PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19%
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% ( صينا205 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:34:44
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 985,000 قیمت دیروز 985,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 985,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,034,250
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 935,750
تاریخ آخرین معامله 1401/5/23 - 13:15:00   ارزش بازار (م ر) 985,000 تعداد سهام 1,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 50 960,028 990,000 24 1
1 22 960,010 995,000 50 1
1 2,500 950,000 999,990 108 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 985,000 985,000 985,000 1
12
11.820M
1401/5/18 990,000 990,000 990,000 1
20
19.800M
1401/5/8 980,000 980,000 980,000 1
89
87.220M
1401/5/5 980,000 980,000 980,000 1
22
21.560M
1401/5/4 980,000 980,000 980,000 4
160
156.800M
1401/5/1 980,000 980,000 980,000 2
111
108.780M
1401/4/15 989,999 989,999 990,000 2
100
99.000M
1401/4/1 989,500 989,000 990,000 2
12
11.874M
1401/3/21 969,616 960,010 970,001 3
104
100.840M
1401/3/11 1,001,429 980,000 1,005,000 2
14
14.020M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 13,440 (1.83%) 1085
3.021M
40.571B
داروسازي دانا (ددانا) 27,150 (0.18%) 905
358,736
9.626B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 6,770 (4.96%) 526
3.574M
24.103B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 18,440 (1.44%) 310
554,260
10.278B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 18,390 (3.26%) 258
728,296
12.910B
ايران‌دارو (ديران) 11,840 (0.34%) 224
726,620
8.600B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 33,350 (0.15%) 125
228,505
7.653B
داروسازي آوه سينا (داوه) 5,450 (0.18%) 117
490,820
2.637B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 5,240 (2.60%) 113
583,215
3.038B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 6,450 (0.62%) 109
594,062
3.801B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,660 (0%) 97
981,633
3.578B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 13,900 (2.96%) 95
650,903
9.048B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 29,300 (0.85%) 94
103,341
2.983B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 29,320 (0.03%) 93
99,747
2.902B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 16,990 (1.19%) 92
509,773
8.604B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 10,500 (0.48%) 91
598,513
6.228B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 44,000 (0.11%) 88
134,104
5.903B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,360 (1.87%) 82
1.756M
4.175B
پخش البرز (پخش) 34,500 (1.32%) 74
131,824
4.526B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,500 (1.65%) 74
893,178
2.229B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 8,250 (0%) 72
252,272
2.062B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 32,000 (2.11%) 71
80,382
2.560B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,476 (1.14%) 71
686,264
1.011B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 11,120 (1.24%) 69
146,320
1.626B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 22,000 (0.90%) 61
223,984
4.913B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 18,260 (1.19%) 60
111,770
2.068B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 31,150 (0.26%) 55
52,924
1.655B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 12,200 (0.66%) 52
381,324
4.681B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 6,630 (0.15%) 52
99,573
655.955M
كيميدارو (دكيمي) 21,000 (0.29%) 50
375,074
7.904B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,250 (1.93%) 48
205,747
4.764B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 19,270 (0.36%) 44
69,206
1.330B
سبحان دارو (دسبحان) 6,630 (0.15%) 41
128,186
849.048M
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 33,880 (0.98%) 35
22,294
746.969M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 25,040 (0%) 35
94,293
2.326B
پخش هجرت (هجرت) 17,400 (2.72%) 32
46,928
812.639M
شيرين دارو (دشيري) 73,600 (1.87%) 30
12,956
952.660M
داروسازي‌ سينا (دسينا) 22,670 (1.35%) 25
81,275
1.866B
الحاوي (دحاوي) 6,900 (2.99%) 21
62,394
430.519M
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 10,440 (0.48%) 18
46,763
489.001M
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 13,750 (0%) 13
36,881
503.872M
پارس‌ دارو (دپارس) 23,990 (0.25%) 13
5,928
142.138M
البرزدارو (دالبر) 8,020 (0.50%) 10
56,567
461.880M
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 4,167 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 44,750 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 985,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 21,400 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده