PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . داروسازي‌ كوثر
ح . داروسازي‌ كوثر ( دكوثرح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:42:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,740 قیمت دیروز 3,740 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 3,740 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 4,110
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 3,370
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1383/8/13 3,740 3,740 3,740 1
691
2.584M
1383/6/18 2,300 2,300 2,300 1
186
427,800
1382/7/15 5,658 5,658 5,658 1
138
780,804
1382/7/8 5,658 5,658 5,659 3
2,250
12.732M
1382/7/6 5,659 5,659 5,661 2
596
3.373M
1382/6/31 5,661 5,661 5,662 2
2,148
12.161M
1382/6/23 5,552 5,541 5,603 8
4,033
22.392M
1382/6/17 5,337 5,337 5,337 1
2,000
10.674M
1382/6/15 5,302 5,300 5,324 10
4.800M
25.521B
1382/6/12 5,300 5,300 5,300 1
960,000
5.088B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 23,650 (4.97%) 14287
59.111M
1,366.795B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 26,000 (3.26%) 4347
8.827M
217.138B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 32,790 (2.05%) 3061
8.683M
272.669B
داروسازي آوه سينا (داوه) 36,190 (4.93%) 3059
4.136M
144.615B
ايران‌دارو (ديران) 31,840 (4.98%) 2198
4.962M
157.805B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 25,140 (1.80%) 1740
2.952M
73.571B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 56,000 (2.32%) 1526
2.207M
119.718B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 37,850 (4.99%) 1517
3.495M
130.261B
سبحان دارو (دسبحان) 36,000 (1.99%) 1422
2.163M
75.662B
پخش البرز (پخش) 57,000 (1.46%) 1242
1.486M
81.934B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 110,810 (2.21%) 1225
777,006
84.885B
كيميدارو (دكيمي) 38,670 (0.51%) 1211
2.001M
74.169B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 42,500 (4.13%) 1152
3.623M
153.111B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 59,390 (0.69%) 1114
955,702
56.592B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 53,460 (4.99%) 1061
1.754M
93.738B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 108,540 (5.00%) 1005
900,818
97.772B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 73,000 (1.24%) 961
693,179
50.183B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 64,000 (4.39%) 901
1.056M
67.209B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 48,510 (2.53%) 896
625,397
29.979B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 49,900 (3.67%) 878
835,429
41.120B
پخش هجرت (هجرت) 112,902 (5.00%) 839
755,920
83.876B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 43,450 (2.01%) 721
629,433
26.430B
البرزدارو (دالبر) 36,540 (4.91%) 686
1.158M
42.330B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 47,210 (4.98%) 671
1.145M
54.042B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 160,120 (3.23%) 649
340,227
54.088B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 53,500 (0.62%) 538
423,695
22.217B
الحاوي (دحاوي) 39,000 (1.07%) 526
663,323
25.476B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 74,100 (0.01%) 519
323,308
23.382B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 25,210 (5.00%) 431
1.315M
33.160B
پارس‌ دارو (دپارس) 145,000 (2.52%) 339
184,912
26.213B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 128,900 (1.85%) 335
114,414
14.559B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 77,963 (5.00%) 308
491,837
38.345B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 32,000 (8.61%) 244
480,775
15.385B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 40,290 (3.84%) 236
211,313
8.454B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 105,375 (3.00%) 233
338,063
35.623B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 45,010 (4.99%) 126
160,571
7.227B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 35,350 (13.72%) 111
329,431
11.645B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 92,410 (5.00%) 101
256,572
23.710B
شيرين دارو (دشيري) 140,458 (3.00%) 80
28,180
3.955B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 24,890 (4.98%) 78
214,566
5.341B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,000 (0.65%) 1
15
15.000M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,346 (1.99%) 1
3,000
25.038M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 27,900 (4.18%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 40,000 (1.60%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 51,280 (0.06%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 60,975 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده