PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ ( قجام ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:50:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,540 قیمت دیروز 13,540 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 13,601 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 13,946
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,477,105 حداقل قیمت مجاز 13,134
تاریخ آخرین معامله 1399/3/7 - 12:31:30   ارزش بازار (م ر) 4,224,480 تعداد سهام 312,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 14,162 3,900 1
0 0 0 14,657 2,200 1
0 0 0 14,921 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/7 13,540 13,396 14,000 885
2.697M
36.519B
1399/3/6 13,810 13,805 14,000 449
2.096M
28.943B
1399/3/3 14,231 14,162 14,800 792
2.056M
29.259B
1399/2/31 14,599 14,490 15,150 1,037
4.774M
69.703B
1399/2/30 14,938 14,601 14,995 1,009
3.539M
52.870B
1399/2/29 14,559 13,900 14,593 804
4.770M
69.444B
1399/2/28 14,168 13,890 14,747 961
3.941M
55.837B
1399/2/27 14,319 13,816 14,553 1,269
4.929M
70.583B
1399/2/24 14,130 13,447 14,276 1,388
7.114M
100.522B
1399/2/23 13,861 13,765 14,615 1,559
11.720M
162.444B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/6/29 12 1391 -76 -301
1391/6/27 12 1392 -179 -200 271 271 -301
1391/4/10 9 1391 -76 -522 197 -301 -327
1391/1/24 6 1391 -78 -335 -135 -301 -139
1390/8/8 3 1391 -80 -335 -254 -301 -56

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0


چکیده