PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ ( قجام ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,749 قیمت دیروز 25,648 تعداد معاملات 1934 EPS
101     (%0.39) بیشترین قیمت 26,417 ارزش 199,714,010,025 P/E
قیمت آخرین معامله 25,460 کمترین قیمت 24,879 حجم 7,756,242 حداکثر قیمت مجاز 26,417
188     (%0.73) اولین قیمت 25,020 حجم مبنا 776,730 حداقل قیمت مجاز 24,879
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 16:07:53   ارزش بازار (م ر) 8,033,688 تعداد سهام 312,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4 2,100 25,500 25,500 3,167 6
1 500 25,460 25,550 2,000 1
2 4,691 25,400 25,620 7,350 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 25,749 24,879 26,417 1,934
7.756M
199.714B
1399/5/21 25,648 25,648 25,648 309
1.586M
40.683B
1399/5/20 26,441 25,130 26,571 1,903
13.896M
367.415B
1399/5/19 25,798 25,835 25,835 137
758,056
19.584B
1399/5/15 25,083 25,770 25,770 147
396,998
10.231B
1399/5/14 24,543 25,021 25,021 151
309,711
7.749B
1399/5/13 24,293 24,426 24,426 131
732,784
17.899B
1399/5/12 23,715 23,721 23,721 127
893,582
21.197B
1399/5/11 23,031 23,284 23,284 113
695,974
16.205B
1399/5/8 22,176 22,412 22,412 213
639,013
14.322B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/6/29 12 1391 -76 -301
1391/6/27 12 1392 -179 -200 271 271 -301
1391/4/10 9 1391 -76 -522 197 -301 -327
1391/1/24 6 1391 -78 -335 -135 -301 -139
1390/8/8 3 1391 -80 -335 -254 -301 -56

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 130,000 (4.02%) 4690
3.470M
469.914B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 25,460 (0.73%) 1934
7.756M
199.714B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 32,250 (2.41%) 1680
2.436M
79.742B
قنداصفهان‌ (قصفها) 262,100 (5.00%) 1377
378,009
102.964B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,558 (3.00%) 1251
5.821M
131.612B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,770 (1.29%) 685
1.347M
46.608B
قند نقش جهان (قنقش) 95,747 (2.00%) 368
653,304
63.294B
قند مرودشت‌ (قمرو) 37,300 (4.99%) 305
229,154
8.620B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 58,520 (4.98%) 300
603,008
36.294B
قند نيشابور (قنيشا) 89,160 (4.99%) 289
587,645
52.394B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 70,690 (4.99%) 172
303,262
21.438B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 86,100 (3.62%) 101
44,617
3.872B
شهد (قشهد) 35,650 (4.98%) 92
462,247
16.479B
شكرشاهرود (قشكر) 79,620 (5.00%) 61
502,367
39.998B
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/12/09 (جشكر912) 272,789 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 172,924 (0%) 0
0
0
قند تربت حيدريه (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 247,846 (0%) 0
0
0


چکیده