PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي امين
بيمه اتكايي امين ( اتكام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:28:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,238 قیمت دیروز 4,334 تعداد معاملات 726 EPS 837
96     (%2.22) بیشترین قیمت 4,390 ارزش 62,824,851,276 P/E 5.1
قیمت آخرین معامله 4,340 کمترین قیمت 4,118 حجم 14,825,469 حداکثر قیمت مجاز 4,550
6     (%0.14) اولین قیمت 4,286 حجم مبنا 3,472,222 حداقل قیمت مجاز 4,118
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 21,190,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 400,000 4,235 4,344 10,665 1
1 3,000 4,200 4,345 51,900 2
1 15,000 4,170 4,346 8,518 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 4,238 4,118 4,390 726
14.825M
62.825B
1401/3/1 4,334 4,300 4,405 271
1.825M
7.893B
1401/2/31 4,344 4,261 4,390 501
4.195M
18.223B
1401/2/28 4,320 4,260 4,390 351
2.698M
11.581B
1401/2/27 4,423 4,312 4,548 355
3.187M
14.098B
1401/2/26 4,412 4,294 4,460 480
3.972M
17.524B
1401/2/25 4,344 4,271 4,490 444
3.558M
15.455B
1401/2/24 4,413 4,370 4,576 400
2.911M
12.852B
1401/2/21 4,407 4,363 4,499 580
14.944M
65.859B
1401/2/20 4,393 4,341 4,538 538
4.073M
17.896B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ملت (ملت) 1,271 (5.15%) 1628
82.799M
105.428B
بيمه البرز (البرز) 2,400 (1.96%) 1616
79.515M
189.518B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,640 (1.62%) 1277
20.558M
54.447B
بيمه رازي (ورازي) 2,026 (2.97%) 1126
53.759M
109.196B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,565 (5.96%) 1091
47.543M
170.144B
بيمه آسيا (آسيا) 1,866 (1.97%) 1049
56.131M
103.086B
بيمه معلم (ومعلم) 2,271 (3.98%) 857
14.460M
32.561B
بيمه ميهن (ميهن) 3,481 (4.99%) 823
19.200M
67.991B
بيمه نوين (نوين) 2,073 (5.26%) 819
13.442M
27.866B
بيمه تجارت نو (بنو) 5,960 (4.94%) 762
5.800M
35.145B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,340 (0.14%) 726
14.825M
62.825B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 49,750 (0.10%) 574
3.432M
170.562B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,720 (0.29%) 567
7.372M
101.263B
بيمه كوثر (كوثر) 4,120 (0.12%) 562
16.242M
66.796B
بيمه سامان (بساما) 11,710 (2.90%) 312
3.332M
39.788B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,529 (2.98%) 307
7.436M
11.373B
بيمه زندگي باران (باران) 3,543 (21.62%) 299
2.391M
8.436B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,539 (2.35%) 295
7.159M
10.807B
بيمه آرمان (آرمان) 4,139 (2.98%) 184
1.656M
6.856B
بيمه ما (ما) 5,000 (4.03%) 140
611,914
3.019B
بيمه سينا (وسين) 2,475 (2.98%) 116
1.698M
4.213B
بيمه حافظ (وحافظ) 10,340 (2.99%) 85
1.166M
12.059B
بيمه سرمد (وسرمد) 3,068 (2.97%) 25
1.038M
3.185B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,766 (0%) 22
338,189
1.274B
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19543-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19911-030201 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه دي (ودي) 6,150 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 974 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0


چکیده