PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه‌بهمن‌
گروه‌بهمن‌ ( خبهمن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:16:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 19,520 قیمت دیروز 19,910 تعداد معاملات 1824 EPS 1163
390     (%1.96) بیشترین قیمت 19,520 ارزش 379,746,842,880 P/E 16.8
قیمت آخرین معامله 19,520 کمترین قیمت 19,520 حجم 19,454,244 حداکثر قیمت مجاز 21,100
390     (%1.96) اولین قیمت 19,520 حجم مبنا 4,000,000 حداقل قیمت مجاز 19,520
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 195,200,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 300 19,100 19,520 14,561,640 1193
1 500 18,170 19,530 36,461 6
0 0 0 19,540 19,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 19,520 19,520 19,520 1,824
19.454M
379.747B
1399/12/17 19,910 19,910 19,910 565
6.611M
131.619B
1399/12/16 20,310 20,030 20,030 376
1.212M
24.286B
1399/12/13 20,430 20,360 20,360 531
3.324M
67.684B
1399/12/12 20,770 20,630 20,630 266
2.710M
55.903B
1399/12/11 21,050 20,650 20,650 93
200,068
4.131B
1399/12/10 21,070 20,670 20,670 59
202,665
4.189B
1399/12/9 21,090 20,690 20,690 69
199,842
4.135B
1399/12/6 21,110 21,090 21,500 774
4.527M
95.585B
1399/12/5 21,520 21,500 21,500 383
3.815M
82.020B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/29 6 1396 173 237 2 135 11
1396/5/18 3 1396 152 339 -13 135 3
1395/12/18 12 1396 280 339 135 135 297
1395/12/18 12 1395 238 297
1395/10/30 9 1395 237 296 5 297 10

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سايپا (خساپا) 2,240 (1.36%) 39312
1.390B
3,062.133B
ايران‌ خودرو (خودرو) 2,460 (2.50%) 38618
972.728M
2,332.338B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 2,890 (0.69%) 21440
573.076M
1,642.279B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 19,520 (1.96%) 1824
19.454M
379.747B
سايپا ديزل (خكاوه) 3,450 (0.92%) 1686
35.724M
122.039B
اختيارخ خودرو-3000-1400/02/08 (ضخود2007) 118 (19.19%) 1601
79,967
8.964B
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 60,510 (1.99%) 1496
1.512M
92.072B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 3,530 (1.15%) 1208
12.878M
44.594B
اختيارخ خودرو-2500-1400/02/08 (ضخود2006) 228 (14.57%) 1188
46,146
9.993B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 3,893 (2.99%) 888
15.508M
60.371B
اختيارخ خساپا-2500-1400/03/26 (ضسپا3004) 228 (1.79%) 876
47,174
10.414B
توليدمحورخودرو (خمحور) 59,490 (1.99%) 592
1.581M
94.095B
پارس‌ خودرو (خپارس) 5,750 (1.88%) 325
5.207M
29.939B
زامياد (خزاميا) 8,230 (1.91%) 210
2.382M
19.607B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 2,710 (1.81%) 190
5.672M
15.371B
اختيارخ خودرو-3500-1400/02/08 (ضخود2008) 54 (1.82%) 174
6,977
374.071M
اختيارخ خساپا-2000-1400/03/26 (ضسپا3003) 429 (3.12%) 168
6,597
2.949B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 4,830 (1.83%) 160
1.185M
5.722B
اختيارخ خودرو-2000-1400/02/08 (ضخود2005) 588 (12.64%) 157
4,968
2.707B
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 37,720 (1.98%) 130
126,014
4.753B
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,911 (1.99%) 103
769,601
4.549B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 2,470 (1.98%) 64
817,577
2.019B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 5,680 (1.90%) 59
529,639
3.008B
بهمن ديزل (خديزل) 41,310 (2.00%) 39
528,385
21.828B
فنرسازي‌خاور (خفنر) 8,730 (1.91%) 36
106,007
925.441M
اختيارخ خساپا-1400-1400/03/26 (ضسپا3000) 1,100 (20.61%) 32
60
55.800M
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 45,260 (1.99%) 30
22,088
999.703M
اختيارخ خودرو-7000-1400/02/08 (ضخود2013) 11 (10.00%) 30
1,486
15.709M
اختيارخ خودرو-4000-1400/02/08 (ضخود2009) 30 (0%) 27
1,503
47.996M
فنرسازي‌زر (خزر) 46,910 (1.98%) 27
24,310
1.140B
رادياتور ايران‌ (ختور) 23,400 (1.97%) 26
15,703
367.450M
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 16,530 (1.96%) 26
57,000
942.210M
سايپاآذين‌ (خاذين) 4,710 (1.88%) 24
117,520
553.519M
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 108,520 (2.00%) 20
53,227
5.776B
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 14,860 (1.98%) 16
80,371
1.194B
چرخشگر (خچرخش) 18,130 (2.00%) 15
16,605
301.049M
اختيارخ خودرو-5000-1400/02/08 (ضخود2011) 15 (0%) 15
721
10.594M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 28,130 (1.99%) 14
