PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ شرق‌
سيمان‌ شرق‌ ( سشرق ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:50:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,164 قیمت دیروز 2,164 تعداد معاملات 0 EPS 317
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 6.8
قیمت آخرین معامله 2,161 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 2,272
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,056
تاریخ آخرین معامله 1398/8/26 - 12:29:50   ارزش بازار (م ر) 5,742,303 تعداد سهام 2,653,560,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 1,464 2,269 499 1
0 0 0 2,309 5,000 1
0 0 0 2,329 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/8/26 2,164 2,161 2,200 938
10.266M
22.213B
1398/8/25 2,274 2,240 2,350 697
4.245M
9.652B
1398/8/22 2,331 2,278 2,437 1,310
11.433M
26.655B
1398/8/21 2,397 2,301 2,440 962
5.982M
14.337B
1398/8/20 2,326 2,282 2,375 763
4.468M
10.393B
1398/8/19 2,281 2,277 2,408 1,331
15.694M
35.793B
1398/8/18 2,396 2,332 2,466 678
4.315M
10.339B
1398/8/14 2,377 2,330 2,438 636
3.990M
9.483B
1398/8/13 2,410 2,371 2,498 952
6.273M
15.117B
1398/8/12 2,459 2,410 2,532 2,091
17.404M
42.793B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 3 1396 -46 -160 -17 -411 -93
1395/6/28 12 1396 -63 21 -411 -411 -124
1395/6/28 12 1395 -256 -124
1395/4/30 9 1395 -227 4 -278 -124 -150
1395/2/19 6 1395 -161 109 -217 -124 -107

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 4,128 (4.60%) 3959
35.244M
145.457B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 12,622 (4.72%) 1907
7.177M
91.737B
سيمان فارس نو (سفانو) 15,748 (4.53%) 1221
6.684M
105.595B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 6,190 (2.89%) 1043
6.393M
39.453B
سيمان‌ دورود (سدور) 2,385 (3.40%) 793
5.983M
14.192B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 6,646 (3.81%) 624
2.512M
16.578B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 3,799 (1.30%) 551
3.281M
12.264B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 2,065 (1.62%) 547
5.778M
11.701B
سيمان باقران (سباقر) 6,246 (0.11%) 513
1.267M
7.806B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 22,300 (3.56%) 485
409,104
9.190B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 4,194 (0.74%) 453
2.279M
9.480B
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,480 (4.99%) 429
2.965M
16.290B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 7,750 (4.99%) 419
2.627M
20.421B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 3,300 (2.28%) 406
2.616M
8.501B
سيمان مجد خواف (سخواف) 3,064 (2.98%) 313
1.841M
5.646B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 3,530 (0.25%) 295
2.190M
7.487B
سيمان خوزستان (سخوز) 4,550 (1.74%) 292
837,831
3.740B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 1,735 (2.80%) 283
2.161M
3.759B
سيمان كردستان (سكرد) 2,389 (4.93%) 243
2.030M
4.987B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 20,300 (3.41%) 240
204,909
4.139B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 13,100 (2.06%) 227
398,111
4.961B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 3,201 (4.17%) 224
4.215M
13.388B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,598 (0.96%) 215
534,236
3.965B
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,900 (2.72%) 211
1.950M
9.474B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,230 (0.52%) 161
882,481
2.790B
سيمان كارون (سكارون) 12,880 (2.72%) 152
263,358
3.380B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 18,206 (0.64%) 152
78,114
1.402B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 10,461 (1.34%) 139
170,039
1.766B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 7,470 (3.53%) 133
257,168
1.928B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 8,750 (4.86%) 120
152,972
1.340B
شركت سيمان لارستان (سلار) 8,341 (5.00%) 111
463,664
3.867B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 9,478 (4.99%) 74
497,598
4.716B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 11,441 (3.00%) 52
187,689
2.147B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 19,065 (1.25%) 43
6,734
129.921M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 7,500 (0.29%) 16
60,680
450.321M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 33,089 (5.00%) 1
3,000
99.267M
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/12/24 (جسيما812) 2,489 (1.97%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,161 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 35,837 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1398/09/26 (جسيما809) 2,371 (1.98%) 0
0
0


چکیده
تاسیس و بهره برداری از کار خانه های سیمان ، اکتشاف ، بهره برداری از معادن وتولید مصالح ساختمانی

تلفن شرکت: 88792467-71
آدرس شرکت: ایران - تهران - میدان آرژانتین- ابتدای خیابان الوند شماره 11
نمابر شرکت: 88793524
وب سایت شرکت: http://sharghcement.ir
پست الکترونیک شرکت: info@sharghcement.ir
آدرس کارخانه: 24 کیلومتری جاده سیمان صندوق پستی 355
تلفن کارخانه: 05112643720
نمابر کارخانه: 05112643723
مدیر عامل: آقای علی توکلی
تاسیس و بهره برداری از کار خانه های سیمان ، اکتشاف ، بهره برداری از معادن وتولید مصالح ساختمانی
مدیر مالی: آقای اولی