PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ( وغدير ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 18:27:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 11,020 قیمت دیروز 11,600 تعداد معاملات 4192 EPS 686
580     (%5.00) بیشترین قیمت 11,490 ارزش 351,134,223,090 P/E 16.2
قیمت پایانی 11,140 کمترین قیمت 11,020 حجم 31,527,650 حداکثر قیمت مجاز 12,180
460     (%3.97) اولین قیمت 11,390 حجم مبنا 9,338,521 حداقل قیمت مجاز 11,020
تاریخ آخرین معامله 1399/8/6 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 802,080,000 تعداد سهام 72,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 11,020 42,341,566 2557
0 0 0 11,030 44,641 14
0 0 0 11,040 1,215 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/3 12,210 12,210 12,340 1,484
12.934M
157.931B
1399/7/30 12,850 12,620 13,700 18,176
118.107M
1,517.698B
1399/7/29 13,280 13,280 13,280 2,426
31.395M
416.929B
1399/7/28 13,970 13,970 13,970 1,279
11.842M
165.433B
1399/7/27 14,700 14,680 15,010 6,349
46.931M
689.999B
1399/7/23 15,450 15,060 15,890 12,202
50.913M
786.361B
1399/7/22 15,800 15,120 16,220 14,654
61.297M
968.293B
1399/7/21 15,710 15,460 16,400 16,632
65.177M
1,024.195B
1399/7/20 16,270 15,800 16,330 16,413
101.313M
1,647.940B
1399/7/19 15,560 15,310 16,060 19,197
65.558M
1,020.298B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/17 12 1396 205 460 485
1395/9/17 12 1395 219 485
1395/8/29 9 1395 219 520 89 485 141
1395/4/30 6 1395 404 705 91 485 144
1395/1/30 3 1395 404 705 -7 485 1

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 11,020 (5.00%) 4192
31.528M
351.134B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 8,970 (4.98%) 2599
26.992M
242.617B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 13,490 (4.66%) 1663
39.450M
531.498B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 34,560 (4.98%) 377
3.136M
108.374B
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 2,132 (213,100.00%) 248
13,964
29.775B
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 4,624 (38.07%) 53
119,409
552.147M
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 1,400 (11.62%) 15
109
129.708M
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 3,700 (17.78%) 8
104
367.203M
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 1,001 (61.45%) 7
79
79.008M
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 21 (85.21%) 6
91
4.271M
اختيارخ وغدير-20000-1399/08/26 (ضغدر8047) 1 (87.50%) 5
77
87,000
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 10 (90.48%) 5
69
840,000
اختيارخ وغدير-19000-1399/08/26 (ضغدر8046) 10 (80.00%) 5
118
1.180M
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 1,650 (164,900.00%) 4
46
77.150M
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 10 (95.50%) 2
2
20,000
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 5,000 (62.96%) 1
10
50.000M
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 100 (89.19%) 1
16
1.600M
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 1,100 (86.59%) 1
2
2.200M
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 260 (23.75%) 1
10
2.600M
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-26000-1399/08/26 (طغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 3,146 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 3,333 (21.11%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 8,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-19000-1399/08/26 (طغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-28000-1399/08/26 (ضغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/08/26 (طغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-28000-1399/08/26 (طغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-26000-1399/08/26 (ضغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-32000-1399/08/26 (ضغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22000-1399/08/26 (طغدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-30000-1399/08/26 (طغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-30000-1399/08/26 (ضغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 666 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 819,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-22000-1399/08/26 (ضغدر8048) 5 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/08/26 (ضغدر8049) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 100 (92.31%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/08/26 (طغدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-32000-1399/08/26 (طغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 1,001 (0.10%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-34000-1399/08/26 (ضغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 35,050 (2.48%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-34000-1399/08/26 (طغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
تاسیس تشکیل و مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام ، بازسازی ، نوسازی و .....

تلفن شرکت: 88787165
آدرس شرکت: ایران - تهران، بلوار ميردامادغربي شماره347
وب سایت شرکت: http://www.ghadir-invest.com
نمابر شرکت: 88787167
مدیر عامل: آقای غلامرضا سلیمانی امیری
تاسیس تشکیل و مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام ، بازسازی ، نوسازی و .....