PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنايع سيمان دشتستان
صنايع سيمان دشتستان ( سدشت ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:52:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 29,740 قیمت دیروز 29,740 تعداد معاملات 0 EPS 1339
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 22.2
قیمت آخرین معامله 28,550 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 31,220
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 504,371 حداقل قیمت مجاز 28,260
تاریخ آخرین معامله 1400/9/9 - 12:29:25   ارزش بازار (م ر) 35,093,200 تعداد سهام 1,180,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/9 29,740 28,550 28,550 85
98,804
2.821B
1400/9/8 30,050 29,540 29,970 247
327,652
9.680B
1400/9/7 31,090 30,640 32,810 411
434,855
13.460B
1400/9/6 32,250 29,500 32,470 860
1.140M
36.778B
1400/9/3 30,930 29,610 30,630 136
82,149
2.451B
1400/9/2 31,160 30,080 31,600 195
154,818
4.666B
1400/9/1 31,660 30,300 31,720 185
101,254
3.132B
1400/8/30 31,860 30,810 31,600 245
174,374
5.385B
1400/8/29 32,430 31,310 32,700 145
66,598
2.108B
1400/8/26 32,560 31,160 32,640 159
109,356
3.474B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/6/6 12 1397 59 88 52 52 32
1396/6/6 12 1396 51 32
1396/4/18 9 1396 62 135 41 32 54
1396/1/30 6 1396 75 135 31 32 35
1395/10/11 3 1396 75 187 22 32 26

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 9,180 (2.24%) 1575
2.970M
27.299B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 2,119 (2.53%) 718
14.655M
30.940B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 14,600 (2.86%) 607
2.449M
35.701B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 85,830 (4.19%) 599
280,910
24.087B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 16,030 (2.10%) 591
1.681M
27.073B
سيمان ساوه (ساوه) 43,000 (2.21%) 489
144,938
6.212B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 58,740 (2.17%) 476
276,724
16.400B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 6,170 (0%) 422
2.386M
14.509B
سيمان‌ دورود (سدور) 5,870 (4.86%) 415
4.662M
27.460B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 28,400 (3.57%) 402
446,146
12.787B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 6,770 (4.65%) 400
2.601M
17.678B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 19,870 (1.53%) 373
624,440
12.200B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 34,620 (4.99%) 363
445,576
15.489B
سيمان باقران (سباقر) 12,900 (2.71%) 354
1.317M
17.405B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 24,230 (4.98%) 329
939,330
22.777B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 47,940 (1.92%) 286
122,847
5.978B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 39,130 (0.31%) 241
960,078
37.374B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 13,580 (2.23%) 208
488,008
6.619B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 2,240 (2.99%) 202
2.331M
5.223B
سيمان‌شاهرود (سرود) 19,180 (4.96%) 200
442,157
8.498B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 13,700 (4.26%) 181
808,110
10.775B
سيمان فارس نو (سفانو) 24,560 (4.47%) 178
1.089M
26.712B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 13,830 (1.00%) 166
523,610
7.339B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 13,000 (2.11%) 165
604,616
7.922B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 43,000 (4.64%) 159
127,692
5.513B
سيمان‌ خزر (سخزر) 17,200 (4.97%) 158
264,068
4.558B
سيمان خوزستان (سخوز) 23,310 (2.14%) 147
843,222
19.768B
سيمان كردستان (سكرد) 4,400 (4.99%) 105
728,889
3.210B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 35,140 (1.90%) 87
105,066
3.631B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 7,780 (1.89%) 78
456,507
3.514B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 14,430 (4.18%) 76
87,341
1.259B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 13,963 (2.99%) 62
144,705
2.028B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 21,100 (2.41%) 59
105,751
2.217B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 5,850 (1.02%) 56
343,728
1.985B
سيمان كارون (سكارون) 48,517 (3.00%) 48
23,326
1.132B
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 931 (2.92%) 46
209,594
195.132M
شركت سيمان لارستان (سلار) 26,995 (3.00%) 7
7,717
208.320M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 15,664 (0.01%) 5
72,220
1.115B
سيمان مجد خواف (سخواف) 7,509 (3.00%) 5
4,105
30.824M
گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) (سي تيپ2ن12) 4,841 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) (سي تيپ2ن03) 4,841 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) (سي تيپ2ن11) 4,841 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) (سي تيپ2ن18) 5,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) (سي تيپ2ن17) 4,794 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) (سي تيپ2ن02) 5,153 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) (سي تيپ2ن16) 4,937 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) (سي تيپ2ن08) 4,841 (0%) 0
0
0
سيمان اردستان (اردستان) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) (سي تيپ2ن14) 5,441 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) (سي تيپ2ن04) 5,488 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سآبيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) (سي تيپ2ن10) 4,841 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 28,550 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) (سي تيپ2ن06) 4,841 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) (سي تيپ2ن09) 4,913 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) (سي تيپ2ن19) 4,794 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) (سي تيپ2ن01) 5,542 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) (سي تيپ2ن21) 4,794 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) (سي تيپ2ن13) 5,170 (0%) 0
0
0
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 20,000 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) (سي تيپ2ن05) 7,073 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) (سي تيپ2ن07) 6,410 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) (سي تيپ2ن15) 4,841 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 6,700 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) (سي تيپ2ن20) 5,120 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان مطهری بعد ار تقاطع قائم مقام فراهانی ساختمان موتوژن پلاک 253 طبقه دوم
تلفن شرکت: 88734161
پست الکترونیک شرکت: info@dashtestancement.com
وب سایت شرکت: http://www.dashtestancement.com
آدرس کارخانه: برازجان کیلونتر 7 جاده شیراز سیمان دشتستان کدپستی 7531-11111
تلفن کارخانه: 4392324-0773
مدیر عامل: آقای مهندس کیومرث موسیوند
مدیر مالی: آقای کرمی
نمابر کارخانه: 4392400-0773
تلفن امور سهام: 5-07334392404