PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌ دورود
سيمان‌ دورود ( سدور ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:09:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,890 قیمت دیروز 6,020 تعداد معاملات 89 EPS 418
130     (%2.16) بیشترین قیمت 6,000 ارزش 1,887,594,790 P/E 14.4
قیمت پایانی 6,010 کمترین قیمت 5,860 حجم 319,628 حداکثر قیمت مجاز 6,320
10     (%0.17) اولین قیمت 6,000 حجم مبنا 2,491,694 حداقل قیمت مجاز 5,720
تاریخ آخرین معامله 1401/5/24 - 11:08:34   ارزش بازار (م ر) 3,856,600 تعداد سهام 641,697,305
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 568 5,890 5,960 22,382 1
1 1,149 5,880 5,980 3,077 2
2 30,853 5,870 6,000 169,777 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/23 6,020 5,920 6,140 176
1.111M
6.648B
1401/5/22 6,050 5,910 6,210 128
797,301
4.886B
1401/5/19 6,020 5,820 6,150 128
845,583
5.047B
1401/5/18 6,040 5,830 6,150 100
526,396
3.203B
1401/5/15 6,030 6,020 6,230 103
615,452
3.777B
1401/5/12 6,000 6,000 6,190 122
710,511
4.298B
1401/5/11 5,980 5,820 6,050 121
607,254
3.603B
1401/5/10 6,000 5,860 6,100 132
979,335
5.800B
1401/5/9 6,050 5,840 6,190 121
855,212
5.055B
1401/5/8 6,130 5,930 6,290 134
835,115
5.105B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/9 6 1396 -7 -178 -46 -179 -151
1396/5/24 3 1396 133 -221 17 -179 -77
1396/1/29 12 1396 133 -26 -179 -179 -262
1396/1/29 12 1395 -217 -262
1395/11/7 9 1395 -220 -189 -183 -262 -120

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان كردستان (سكرد) 13,370 (3.12%) 2063
8.821M
121.972B
سيمان آبيك (سآبيك) 11,240 (1.49%) 1917
1.811M
20.357B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 8,860 (2.43%) 693
1.679M
14.832B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 26,300 (4.57%) 565
1.484M
38.816B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 27,300 (1.37%) 555
667,803
18.422B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 48,680 (3.95%) 423
325,777
16.031B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 3,399 (1.96%) 285
3.498M
11.868B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 91,580 (4.96%) 259
499,596
45.563B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 17,750 (2.48%) 244
1.202M
21.002B
سيمان كارون (سكارون) 61,650 (1.23%) 243
304,556
18.861B
شركت سيمان لارستان (سلار) 26,750 (1.83%) 199
339,534
9.203B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 7,600 (0.13%) 177
1.420M
10.815B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 26,030 (1.70%) 148
202,673
5.256B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 19,100 (0.10%) 124
439,709
8.446B
سيمان ساوه (ساوه) 50,300 (0.49%) 123
89,250
4.501B
سيمان مجد خواف (سخواف) 6,360 (0.63%) 122
575,114
3.654B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 2,405 (0.46%) 120
2.565M
6.194B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 9,590 (1.84%) 117
908,839
8.759B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 12,760 (1.54%) 112
960,017
12.322B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 57,460 (2.15%) 107
80,220
4.569B
سيمان‌ دورود (سدور) 5,890 (2.16%) 89
319,628
1.888B
سيمان‌شاهرود (سرود) 21,260 (1.14%) 76
390,755
8.068B
سيمان باقران (سباقر) 10,770 (1.46%) 68
289,179
3.106B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 40,310 (1.95%) 66
45,514
1.808B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 20,180 (0.25%) 62
215,254
4.369B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 21,050 (0.96%) 54
227,689
4.794B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,600 (3.12%) 46
507,736
3.747B
سيمان‌ خزر (سخزر) 23,980 (0.17%) 45
55,010
1.305B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 8,000 (1.11%) 44
197,652
1.587B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 30,080 (0.53%) 39
37,461
1.115B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 7,000 (1.13%) 39
212,049
1.489B
سيمان خوزستان (سخوز) 22,100 (0.91%) 38
74,344
1.640B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 23,680 (2.47%) 38
24,780
588.731M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 14,450 (1.97%) 36
223,220
3.283B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 16,950 (0.18%) 35
160,626
2.726B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 18,600 (1.09%) 30
