PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي امين
بيمه اتكايي امين ( اتكام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 06:41:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,764 قیمت دیروز 4,764 تعداد معاملات 0 EPS 702
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 6.8
قیمت آخرین معامله 4,795 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 5,002
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 3,374,578 حداقل قیمت مجاز 4,526
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:32:44   ارزش بازار (م ر) 23,820,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,000 4,339 4,806 39,300 4
1 1,400 3,848 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 4,764 4,571 4,795 581
16.587M
79.028B
1400/9/7 4,567 4,330 4,600 471
7.071M
32.296B
1400/9/6 4,475 4,295 4,516 713
15.951M
71.387B
1400/9/3 4,445 4,372 4,448 1,012
42.691M
189.761B
1400/9/2 4,237 4,003 4,252 228
5.409M
22.916B
1400/9/1 4,050 3,889 4,110 221
4.265M
17.272B
1400/8/30 3,971 3,900 4,050 309
3.045M
12.097B
1400/8/29 3,966 3,850 4,015 240
2.415M
9.560B
1400/8/26 3,980 3,801 4,049 386
6.285M
25.018B
1400/8/25 3,948 3,820 4,070 273
1.894M
7.393B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه حافظ (وحافظ) 9,197 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 4,059 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه معلم (ومعلم) 2,233 (0%) 0
0
0
بيمه پارسيان (پارسيان) 8,890 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,244 (0%) 0
0
0
بيمه ملت (ملت) 1,236 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,601 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 508 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه كوثر (كوثر) 4,179 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه ميهن (ميهن) 2,413 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 4,029 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (وتعاون) 1,667 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,795 (0%) 0
0
0
بيمه ما (ما) 5,870 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 5,579 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 20,291 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 5,434 (0%) 0
0
0
بيمه دي (ودي) 4,279 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,871 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 4,444 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آسيا (آسيا) 1,681 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پاسارگاد (بپاس) 41,860 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 6,872 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سينا (وسين) 3,782 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه نوين (نوين) 3,739 (0%) 0
0
0
بيمه رازي (ورازي) 1,822 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
بيمه البرز (البرز) 1,975 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده