PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فنرسازي‌خاور
فنرسازي‌خاور ( خفنر ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:24:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 20,000 قیمت دیروز 21,050 تعداد معاملات 4 EPS 158
1,050     (%4.99) بیشترین قیمت 20,000 ارزش 1,209,800,000 P/E 133.0
قیمت پایانی 21,020 کمترین قیمت 20,000 حجم 60,490 حداکثر قیمت مجاز 22,100
30     (%0.14) اولین قیمت 20,000 حجم مبنا 2,373,042 حداقل قیمت مجاز 20,000
تاریخ آخرین معامله 1399/6/31 - 9:35:15   ارزش بازار (م ر) 9,836,067 تعداد سهام 467,938,497
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 20,000 6,135,533 561
0 0 0 20,020 1,240 3
0 0 0 20,050 5,922 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/30 21,050 20,000 20,000 10
7,775
155.500M
1399/6/29 21,050 20,020 20,020 12
50,998
1.021B
1399/6/26 21,070 20,050 20,050 50
56,137
1.126B
1399/6/25 21,100 20,110 20,110 98
129,836
2.611B
1399/6/24 21,160 20,140 20,140 17
57,507
1.158B
1399/6/23 21,190 20,140 20,140 8
28,648
576.971M
1399/6/22 21,200 20,150 20,150 30
32,770
660.316M
1399/6/19 21,210 20,170 20,170 26
33,925
684.267M
1399/6/18 21,230 20,170 20,170 4
4,046
81.608M
1399/6/17 21,230 20,170 20,170 14
6,939
139.960M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/1 6 1395 -59 56 -92 7 35
1395/4/29 3 1395 101 238 -50 7 39
1394/11/7 12 1395 101 238 7 7 222
1394/11/7 12 1394 56 222
1394/10/29 9 1394 56 212 32 222 159

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 3,040 (5.00%) 2122
16.407M
49.877B
سايپا (خساپا) 2,630 (4.71%) 1768
14.906M
39.204B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 7,057 (3.00%) 1748
12.798M
90.592B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 5,320 (4.83%) 538
1.801M
9.582B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,980 (4.78%) 370
4.572M
18.196B
اختيارخ خودرو-4000-1399/07/09 (ضخود7057) 15 (37.50%) 323
18,677
326.874M
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 210 (20,900.00%) 189
2.400M
504.000M
نيرو محركه‌ (خمحركه) 8,970 (4.98%) 164
569,202
5.106B
پارس‌ خودرو (خپارس) 9,390 (4.96%) 141
317,596
2.982B
رادياتور ايران‌ (ختور) 38,530 (4.98%) 77
116,086
4.473B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 23,750 (5.00%) 77
81,968
1.947B
زامياد (خزاميا) 16,320 (4.95%) 64
117,563
1.919B
بهمن ديزل (خديزل) 37,339 (5.00%) 43
57,153
2.134B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 11,150 (4.94%) 31
106,292
1.185B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 8,250 (4.95%) 26
92,530
763.373M
سايپاآذين‌ (خاذين) 7,910 (4.93%) 19
147,295
1.165B
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 18,810 (5.00%) 19
27,191
511.463M
ايران خودرو ديزل (خاور) 6,990 (4.99%) 17
62,133
434.310M
سايپا ديزل (خكاوه) 6,459 (4.99%) 16
45,659
294.911M
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 6,040 (4.88%) 15
30,829
186.207M
فنرسازي‌زر (خزر) 8,770 (4.98%) 9
22,252
195.150M
چرخشگر (خچرخش) 20,380 (9.98%) 8
8,012
163.285M
ايركا پارت صنعت (خكار) 36,580 (4.99%) 7
5,795
211.981M
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,030,000 (0.98%) 6
1,877
1.915B
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 9,640 (4.93%) 6
58,570
564.615M
اختيارخ خودرو-8000-1399/07/09 (ضخود7068) 2 (33.33%) 4
4
12,000
فنرسازي‌خاور (خفنر) 20,000 (4.99%) 4
60,490
1.210B
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 92,400 (5.00%) 4
1,215
112.266M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 14,723 (2.99%) 4
17,148
252.470M
اختيارخ خودرو-5000-1399/07/09 (ضخود7062) 4 (20.00%) 4
115
594,000
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 27,070 (4.98%) 4
4,817
130.396M
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 986,275 (1.95%) 3
39
38.739M
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 13,230 (4.96%) 3
8,100
107.163M
اختيارخ خودرو-3000-1399/07/09 (ضخود7049) 305 (1.33%) 3
26
7.929M
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 997,000 (0%) 3
1,505
1.501B
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 56,960 (4.99%) 3
502
28.594M
اختيارخ خودرو-2800-1399/07/09 (ضخود7048) 400 (18.86%) 2
5
1.999M
اختيارخ خودرو-4400-1399/07/09 (ضخود7059) 25 (8.70%) 2
10
245,000
اختيارخ خودرو-3800-1399/07/09 (ضخود7056) 68 (17.24%) 2
11
558,000
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 994,950 (0.51%) 1
5
4.975M
اختيارخ خودرو-4600-1399/07/09 (ضخود7060) 10 (97.43%) 1
100
1,000,000
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 969,900 (1.56%) 1
12
11.639M
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,005,000 (0%) 1
990
994.950M
اختيارخ خساپا-2400-1399/08/26 (ضسپا8018) 600 (21.67%) 1
1
600,000
اختيارخ خساپا-2600-1399/08/26 (ضسپا8019) 400 (63.64%) 1
1
400,000
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 50,550 (5.00%) 1
100
5.055M
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 980,000 (0%) 1
31
30.380M
توليدمحورخودرو (خمحور) 57,520 (4.99%) 1
20
1.150M
اختيارخ خودرو-3600-1399/07/09 (ضخود7055) 100 (44.93%) 1
5
500,000
اختيارخ خودرو-2400-1399/07/09 (ضخود7046) 100 (96.97%) 1
100
10.000M
اختيارخ خودرو-1200-1399/07/09 (ضخود7050) 1,511 (18.32%) 1
1
1.511M
اختيارف خودرو-4200-1399/07/09 (طخود7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-22000-1399/08/18 (ضپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7500-1399/08/26 (ضسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7500-1399/08/18 (طپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-8500-1399/07/09 (ضخود7069) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-15000-1399/08/18 (ضپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4600-1399/08/18 (ضپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-28000-1399/08/18 (ضپار8049) 1 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 22,260 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-7000-1399/08/26 (ضسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-17000-1399/08/18 (ضپار8042) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/07/09 (ضخود7066) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3600-1399/07/09 (طخود7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2200-1399/08/26 (طسپا8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8500-1399/08/18 (ضپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2200-1399/07/09 (ضخود7045) 1,844 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5500-1399/07/09 (طخود7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4000-1399/10/07 (ضخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3200-1399/07/09 (ضخود7053) 201 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8500-1399/08/26 (طسپا8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2600-1399/07/09 (ضخود7047) 600 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/08/18 (ضپار8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1400-1399/07/09 (ضخود7052) 1,600 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1900-1399/07/09 (ضخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8000-1399/07/09 (طخود7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/08/18 (ضپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/08/18 (طپار8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-28000-1399/08/18 (طپار8049) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8500-1399/08/18 (طپار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3200-1399/07/09 (طخود7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/08/18 (طپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/08/18 (طپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1399/10/07 (طخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5000-1399/08/18 (ضپار8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1600-1399/07/09 (طخود7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/07/09 (ضخود7064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/08/18 (طپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2800-1399/08/18 (طپار8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/08/18 (طپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/10/07 (ضخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3800-1399/07/09 (طخود7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1900-1399/07/09 (طخود7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-2600-1399/08/18 (طپار8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6500-1399/08/26 (طسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1500-1399/08/26 (طسپا8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5500-1399/07/09 (ضخود7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/08/18 (ضپار8037) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-5000-1399/10/07 (ضخود1046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4000-1399/08/18 (ضپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3000-1399/08/26 (ضسپا8021) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1200-1399/08/26 (طسپا8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8000-1399/08/26 (ضسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9500-1399/08/18 (ضپار8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/08/26 (طسپا8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4200-1399/07/09 (ضخود7058) 26 (0%) 0
0
0
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 26,960 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-8000-1399/08/26 (طسپا8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2200-1399/07/09 (طخود7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2600-1399/07/09 (طخود7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/10/07 (طخود1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7500-1399/08/26 (طسپا8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6500-1399/07/09 (طخود7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-18000-1399/08/18 (طپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2800-1399/08/18 (ضپار8014) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1400-1399/07/09 (طخود7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/08/18 (ضپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7000-1399/10/07 (ضخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-26000-1399/08/18 (ضپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/07/09 (طخود7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4400-1399/08/18 (طپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-26000-1399/08/18 (طپار8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1600-1399/08/26 (ضسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,597 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2200-1399/08/26 (ضسپا8017) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2600-1399/08/26 (طسپا8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/08/26 (طسپا8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-5500-1399/08/18 (ضپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/08/26 (طسپا8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-7500-1399/07/09 (ضخود7067) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3500-1399/10/07 (ضخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3400-1399/07/09 (ضخود7054) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1300-1399/07/09 (طخود7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-13000-1399/08/18 (ضپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3800-1399/08/18 (طپار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-11000-1399/08/18 (طپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6500-1399/08/18 (ضپار8028) 1 (0%) 0
