PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ ( وغدير ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 20:15:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 23,810 قیمت دیروز 25,060 تعداد معاملات 5266 EPS 653
1,250     (%4.99) بیشترین قیمت 23,810 ارزش 247,187,157,930 P/E 36.5
قیمت پایانی 23,810 کمترین قیمت 23,810 حجم 10,381,653 حداکثر قیمت مجاز 26,310
1,250     (%4.99) اولین قیمت 23,810 حجم مبنا 5,084,746 حداقل قیمت مجاز 23,810
تاریخ آخرین معامله 1399/5/21 - 12:30:38   ارزش بازار (م ر) 1,714,320,000 تعداد سهام 72,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
362 834,831 23,810 23,810 178,846,655 9999
2 638 23,000 23,820 284,882 88
4 1,885 22,990 23,830 36,169 33


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/20 25,060 23,550 26,010 65,000
268.299M
6,724.593B
1399/5/19 24,780 24,780 24,780 14,908
79.289M
1,964.780B
1399/5/15 23,600 23,600 23,600 9,869
67.106M
1,583.695B
1399/5/14 22,480 21,730 22,990 16,824
98.489M
2,214.457B
1399/5/13 21,900 21,350 21,980 24,653
167.216M
3,661.809B
1399/5/12 20,940 20,490 20,940 28,278
233.107M
4,881.149B
1399/5/11 19,950 19,710 19,950 21,011
141.820M
2,828.788B
1399/5/8 19,000 18,160 19,700 51,855
202.218M
3,842.445B
1399/5/7 19,090 18,730 19,110 49,351
330.822M
6,315.743B
1399/5/6 18,200 17,040 18,820 49,141
240.602M
4,377.873B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/9/17 12 1396 205 460 485
1395/9/17 12 1395 219 485
1395/8/29 9 1395 219 520 89 485 141
1395/4/30 6 1395 404 705 91 485 144
1395/1/30 3 1395 404 705 -7 485 1

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 62,000 (1.07%) 37948
81.866M
5,064.936B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 23,810 (4.99%) 5266
10.382M
247.187B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 53,140 (0.97%) 4723
31.149M
1,618.615B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 29,250 (4.97%) 3135
22.816M
667.358B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 25,190 (4.98%) 859
6.251M
157.468B
اختيارخ وغدير-19000-1399/08/26 (ضغدر8046) 7,600 (14.01%) 19
84
624.150M
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 11,999 (7.59%) 2
4
45.998M
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 14,000 (1.31%) 1
1
14.000M
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 18,000 (10.00%) 1
1
18.000M
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/08/26 (ضغدر8047) 10,100 (1.15%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-30000-1399/08/26 (ضغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 18,000 (1.54%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-15000-1399/08/26 (ضغدر8042) 13,500 (4.56%) 0
0
0
اختيارف وغدير-26000-1399/08/26 (طغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22000-1399/08/26 (طغدر8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-30000-1399/08/26 (طغدر8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-17000-1399/08/26 (طغدر8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/08/26 (طغدر8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 15,000 (1.13%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 14,500 (55.78%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/08/26 (طغدر8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 15,650 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-28000-1399/08/26 (طغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-26000-1399/08/26 (ضغدر8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-32000-1399/08/26 (ضغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-19000-1399/08/26 (طغدر8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-28000-1399/08/26 (ضغدر8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-15000-1399/08/26 (طغدر8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-34000-1399/08/26 (طغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-17000-1399/08/26 (ضغدر8044) 9,500 (2.83%) 0
0
0
اختيارف وغدير-32000-1399/08/26 (طغدر8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 10,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-34000-1399/08/26 (ضغدر8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1399/08/26 (ضغدر8045) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/08/26 (طغدر8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 1,950 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/08/26 (طغدر8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-22000-1399/08/26 (ضغدر8048) 7,810 (0.14%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/08/26 (ضغدر8049) 8,900 (1.11%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/08/26 (ضغدر8043) 10,000 (0.99%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
تاسیس تشکیل و مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام ، بازسازی ، نوسازی و .....

تلفن شرکت: 88787165
آدرس شرکت: ایران - تهران، بلوار ميردامادغربي شماره347
وب سایت شرکت: http://www.ghadir-invest.com
نمابر شرکت: 88787167
مدیر عامل: آقای غلامرضا سلیمانی امیری
تاسیس تشکیل و مشارکت ( حقوقی ) در سرمایه ، خرید سهام ، بازسازی ، نوسازی و .....