PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك صادرات ايران
بانك صادرات ايران ( وبصادر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:02:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 465 قیمت دیروز 463 تعداد معاملات 5920 EPS -138
2     (%0.43) بیشترین قیمت 479 ارزش 79,147,114,444 P/E -3.4
قیمت آخرین معامله 455 کمترین قیمت 450 حجم 170,046,602 حداکثر قیمت مجاز 486
8     (%1.73) اولین قیمت 466 حجم مبنا 23,310,023 حداقل قیمت مجاز 440
تاریخ آخرین معامله 1398/4/24 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 81,539,596 تعداد سهام 175,353,972,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 39,019 452 455 369,903 5
1 100,000 451 456 8,077 2
19 807,249 450 457 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/4/24 465 450 479 5,920
170.047M
79.147B
1398/4/23 463 448 468 9,979
307.865M
142.692B
1398/4/22 446 428 450 18,695
541.171M
241.100B
1398/4/19 429 424 438 5,052
141.295M
60.606B
1398/4/18 429 426 436 3,730
101.069M
43.350B
1398/4/17 436 430 442 4,801
130.416M
56.819B
1398/4/16 434 431 439 2,738
76.627M
33.287B
1398/4/15 433 428 441 4,276
117.326M
50.813B
1398/4/12 437 432 441 3,696
90.765M
39.709B
1398/4/11 436 430 443 2,630
76.033M
33.158B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/27 12 1394 145 100
1394/12/27 12 1395 160 145 -340 -340 100
1394/12/12 6 1394 145 73 100 73
1394/5/10 3 1394 145 37 100 36
1394/3/10 12 1393 140

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 418 (2.11%) 15229
564.090M
239.759B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 455 (1.73%) 5920
170.047M
79.147B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,828 (0.33%) 5459
122.604M
224.191B
اعتباري ملل (وملل) 1,935 (4.54%) 4515
68.599M
133.036B
پست بانك ايران (وپست) 3,856 (4.95%) 2625
27.868M
108.652B
بانك دي (دي) 3,250 (4.97%) 2546
79.025M
256.751B
بانك سامان (سامان) 2,358 (2.28%) 2336
16.700M
39.528B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,485 (2.63%) 1927
19.097M
47.923B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,300 (0.19%) 1091
11.558M
50.485B
بانك سينا (وسينا) 1,816 (4.92%) 1067
24.938M
45.678B
بانك گردشگري (وگردش) 1,900 (10.00%) 723
7.698M
15.261B
بانك آينده (وآيند) 1,838 (2.85%) 535
4.055M
7.515B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,865 (2.47%) 216
3.318M
9.323B
اختيارخ وتجارت-500-1398/07/07 (ضجار7002) 47 (14.55%) 89
4,124
204.542M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,200 (1.34%) 80
231,437
971.450M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,399 (8.05%) 73
362,350
885.797M
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 (ضجار1002) 82 (7.87%) 29
1,302
104.343M
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 1,485 (4.99%) 4
4
535.410M
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 (ضجار1003) 51 (0%) 3
9
459,000
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 (ضجار1004) 39 (39.29%) 1
3
117,000
اختيارخ وتجارت-800-1398/10/08 (ضجار1005) 70 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/10/08 (طجار1009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/10/08 (ضجار1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/10/08 (ضجار1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/08/29 (طملت8012) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/08/29 (طملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/10/08 (ضجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-600-1398/07/07 (ضجار7003) 36 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/08/29 (طملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/08/29 (طملت8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/10/08 (طجار1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/08/29 (ضملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/08/29 (ضملت8007) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/08/29 (طملت8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/08/29 (ضملت8006) 1,129 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/07/07 (طجار7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/08/29 (طملت8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/08/29 (طملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/08/29 (طملت8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/07/07 (طجار7009) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/08/29 (ضملت8011) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/07/07 (طجار7007) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/10/08 (طجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/07/07 (طجار7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/07/07 (ضجار7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/10/08 (طجار1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/08/29 (ضملت8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/08/29 (ضملت8004) 1,720 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/08/29 (ضملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1398/07/07 (ضجار7004) 22 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/08/29 (ضملت8001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/08/29 (ضملت8012) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/07/07 (ضجار7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/08/29 (طملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/08/29 (طملت8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 4,190 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/08/29 (ضملت8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/10/08 (طجار1006) 120 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/08/29 (طملت8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/07/07 (ضجار7008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/07/07 (طجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/08/29 (ضملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/08/29 (ضملت8008) 1,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/08/29 (طملت8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/07/07 (طجار7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 (ضجار1001) 165 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/07/07 (ضجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/08/29 (ضملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/10/08 (طجار1005) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,717 (2.81%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/08/29 (طملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/10/08 (طجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/08/29 (ضملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/10/08 (طجار1004) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,987 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/08/29 (ضملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/07/07 (طجار7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/07/07 (ضجار7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/07/07 (طجار7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/08/29 (ضملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1398/07/07 (ضجار7001) 36 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/07/07 (ضجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/08/29 (طملت8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/07/07 (طجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/10/08 (ضجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/08/29 (طملت8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/10/08 (طجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/08/29 (ضملت8005) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 1,101 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/10/08 (ضجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/08/29 (طملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/08/29 (طملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/10/08 (طجار1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/07/07 (طجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/08/29 (ضملت8009) 777 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,474 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/08/29 (طملت8003) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 32,123,817,258 18.310
شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص- 15,381,701,744 8.770
سازمان خصوصي سازي-وكالتي 8,767,698,558 4.990
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 7,133,845,957 4.060
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 6,902,370,929 3.930
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد 5,726,729,260 3.260
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 5,694,229,467 3.240
شخص حقیقی 4,969,060,679 2.830
شركت خدمات پشتيباني مهر78-سهامي خاص- 4,935,080,199 2.810
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 4,828,536,246 2.750
شركت مديريت سرمايه بيمه سلامت ايرانيان-س.خ- 4,551,452,855 2.590
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 4,402,359,075 2.510
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 4,309,530,161 2.450
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 3,637,579,799 2.070
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 3,393,668,797 1.930
شخص حقیقی 3,324,570,901 1.890
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 3,308,441,400 1.880
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 3,061,863,102 1.740
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 2,651,503,338 1.510
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 2,559,362,833 1.450
شركت س اكرمانشاه س.خ-م ك م ف ع- 2,314,939,499 1.320
شركت س الرستان س.خ-م ك م ف ع- 2,200,443,412 1.250
شركت س اگلستان س.خ-م ك م ف ع- 1,933,943,101 1.100
شركت س اهمدان س.خ-م ك م ف ع- 1,837,701,335 1.040

چکیده

آدرس شرکت: خیابان سميه بين بهار و مفتح شماره 43-ساختمان سپهر - طبقه دهم - اداره کل سهامداران
تلفن امور سهام: 09602-88833903
نمابر امور سهام: 88833609
تلفن شرکت: 88828478
وب سایت شرکت: http://www.bsi.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bsi.ir
مدیر عامل: آقای محمد رضا پیشرو
مدیر مالی: آقای احمد دودانگه
مدیر سهام: آقای مهدی اسلام پناه
مدیر روابط عمومی: آقای امیر صفری