PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07 ( ضچاد7021 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  مداخله ناظر  -  بازار آتی 15:51:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/5/14 - 12:10:25   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/14 6,800 6,800 6,800 1
20
136.000M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 35,030 (4.97%) 3338
7.122M
245.065B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 17,350 (1.42%) 2539
21.391M
358.021B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 16,000 (1.42%) 2062
19.575M
302.954B
باما (كاما) 183,390 (5.00%) 1529
947,277
173.721B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 41,000 (1.23%) 703
2.377M
94.150B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 40,399 (2.43%) 380
550,745
21.703B
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 1,665 (17.09%) 351
1.205M
2.006B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,510 (4.97%) 345
3.674M
38.616B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 32,040 (4.98%) 121
1.184M
37.922B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 103,530 (4.99%) 64
43,591
4.513B
معدني‌ دماوند (كدما) 179,500 (5.00%) 64
64,824
11.636B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 97,215 (3.00%) 42
32,234
3.134B
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 2,555 (9.05%) 34
671
1.182B
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 2,398 (59.87%) 8
118
223.900M
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 2,449 (9.30%) 3
4
9.898M
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 2,500 (63.18%) 3
200
500.000M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 970,000 (0.00%) 2
10
9.700M
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 4,000 (61.87%) 2
2
8.100M
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 4,190 (53.44%) 2
3
12.580M
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 2,499 (75.09%) 2
3
5.398M
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 500 (92.49%) 1
4
2.000M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 999,990 (3.73%) 1
6
6.000M
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 4,000 (48.88%) 1
1
4.000M
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 2,700 (269,900.00%) 1
5
13.500M
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (5.56%) 1
10
25.500M
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 13,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 14,500 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 15,850 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 359,981 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 9 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 7,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 3,570 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 9,000 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,640,310 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده