PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي امين
بيمه اتكايي امين ( اتكام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:30:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,820 قیمت دیروز 5,850 تعداد معاملات 197 EPS 587
30     (%0.51) بیشترین قیمت 5,920 ارزش 19,140,196,630 P/E 9.9
قیمت آخرین معامله 5,850 کمترین قیمت 5,720 حجم 3,290,138 حداکثر قیمت مجاز 6,140
0     (%0) اولین قیمت 5,850 حجم مبنا 3,200,000 حداقل قیمت مجاز 5,560
تاریخ آخرین معامله 1402/1/6 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 46,560,000 تعداد سهام 8,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 97,283 5,850 5,890 3,000 1
3 115,703 5,720 5,900 200,000 1
2 10,900 5,710 5,910 50,000 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/6 5,820 5,720 5,920 197
3.290M
19.140B
1402/1/5 5,850 5,770 6,160 1,233
7.541M
44.122B
1401/12/28 5,950 5,630 5,970 652
31.684M
188.434B
1401/12/27 5,690 5,400 5,780 280
5.227M
29.730B
1401/12/24 5,520 5,410 5,650 752
4.773M
26.357B
1401/12/23 5,580 5,450 5,680 648
3.249M
18.116B
1401/12/22 5,590 5,430 5,700 331
3.426M
19.157B
1401/12/21 5,430 5,330 5,600 707
4.610M
25.042B
1401/12/20 5,450 5,210 5,470 382
5.726M
31.194B
1401/12/16 5,210 5,030 5,370 458
9.956M
51.901B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه دانا (دانا) 3,097 (2.11%) 3509
87.978M
276.123B
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (بتهران) 1,362 (2.95%) 1530
60.606M
81.457B
بيمه آسيا (آسيا) 1,820 (3.94%) 1267
41.800M
77.205B
بيمه ملت (ملت) 1,398 (3.45%) 958
27.547M
38.898B
بيمه تجارت نو (بنو) 4,032 (4.39%) 815
9.623M
39.330B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,607 (1.95%) 804
13.494M
49.476B
بيمه البرز (البرز) 2,328 (0.26%) 539
8.359M
19.469B
بيمه اتكايي آواي پارس70% تاديه (آواپارس) 1,730 (1.26%) 497
15.218M
25.950B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 21,450 (2.39%) 454
3.110M
66.251B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 6,430 (4.38%) 358
2.568M
16.351B
بيمه ما (ما) 3,445 (0.91%) 355
4.475M
15.180B
بيمه ميهن (ميهن) 4,719 (4.99%) 341
4.166M
19.888B
بيمه كوثر (كوثر) 3,214 (0.31%) 255
6.998M
22.424B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,850 (0%) 197
3.290M
19.140B
بيمه نوين (نوين) 2,009 (1.28%) 183
7.151M
14.121B
بيمه رازي (ورازي) 1,516 (2.36%) 178
8.166M
12.246B
بيمه معلم (ومعلم) 1,836 (2.34%) 139
2.581M
4.707B
بيمه سامان (بساما) 11,410 (4.04%) 134
702,605
8.029B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,616 (0.74%) 133
2.738M
4.407B
بيمه دي (ودي) 4,410 (0.98%) 48
584,386
2.573B
بيمه سينا (وسين) 1,879 (1.13%) 41
1.198M
2.242B
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 1,493 (2.97%) 28
867,000
1.294B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 3,120 (1.23%) 24
171,087
523.611M
بيمه حافظ (وحافظ) 4,595 (3.00%) 14
288,245
1.324B
بيمه كارآفرين (وآفري) 2,600 (2.22%) 10
109,635
283.310M
بيمه آواي پارس70%تاديه-پذيره (آواپارس-پذيره) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بساما-8000-14020310 (ضبساما301) 1 (0%) 0
0
0
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 2,190 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تا-پذ (بتهران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف بساما-9000-14020310 (طبساما302) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 3,388 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5171-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بساما-10000-14020310 (طبساما303) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي آگاه (بزندگي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بساما-12000-14020310 (ضبساما305) 2,500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,654 (0%) 0
0
0
اختيارف بساما-12000-14020310 (طبساما305) 1,310 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5089-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بساما-13000-14020310 (طبساما306) 2,170 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 6,380 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بساما-11000-14020310 (طبساما304) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بساما-13000-14020310 (ضبساما306) 1,950 (0%) 0
0
0
اختيارخ بساما-7000-14020310 (ضبساما300) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,684 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي هامرز 50% تاديه (بهامرز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي رايا 50%تاديه (رايا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارخ بساما-9000-14020310 (ضبساما302) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف بساما-7000-14020310 (طبساما300) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
اختيارخ بساما-11000-14020310 (ضبساما304) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 3,256 (0%) 0
0
0
اختيارف بساما-8000-14020310 (طبساما301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بساما-10000-14020310 (ضبساما303) 1 (0%) 0
0
0


چکیده