PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك صادرات ايران
بانك صادرات ايران ( وبصادر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:49:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 427 قیمت دیروز 431 تعداد معاملات 3108 EPS -146
4     (%0.93) بیشترین قیمت 437 ارزش 33,901,200,021 P/E -2.9
قیمت آخرین معامله 427 کمترین قیمت 420 حجم 79,404,446 حداکثر قیمت مجاز 452
4     (%0.93) اولین قیمت 437 حجم مبنا 23,474,178 حداقل قیمت مجاز 410
تاریخ آخرین معامله 1398/3/1 - 13:00:04   ارزش بازار (م ر) 74,876,146 تعداد سهام 175,353,972,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 110,000 424 427 120,743 5
1 50,000 422 428 1,382,000 42
12 192,501 421 429 825,000 28


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/3/1 427 420 437 3,108
79.404M
33.901B
1398/2/31 431 421 431 8,302
272.111M
117.173B
1398/2/30 411 405 420 3,968
115.493M
47.496B
1398/2/29 413 411 420 3,442
99.935M
41.281B
1398/2/28 419 410 432 6,916
177.623M
74.510B
1398/2/25 426 422 440 5,784
159.617M
68.068B
1398/2/24 438 434 445 5,000
140.416M
61.565B
1398/2/23 434 429 447 5,116
136.201M
59.123B
1398/2/22 432 428 449 5,160
137.882M
59.499B
1398/2/21 450 440 464 7,831
278.941M
125.422B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/2/2 12 1396 -245 160 -230 -230 -340
1396/2/2 12 1395 -309 -340
1395/12/28 6 1395 -309 145 -477 -340 73
1395/11/28 9 1395 -267 -760 -340 -138
1394/12/27 12 1395 160 145 -340 -340 100

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 408 (0.49%) 17665
598.530M
246.345B
بانك ملت (وبملت) 3,468 (1.37%) 3576
46.013M
160.301B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 427 (0.93%) 3108
79.404M
33.901B
پست بانك ايران (وپست) 2,592 (1.37%) 3050
55.709M
150.628B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,465 (0.34%) 2291
43.268M
63.588B
بانك دي (دي) 1,429 (5.00%) 1920
58.004M
82.816B
اعتباري ملل (وملل) 1,372 (2.69%) 1397
19.441M
26.597B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,125 (4.96%) 839
8.587M
18.739B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,699 (0.64%) 833
15.256M
26.009B
بانك سامان (سامان) 1,620 (3.91%) 799
8.176M
13.327B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 562
5.761M
5.761B
بانك سينا (وسينا) 1,335 (0.30%) 467
9.428M
12.616B
بانك شهر (وشهر) 793 (2.10%) 321
6.498M
5.092B
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 297
1.500M
1.500B
بانك خاورميانه (وخاور) 3,830 (0.26%) 246
3.126M
11.927B
بانك سرمايه (سمايه) 1,003 (4.75%) 229
1.792M
1.811B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,449 (0.82%) 217
3.726M
16.360B
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 195
3.396M
3.396B
بانك گردشگري (وگردش) 1,190 (3.88%) 183
1.747M
2.108B
اعتباري توسعه (توسعه) 1,300 (10.34%) 138
1.488M
2.057B
بانك آينده (وآيند) 1,850 (0.93%) 92
842,807
1.546B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 80
1.883M
1.883B
اختيارخ وتجارت-500-1398/07/07 (ضجار7002) 23 (2,200.00%) 65
5,500
132.200M
اختيارخ وبملت-3600-1398/08/29 (ضملت8006) 581 (0%) 3
220
128.120M
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 (ضجار1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/08/29 (طملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/10/08 (ضجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/02/22 (ضملت2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-600-1398/07/07 (ضجار7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 (ضجار1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/10/08 (ضجار1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/10/08 (طجار1009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/10/08 (ضجار1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/10/08 (ضجار1009) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/02/21 (جبانك802) 1,112 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/08/29 (طملت8007) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/07/07 (طجار7007) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/10/08 (طجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/07/07 (طجار7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/07/07 (ضجار7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2200-1398/02/22 (طملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/10/08 (طجار1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/08/29 (ضملت8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/08/29 (ضملت8004) 990 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/02/22 (ضملت2007) 60 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/02/22 (ضملت2004) 520 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/02/22 (طملت2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2000-1398/02/22 (ضملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1900-1398/02/22 (ضملت2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1398/07/07 (ضجار7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/08/29 (ضملت8001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 1,375 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/08/29 (طملت8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/10/08 (طجار1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 (ضجار1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/07/07 (طجار7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/08/29 (ضملت8007) 613 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/08/29 (طملت8006) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,807 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/08/29 (ضملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1398/02/22 (طملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/07/07 (طجار7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1398/02/22 (طملت2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/08/29 (طملت8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/07/07 (ضجار7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2200-1398/02/22 (ضملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/02/22 (طملت2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/10/08 (طجار1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/02/22 (طملت2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/07/07 (طجار7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/02/22 (ضملت2005) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 (ضجار1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1398/07/07 (ضجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1398/02/22 (ضملت2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/02/22 (ضملت2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/02/22 (ضملت2006) 152 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/02/22 (ضملت2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1900-1398/02/22 (طملت2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/10/08 (طجار1005) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,289 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/10/08 (طجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/10/08 (طجار1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/02/22 (طملت2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/08/29 (طملت8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/02/22 (طملت2012) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/10/08 (ضجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/08/29 (طملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/10/08 (طجار1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/07/07 (طجار7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/08/29 (ضملت8009) 350 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/02/22 (ضملت2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/02/22 (طملت2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/08/29 (ضملت8005) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/02/22 (طملت2010) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/07/07 (طجار7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/07/07 (ضجار7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/08/29 (طملت8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/07/07 (ضجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/07/07 (طجار7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/08/29 (ضملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/02/22 (طملت2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/08/29 (ضملت8008) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/08/29 (طملت8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/02/22 (ضملت2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/07/07 (طجار7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1398/07/07 (ضجار7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/07/07 (ضجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/08/29 (طملت8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/07/07 (طجار7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/02/22 (طملت2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1398/10/08 (ضجار1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/10/08 (طجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 32,123,817,258 18.420
شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص- 14,734,775,636 8.450
سازمان خصوصي سازي-وكالتي 8,767,698,558 5.020
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 7,133,845,957 4.090
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 6,902,370,929 3.950
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد 5,756,423,993 3.300
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 5,694,229,467 3.260
شخص حقیقی 5,072,741,455 2.900
شركت خدمات پشتيباني مهر78-سهامي خاص- 5,031,931,332 2.880
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 4,828,536,246 2.760
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 4,402,359,075 2.520
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 4,309,530,161 2.470
سازمان بيمه سلامت ايران 3,943,947,462 2.260
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 3,637,579,799 2.080
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 3,393,668,797 1.940
شخص حقیقی 3,329,570,901 1.900
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 3,308,441,400 1.890
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 3,061,863,102 1.750
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 2,651,503,338 1.520
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 2,559,362,833 1.460
شركت س اكرمانشاه س.خ-م ك م ف ع- 2,314,939,499 1.320
شركت س الرستان س.خ-م ك م ف ع- 2,200,443,412 1.260
شركت س اگلستان س.خ-م ك م ف ع- 1,933,943,101 1.100
شركت س اهمدان س.خ-م ك م ف ع- 1,837,701,335 1.050

چکیده

نمابر امور سهام: 88833609
تلفن شرکت: 88828478
وب سایت شرکت: http://www.bsi.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bsi.ir
مدیر مالی: آقای احمد دودانگه
مدیر روابط عمومی: آقای امیر صفری
مدیر سهام: آقای بهروز اعتمادی
پست الکترونیک امور سهام: sahamdaran@bsi.ir
وب سایت امور سهام: http://saham.bsi.ir/
مدیر عامل: آقای اسماعیل لله گانی
آدرس شرکت: تهران - خیابان سمیه بین بهار ومفتح - ساختمان سپهر شماره 85 - کدپستی 1571838713
تلفن امور سهام: 88832611-84763040-84762666-09602
تلفن شرکت: 84764060