0
0
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 43,310 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/08/26 (طسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2500-1399/10/07 (ضخود1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/07/09 (طخود7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7500-1399/08/18 (ضپار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-8500-1399/07/09 (طخود7069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-19000-1399/08/18 (ضپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1900-1399/08/26 (طسپا8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1800-1399/07/09 (ضخود7042) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4600-1399/08/18 (طپار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3400-1399/08/26 (ضسپا8023) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-15000-1399/08/18 (طپار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4400-1399/08/26 (ضسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/08/18 (طپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6500-1399/07/09 (ضخود7065) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/08/26 (ضسپا8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4600-1399/07/09 (طخود7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/07/09 (طخود7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3200-1399/08/26 (طسپا8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1300-1399/08/26 (طسپا8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-7000-1399/08/18 (ضپار8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-2600-1399/08/18 (ضپار8013) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3600-1399/08/26 (ضسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-13000-1399/08/18 (طپار8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6000-1399/08/26 (ضسپا8033) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/08/26 (طسپا8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2800-1399/08/26 (طسپا8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1300-1399/07/09 (ضخود7051) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3200-1399/08/18 (طپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1200-1399/07/09 (طخود7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-6500-1399/08/26 (ضسپا8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4000-1399/08/18 (طپار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1800-1399/07/09 (طخود7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2800-1399/08/26 (ضسپا8020) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1100-1399/08/26 (طسپا8007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/06/24 (جاتو906) 339,866 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 351,052 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3800-1399/08/26 (طسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-6000-1399/08/26 (طسپا8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3800-1399/08/26 (ضسپا8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/07/09 (طخود7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-20000-1399/08/18 (طپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3000-1399/08/18 (طپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4400-1399/08/18 (ضپار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3400-1399/08/18 (طپار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6500-1399/08/18 (طپار8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2400-1399/08/26 (طسپا8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2800-1399/07/09 (طخود7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3000-1399/08/18 (ضپار8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2400-1399/07/09 (طخود7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-8500-1399/08/26 (ضسپا8038) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4800-1399/08/26 (ضسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1400-1399/08/26 (طسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4200-1399/08/18 (طپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-2000-1399/08/26 (ضسپا8016) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-11000-1399/08/18 (ضپار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-3200-1399/08/26 (ضسپا8022) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9500-1399/07/09 (طخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/08/18 (طپار8041) 1 (0%) 0
0
0
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7500-1399/07/09 (طخود7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/08/18 (ضپار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4200-1399/08/26 (طسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1399/10/07 (طخود1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3200-1399/08/18 (ضپار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1500-1399/08/26 (ضسپا8011) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3600-1399/08/18 (ضپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3800-1399/08/18 (ضپار8019) 2,500 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 820,001 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4800-1399/07/09 (ضخود7061) 2,075 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/08/18 (طپار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1500-1399/07/09 (طخود7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4200-1399/08/26 (ضسپا8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1600-1399/07/09 (ضخود7040) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5500-1399/08/26 (ضسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-17000-1399/08/18 (طپار8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4400-1399/08/26 (طسپا8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1700-1399/07/09 (ضخود7041) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-18000-1399/08/18 (ضپار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-4500-1399/10/07 (ضخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3400-1399/08/18 (ضپار8017) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 23,868 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-9000-1399/07/09 (طخود7070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5500-1399/08/18 (طپار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5500-1399/08/26 (طسپا8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/08/26 (طسپا8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-30000-1399/08/18 (ضپار8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9500-1399/08/18 (طپار8034) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4800-1399/08/18 (طپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/10/07 (طخود1040) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1700-1399/08/26 (طسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4600-1399/08/26 (ضسپا8029) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-30000-1399/08/18 (طپار8050) 1 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3400-1399/08/26 (طسپا8023) 1 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 907,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-1500-1399/07/09 (ضخود7039) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1400-1399/08/26 (ضسپا8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-20000-1399/08/18 (ضپار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4800-1399/08/26 (طسپا8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-24000-1399/08/18 (طپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/10/07 (طخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1200-1399/08/26 (ضسپا8008) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4600-1399/08/26 (طسپا8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/10/07 (طخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/07/09 (طخود7066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/08/18 (ضپار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-24000-1399/08/18 (ضپار8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4200-1399/08/18 (ضپار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3400-1399/07/09 (طخود7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-1700-1399/07/09 (طخود7041) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9500-1399/07/09 (ضخود7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1399/10/07 (طخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/08/18 (طپار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4800-1399/07/09 (طخود7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/08/26 (ضسپا8014) 2,160 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-19000-1399/08/18 (طپار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-3000-1399/10/07 (ضخود1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1900-1399/08/26 (ضسپا8015) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-9000-1399/07/09 (ضخود7070) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1100-1399/08/26 (ضسپا8007) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-7000-1399/08/26 (طسپا8035) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 238 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/08/18 (ضپار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4800-1399/08/18 (ضپار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3600-1399/08/18 (طپار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4400-1399/07/09 (طخود7059) 1 (0%) 0
0
0
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 13,459 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/07/09 (طخود7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1700-1399/08/26 (ضسپا8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1300-1399/08/26 (ضسپا8009) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-22000-1399/08/18 (طپار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/10/07 (طخود1046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-2000-1399/07/09 (ضخود7044) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3600-1399/08/26 (طسپا8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خودرو-6000-1399/10/07 (ضخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/10/07 (طخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4000-1399/08/26 (ضسپا8026) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت پارس فنر-سهامي خاص- 252,136,144 53.880
شركت فنركاوه ايرانيان-سهامي خاص- 86,802,360 18.540

چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و فروش انواع فنر و قطعات يدكي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي بازرگاني، سرمايه گذاري و فني مرتبط است

تلفن شرکت: 66420023-25
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان آزادي- نبش اسكندري- ساختمان 241-طبقه 6- واحد 4-امور سهام ط 10
مدیر عامل: آقای مجید افرا
نمابر شرکت: 66432330
تلفن امور سهام: 66421625
وب سایت شرکت: http://www.khavar-spring.com
فعاليت اصلي شركت عبارت است از توليد و فروش انواع فنر و قطعات يدكي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي بازرگاني، سرمايه گذاري و فني مرتبط است
مدیر مالی: آقای محمود مشفقی
مدیر سهام: آقای امیر مطلق
مدیر روابط عمومی: آقای قاسم حقایق