7,536
211.988M
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 16,270 (1.99%) 14
63,474
1.033B
اختيارخ خساپا-1800-1400/03/26 (ضسپا3002) 570 (6.15%) 13
443
245.352M
ايركا پارت صنعت (خكار) 21,610 (2.00%) 11
38,413
830.105M
اختيارخ خودرو-4500-1400/02/08 (ضخود2010) 18 (0%) 10
466
8.008M
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,900 (1.99%) 10
20,672
163.309M
اختيارخ خودرو-6000-1400/02/08 (ضخود2012) 14 (17.65%) 8
171
2.424M
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,070 (1.99%) 8
753
69.329M
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 990,000 (1.17%) 6
2,045
2.025B
اختيارخ خساپا-1600-1400/03/26 (ضسپا3001) 790 (6.76%) 5
36
28.232M
اختيارخ خساپا-3000-1400/03/26 (ضسپا3005) 100 (4.76%) 5
55
5.493M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 51,768 (2.00%) 5
3,944
204.173M
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,442 (2.00%) 3
2,012
31.069M
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 975,000 (0.10%) 2
3,037
2.960B
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,010,000 (0.98%) 2
10
10.150M
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 995,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خودرو-3598-00/12/06 (ظخود012) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1400/02/08 (طخود2005) 10 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1400/02/08 (طخود2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 912,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,000,001 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1400/03/26 (طسپا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1400/03/26 (طسپا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1400/03/26 (طسپا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3540-00/11/06 (هخود011) 150 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1400/03/26 (ضسپا3007) 50 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1400/03/26 (طسپا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3500-1400/03/26 (ضسپا3006) 60 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1400/02/08 (طخود2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1400/03/26 (طسپا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1400/02/08 (طخود2006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 960,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1400/02/08 (طخود2007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1400/06/23 (جاتو006) 266,837 (0.59%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 983,371 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 23,612 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1400/03/26 (طسپا3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1400/03/26 (ضسپا3008) 26 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1400/02/08 (طخود2011) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 1,020,000 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1400/02/08 (طخود2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1400/02/08 (طخود2008) 1 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1400/03/26 (طسپا3008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 307,253 (26.95%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1400/03/26 (طسپا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1400/03/26 (طسپا3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
خبنيان (خبنيان) 5,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 902,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1400/02/08 (طخود2012) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت در زمينه امور صنعتي و مونتاژ خودرو است. شركت قادر به تهيه مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط است.

وب سایت شرکت: http://www.bahmangroup.com
پست الکترونیک امور سهام: share_bahman@yahoo.com
فعاليت اصلي شركت در زمينه امور صنعتي و مونتاژ خودرو است. شركت قادر به تهيه مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و سرمايه گذاري مرتبط است.
مدیر مالی: آقای حمید رضا عطار
مدیر سهام: آقای مهدی اسد آبادی
تلفن امور سهام: 22034063 - 22034065 - 22045402
نمابر امور سهام: 22045402
آدرس امور سهام: تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از پارک ملت - خیابان مهیار - پلاک 57 - طبقه اول
مدیر عامل: آقاي رضا عاصم نخجواني