60,971
1.123B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 40,600 (2.03%) 30
42,661
1.741B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 29,000 (1.54%) 25
10,603
305.536M
سيمان فارس نو (سفانو) 38,360 (1.11%) 23
16,401
629.888M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 37,000 (1.23%) 23
15,471
576.634M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 28,100 (0.71%) 16
37,445
1.059B
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 13,700 (2.97%) 13
25,258
349.788M
گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) (سي تيپ2ن06) 6,882 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد شرق (سفيد) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) (سي تيپ2ن09) 7,625 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1,065 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) (سي تيپ2ن21) 5,607 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) (سي تيپ2ن13) 6,882 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2مازندران(ن) (سي تيپ2ن38) 7,810 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) (سي تيپ2ن05) 8,050 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) (سي تيپ2ن07) 8,202 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) (سي تيپ2ن32) 6,838 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) (سي تيپ2ن34) 8,348 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) (سي تيپ2ن30) 8,491 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) (سي تيپ2ن20) 7,394 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) (سي تيپ2ن15) 5,887 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2 لار سبزوار(ن) (سي تيپ2ن39) 5,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2دشتستان(ن) (سي تيپ2ن35) 6,712 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) (سي تيپ2ن23) 7,205 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) (سي تيپ2ن12) 6,305 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) (سي تيپ2ن03) 7,668 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) (سي تيپ2ن24) 7,205 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) (سي تيپ2ن08) 6,385 (0%) 0
0
0
سيمان اردستان (اردستان) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) (سي تيپ2ن16) 5,887 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2عمران انارك(ن) (سي تيپ2ن40) 7,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) (سي تيپ2ن11) 7,519 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) (سي تيپ2ن31) 5,918 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) (سي تيپ2ن17) 8,097 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) (سي تيپ2ن02) 8,016 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) (سي تيپ2ن33) 7,752 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) (سي تيپ2ن27) 8,202 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) (سي تيپ2ن18) 7,170 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) (سي تيپ2ن36) 7,250 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) (سي تيپ2ن19) 5,068 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) (سي تيپ2ن01) 9,488 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) (سي تيپ2ن04) 9,153 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2نهاوند(ن) (سي تيپ2ن25) 6,264 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) (سي تيپ2ن14) 8,211 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كردستان(ن) (سي تيپ2ن22) 7,025 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شمال(ن) (سي تيپ2ن37) 7,972 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2سپاهان(ن) (سي تيپ2ن28) 8,787 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) (سي تيپ2ن10) 6,569 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) (سي تيپ2ن29) 7,565 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید سیمان تیپ 1 و 2 و 5

وب سایت شرکت: http://www.dcco.ir
آدرس شرکت: ایران - تهران - تهران-انتهای خیابان سیدجمال الدین اسد آبا دی(یوسف آباد)-نبش خیابان72-پلاک2 طبقه پنجم واحد12
پست الکترونیک شرکت: headoffice@dcco.ir
آدرس کارخانه: استان لرستان شهرستان دورود خیابان امام خمینی کار خانه سیمان دورود
تولید سیمان تیپ 1 و 2 و 5
نمابر شرکت: 88614900
تلفن شرکت: 4-88614901
تلفن امور سهام: 06643215310
تلفن کارخانه: 5-06643222101
مدیر مالی: آقای ابراهیمی
نمابر کارخانه: 06643223057
پست الکترونیک شرکت: info@dcco.ir
مدیر عامل: آقای فریدون رحمانی