PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ شستا-9000-1400/10/29
اختيارخ شستا-9000-1400/10/29 ( ضستا1002 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 11:17:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1400/10/8 - 11:53:58   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/8 2,717 2,333 2,881 3
10
27.166M
1400/10/6 2,899 2,899 2,899 1
1
2.899M
1400/9/23 2,000 2,000 2,000 1
6
12.000M
1400/9/22 1,954 1,900 2,005 3
51
99.650M
1400/9/21 2,005 2,005 2,005 1
20
40.100M
1400/9/20 2,540 2,400 3,000 3
5
12.700M
1400/9/17 2,500 2,200 2,600 2
4
10.000M
1400/9/16 2,399 2,399 2,399 1
1
2.399M
1400/9/10 2,597 2,580 2,680 2
6
15.580M
1400/9/9 2,278 2,222 2,500 5
5
11.389M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 983 (1.65%) 4519
210.939M
205.131B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 10,050 (0.30%) 3514
75.046M
761.701B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,500 (1.02%) 485
3.610M
52.383B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 49 (22.50%) 210
48,446
2.109B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 8,790 (0.57%) 161
1.059M
9.242B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 11,590 (2.84%) 94
511,255
5.815B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 7 (0%) 75
21,778
145.369M
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 122 (17.31%) 49
3,937
432.693M
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 12,660 (2.16%) 46
81,211
1.029B
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 17 (13.33%) 23
8,602
133.189M
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 199 (4.19%) 4
195
38.145M
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 50 (9.09%) 1
40
2.000M
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 223 (20.64%) 1
1
223,000
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 5 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 130 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره وكغدير505-3ماهه18% (صغدير505) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده