/29 (ضمخا8000) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6000-1401/02/28 (ضمخا2013) 2,250 (0%) 0
0
0
اختيارف ت اخابر-12900-01/08/18 (هخابر108) 906 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1401/08/29 (طمخا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1401/02/28 (طمخا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6000-1401/08/29 (ضمخا8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1401/08/29 (ضمخا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5000-1401/02/28 (طمخا2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5500-1401/08/29 (طمخا8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1401/02/28 (طمخا2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8000-1401/08/29 (طمخا8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6000-1401/02/28 (طمخا2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4500-1401/02/28 (طمخا2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1401/08/29 (طمخا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12578-01/08/21 (همراه108) 2,747 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8000-1401/02/28 (ضمخا2015) 740 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6000-1401/08/29 (طمخا8001) 1 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-13014-01/09/05 (ظخابر109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت اخابر-11231-02/03/27 (ظخابر203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1401/02/28 (ضمخا2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6500-1401/08/29 (ضمخا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7500-1401/08/29 (طمخا8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7500-1401/08/29 (ضمخا8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-11000-1401/08/29 (طمخا8008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1401/06/20 (جسي106) 93,232 (1.71%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1401/02/28 (ضمخا2014) 1,250 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7000-1401/02/28 (طمخا2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7000-1401/08/29 (ضمخا8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1401/02/28 (ضمخا2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4500-1401/02/28 (ضمخا2011) 3,950 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1401/02/28 (طمخا2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1401/02/28 (ضمخا2017) 215 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6500-1401/08/29 (طمخا8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت همراه-12812-02/07/26 (همراه207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1401/08/29 (طمخا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1401/08/29 (طمخا8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت همراه-12694-01/09/06 (ظمراه109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1401/08/29 (ضمخا8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1401/08/29 (ضمخا8006) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده