PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ( وغدير ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:01:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,269 قیمت دیروز 9,780 تعداد معاملات 1966 EPS 567
489     (%5.00) بیشترین قیمت 10,269 ارزش 221,800,059,117 P/E 18.1
قیمت آخرین معامله 10,269 کمترین قیمت 10,269 حجم 21,598,993 حداکثر قیمت مجاز 10,269
489     (%5.00) اولین قیمت 10,269 حجم مبنا 11,685,656 حداقل قیمت مجاز 9,291
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:47   ارزش بازار (م ر) 739,368,000 تعداد سهام 72,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
6168 59,826,478 10,269 10,269 32,685 11
17 107,773 10,268 10,342 22,719 3
13 117,417 10,267 10,900 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 10,269 10,269 10,269 1,966
21.599M
221.800B
1399/3/12 9,780 9,510 9,789 7,269
61.473M
601.208B
1399/3/11 9,323 8,901 9,346 27,126
258.423M
2,409.227B
1399/3/10 8,901 8,901 8,901 2,751
26.587M
236.651B
1399/3/7 8,478 8,020 8,642 11,915
77.313M
655.466B
1399/3/6 8,234 8,181 8,600 7,506
60.102M
494.704B
1399/3/3 8,611 8,401 8,870 12,443
73.498M
632.923B
1399/2/31 8,666 8,434 9,100 25,581
184.821M
1,601.613B
1399/2/30 8,877 8,593 9,330 18,900
119.606M
1,061.688B
1399/2/29 9,043 8,670 9,103 17,444
177.458M
1,604.669B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/17 12 1396 205 460 485
1395/9/17 12 1395 219 485
1395/8/29 9 1395 219 520 89 485 141
1395/4/30 6 1395 404 705 91 485 144
1395/1/30 3 1395 404 705 -7 485 1

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 16,290 (5.00%) 60977
184.130M
2,985.642B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 10,269 (5.00%) 1966
21.599M
221.800B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 16,854 (5.00%) 1416
10.327M
173.970B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 24,701 (5.00%) 381
3.992M
98.610B
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 6,600 (5.58%) 6
26
173.675M
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 7,900 (1.53%) 3
22
175.400M
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 12,834 (0.85%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 5,611 (0.45%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 5,035 (1.49%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 4,999 (0.77%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 4,200 (7.87%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/02/29 (طغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/02/29 (طغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/02/29 (طغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/02/29 (طغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/02/29 (طغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/02/29 (طغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/02/29 (طغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/02/29 (طغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/02/29 (طغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/02/29 (طغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/02/29 (طغدر2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/02/29 (طغدر2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/02/29 (طغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/02/29 (طغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/02/29 (طغدر2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/02/29 (طغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/02/29 (طغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/02/29 (طغدر2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/02/29 (طغدر2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/02/29 (طغدر2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/02/29 (طغدر2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/02/29 (طغدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/02/29 (طغدر2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/02/29 (طغدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/02/29 (طغدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/02/29 (طغدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/02/29 (طغدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/02/29 (طغدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
تاسیس تشکیل و مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام ، بازسازی ، نوسازی و .....

تلفن شرکت: 88787165
آدرس شرکت: ایران - تهران، بلوار ميردامادغربي شماره347
وب سایت شرکت: http://www.ghadir-invest.com
نمابر شرکت: 88787167
مدیر عامل: آقای غلامرضا سلیمانی امیری
تاسیس تشکیل و مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام ، بازسازی ، نوسازی و .....