PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ارتباطات سيار ايران
ارتباطات سيار ايران ( همراه ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:03:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 46,994
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 42,520
تاریخ آخرین معامله 1392/5/27 - 11:59:46   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 2,064,984,800
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1392/5/27 43,507 42,960 44,700 195
508,870
22.140B
1392/5/26 44,757 42,834 46,190 272
323,127
14.462B
1392/5/23 45,088 44,250 46,100 182
236,289
10.654B
1392/5/22 46,355 45,700 47,286 295
434,071
20.122B
1392/5/21 45,035 43,301 46,000 387
1.871M
84.258B
1392/5/20 43,973 43,150 45,000 266
209,902
9.230B
1392/5/16 44,747 43,825 44,840 593
1.308M
58.521B
1392/5/15 42,705 41,601 43,582 387
909,690
38.848B
1392/5/14 41,508 41,200 41,939 152
318,981
13.240B
1392/5/13 41,747 41,000 42,500 233
393,461
16.426B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/11/30 12 1396 7565 7150 7129 7129 6252
1395/11/30 12 1395 7150 6252
1395/10/29 9 1395 7150 6808 5549 6252 5033
1395/8/22 6 1395 7150 6808 3718 6252 3296
1395/4/31 3 1395 7150 6808 1866 6252 1588

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 13,600 (0.74%) 4508
31.831M
432.673B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 33,780 (0.33%) 1648
3.034M
101.265B
اختيارخ اخابر-14000-1399/10/30 (ضمخا1024) 2,090 (14.10%) 17
197
405.685M
اختيارخ اخابر-20000-1400/07/28 (ضمخا7070) 2,190 (11.51%) 17
139
300.010M
اختيارخ اخابر-12000-1399/10/30 (ضمخا1023) 3,000 (14.26%) 3
20
62.000M
اختيارخ اخابر-16000-1399/10/30 (ضمخا1025) 1,400 (5.15%) 2
70
96.000M
اختيارخ اخابر-12000-1400/07/28 (ضمخا7066) 6,200 (30.14%) 2
5
30.960M
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1399/10/30 (ضمخا1032) 5,517 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1399/10/30 (طمخا1028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1400/07/28 (ضمخا7069) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/10/30 (طمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/07/28 (طمخا7071) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1400/07/28 (ضمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/10/30 (ضمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/07/28 (ضمخا7072) 804 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/07/28 (ضمخا7075) 7,377 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/10/30 (ضمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1399/10/30 (ضمخا1027) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/07/28 (طمخا7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/10/30 (طمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1399/10/30 (طمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1399/10/30 (طمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/07/28 (طمخا7070) 1,200 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 941,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/07/28 (طمخا7066) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28 (ضمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1400/07/28 (طمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1400/07/28 (طمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1399/10/30 (طمخا1032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1399/10/30 (ضمخا1033) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1399/10/30 (طمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/07/28 (طمخا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1399/10/30 (ضمخا1026) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/07/28 (طمخا7069) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1400/07/28 (ضمخا7071) 1,024 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1399/10/30 (طمخا1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/10/30 (ضمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/07/28 (طمخا7068) 987 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1399/10/30 (ضمخا1028) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/07/28 (طمخا7072) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/07/28 (ضمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/10/30 (طمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/07/28 (ضمخا7068) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/07/28 (ضمخا7067) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1399/10/30 (طمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/07/28 (طمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1399/10/30 (طمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 74,711 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
‎هرگونه فعالیت (مستقیم یا غیر مستقیم) در خصوص ساخت، واردات، تاسیس، راه اندازی، اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و دیگر خدمات حوزه ارتباطات و فن آوری های مربوط به انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات در عرصه داخلی و بین المللی و ارایه سرویس های ارزش افزوده هر نوع سرویس مبتنی بر شبکه ای مخابراتی و ارتباطی و نیز تولید هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت افزار و نرمافزار و شبکه و فروش یا اجاره بهره برداری از آن تحت هر عنوان.

تلفن شرکت: 81711
وب سایت شرکت: http://www.mci.ir
پست الکترونیک شرکت: info@mci.ir
مدیر عامل: آقای مهندس وحید صدوقی
‎هرگونه فعالیت (مستقیم یا غیر مستقیم) در خصوص ساخت، واردات، تاسیس، راه اندازی، اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و دیگر خدمات حوزه ارتباطات و فن آوری های مربوط به انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطلاعات در عرصه داخلی و بین المللی و ارایه سرویس های ارزش افزوده هر نوع سرویس مبتنی بر شبکه ای مخابراتی و ارتباطی و نیز تولید هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت افزار و نرمافزار و شبکه و فروش یا اجاره بهره برداری از آن تحت هر عنوان.
نمابر شرکت: 88641015 - 81712315
آدرس شرکت: ميدان ونك - خيابان ونك - شماره ۸۸ - برج همراه
آدرس امور سهام: تهران - خیابان شهید عباسپور(توانیر) - نرسیده به بزرگراه همت بن بست روز - پلاک2
تلفن امور سهام: 88771978