PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سلف موازي استاندارد سمتا011
سلف موازي استاندارد سمتا011 ( سمتا011 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  20:01:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,375,105 قیمت دیروز 7,375,105 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 7,375,105 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 9,999,999
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:26:33   ارزش بازار (م ر) 10,035,379 تعداد سهام 1,360,710
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 13,600 7,521,484 7,671,913 6,820 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 7,375,105 7,375,105 7,375,105 25
69,900
515.520B
1399/12/11 7,349,067 7,349,067 7,349,067 454
1.361M
9,999.949B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 11,720 (1.10%) 16904
169.834M
1,974.862B
پالايش نفت تهران (شتران) 9,430 (1.77%) 5737
75.247M
708.123B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 23,300 (1.98%) 1618
10.028M
233.645B
نفت سپاهان (شسپا) 14,890 (2.90%) 1588
6.246M
92.717B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 13,070 (1.95%) 385
1.167M
15.248B
نفت ايرانول (شرانل) 38,300 (1.23%) 380
386,857
14.733B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 48,800 (1.67%) 363
922,621
45.361B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 28,410 (1.97%) 156
2.285M
64.905B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 15,060 (1.95%) 67
1.289M
19.419B
اختيارخ شپنا-12000-1400/02/27 (ضشنا2002) 1,000 (45.56%) 48
729
688.100M
اختيارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004) 130 (75.68%) 44
1,935
218.192M
اختيارخ شپنا-10000-1400/02/27 (ضشنا2001) 2,180 (19.91%) 25
329
711.280M
اختيارخ شتران-8000-1400/03/09 (ضترا3002) 1,830 (5.96%) 19
189
313.125M
اختيارخ شتران-10000-1400/03/09 (ضترا3004) 900 (9.18%) 14
126
102.000M
پالايش نفت لاوان (شاوان) 85,660 (2.00%) 14
5,725
490.404M
اختيارخ شپنا-14000-1400/02/27 (ضشنا2003) 444 (140.00%) 13
192
53.828M
اختيارخ شپنا-9000-1400/02/27 (ضشنا2000) 3,050 (15.09%) 11
108
290.620M
پالايش نفت شيراز (شراز) 110,831 (2.00%) 7
626
69.380M
نفت پاسارگاد (شپاس) 21,287 (2.00%) 4
150,250
3.198B
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 981,000 (0.10%) 2
2
1.961M
اختيارخ شبندر-24000-1400/03/30 (ضبدر3004) 2,450 (2.00%) 2
15
37.100M
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 229,929 (2.00%) 1
23
5.288M
اختيارخ شتران-9000-1400/03/09 (ضترا3003) 1,450 (48.41%) 1
10
14.500M
اختيارخ شپنا-18000-1400/02/27 (ضشنا2005) 88 (7.32%) 1
4
352,000
اختيارف شتران-16000-1400/03/09 (طترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1400/03/30 (طبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1400/03/09 (طترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1400/03/30 (ضبدر3001) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,125,591 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1400/02/27 (طشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1400/02/27 (ضشنا2010) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1400/03/30 (ضبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1400/02/27 (طشنا2001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1400/03/09 (طترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1400/03/09 (ضترا3009) 77 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت010 (سنفت010) 1,507,780 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/06/02 (جنفت006) 3,965,575 (1.60%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1400/03/09 (طترا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1400/02/27 (طشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت014 (سنفت014) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1400/03/09 (ضترا3006) 130 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1400/02/27 (طشنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1400/02/27 (ضشنا2007) 44 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1400/03/09 (طترا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1400/03/09 (طترا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1400/03/30 (ضبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1400/03/30 (ضبدر3002) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت012 (سنفت012) 1,485,722 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت008 (سنفت008) 1,477,528 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت009 (سنفت009) 1,501,300 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1400/03/30 (طبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1400/03/30 (ضبدر3003) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1400/03/30 (ضبدر3005) 3,305 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1400/02/27 (ضشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت007 (سنفت007) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1400/03/30 (ضبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,289,278 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1400/02/27 (طشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1400/02/27 (طشنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1400/03/30 (طبدر3001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سمتا011 (سمتا011) 7,375,105 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1400/03/30 (طبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1400/03/09 (طترا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1400/03/09 (طترا3008) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,053,952 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1400/03/09 (ضترا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,127,414 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1400/02/27 (طشنا2002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت011 (سنفت011) 1,485,722 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1400/02/27 (ضشنا2006) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1400/03/30 (طبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1400/03/09 (ضترا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1400/03/09 (ضترا3001) 3,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1400/03/30 (طبدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1400/02/27 (طشنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1400/02/27 (طشنا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,090,855 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1400/02/27 (ضشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
قير60/70 شركت قيرآكام0004(ن) (قير0004ن01) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1400/03/30 (ضبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1400/03/09 (ضترا3000) 3,600 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي شپاس001128 (شپاس ت.ف0011) 1,980 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1400/03/09 (طترا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1400/03/30 (طبدر3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1400/03/30 (طبدر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1400/03/30 (طبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1400/02/27 (طشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت013 (سنفت013) 1,477,528 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي شپاس001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,133,521 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,287,677 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1400/03/09 (طترا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1400/03/09 (ضترا3005) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1400/02/27 (طشنا2006) 1 (0%) 0
0
0


چکیده