PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان ( ولتجارح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 11:38:37
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,597 قیمت دیروز 1,597 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,585 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,644
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,550
تاریخ آخرین معامله 1400/7/14 - 12:29:47   ارزش بازار (م ر) 1,916,400 تعداد سهام 1,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 1,676 10,000 1
0 0 0 1,769 2,000 1
0 0 0 2,140 2,875 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/7/14 1,597 1,585 1,650 941
37.804M
60.365B
1400/7/12 1,634 1,581 1,642 346
10.285M
16.810B
1400/7/11 1,595 1,570 1,650 236
6.249M
9.970B
1400/7/10 1,613 1,580 1,670 378
16.972M
27.374B
1400/7/7 1,628 1,626 1,699 157
4.644M
7.559B
1400/7/6 1,676 1,641 1,734 183
4.973M
8.337B
1400/7/4 1,684 1,667 1,710 195
6.962M
11.722B
1400/7/3 1,718 1,701 1,785 265
8.879M
15.254B
1400/6/31 1,753 1,740 1,843 245
8.771M
15.374B
1400/6/30 1,793 1,750 1,850 172
5.901M
10.581B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 1,377 (2.84%) 857
30.498M
41.065B
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,100 (1.17%) 546
712,274
2.197B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 8,380 (2.82%) 529
2.643M
21.292B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 6,830 (0.15%) 415
109,155
747.733M
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 2,260 (1.76%) 260
3.985M
8.725B
ليزينگ رازي (ولراز) 21,200 (2.66%) 252
1.057M
22.397B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 2,956 (2.89%) 250
1.725M
5.008B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 3,158 (1.90%) 180
1.513M
4.655B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 2,751 (0.47%) 176
1.635M
4.470B
واسپاري ملت (ولملت) 3,717 (2.24%) 96
764,861
2.798B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 2,681 (2.97%) 71
1.302M
3.492B
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 12,310 (2.93%) 65
252,247
3.104B
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 1,375 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده