PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن ( صغدير408 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:31:43
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,002,863 قیمت دیروز 1,002,863 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,053,006
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 952,720
تاریخ آخرین معامله 1401/4/25 - 14:48:49   ارزش بازار (م ر) 20,057,260 تعداد سهام 20,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 50,000 990,000 1,010,000 50,000 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/4/25 1,002,863 1,000,000 1,008,079 79
790,000
792.262B
1401/4/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 25
250,000
250.000B
1401/4/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 50
500,000
500.000B
1401/4/13 991,930 991,930 991,930 42
207,000
205.330B
1401/2/31 1,000,000 1,000,000 1,000,000 44
440,000
440.000B
1401/2/28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 56
560,000
560.000B
1401/2/17 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6
60,000
60.000B
1401/2/12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
100
100.000M
1401/2/11 987,709 968,126 1,000,000 3
3,000
2.963B
1401/1/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5
36,000
36.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 948 (2.60%) 9329
499.515M
473.645B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,720 (3.44%) 1255
5.799M
84.202B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 33 (17.86%) 795
280,573
8.981B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 8,550 (2.03%) 466
4.015M
34.302B
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 85 (13.33%) 379
76,133
6.295B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 8,650 (2.61%) 297
2.182M
18.832B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 13,080 (0.85%) 207
3.285M
42.715B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 11,400 (3.17%) 195
1.526M
17.396B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 8 (11.11%) 142
47,362
424.362M
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 173 (5.49%) 55
21,732
3.695B
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 21
210,000
210.000B
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 261 (0.77%) 7
540
149.352M
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 17 (13.33%) 4
289
5.184M
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 60 (20.00%) 2
27
1.620M
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 30 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 130 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0


چکیده