PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك صادرات ايران
بانك صادرات ايران ( وبصادر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:32:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 526 قیمت دیروز 527 تعداد معاملات 3717 EPS -81
1     (%0.19) بیشترین قیمت 531 ارزش 55,456,519,520 P/E -6.5
قیمت آخرین معامله 524 کمترین قیمت 522 حجم 105,481,968 حداکثر قیمت مجاز 553
3     (%0.57) اولین قیمت 528 حجم مبنا 19,011,407 حداقل قیمت مجاز 501
تاریخ آخرین معامله 1398/8/22 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 92,236,189 تعداد سهام 175,353,972,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 18,862 527 527 2,800 1
19 713,239 523 528 413,645 10
28 1,436,808 522 529 1,126,083 17


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/8/22 526 522 531 3,717
105.482M
55.457B
1398/8/21 527 520 534 4,798
141.891M
74.828B
1398/8/20 518 510 528 4,518
130.971M
67.809B
1398/8/19 520 515 528 4,239
124.325M
64.697B
1398/8/18 524 517 535 4,843
135.651M
71.083B
1398/8/14 526 518 538 4,870
136.393M
71.725B
1398/8/13 521 516 539 9,082
260.095M
135.441B
1398/8/12 543 530 564 6,781
179.322M
97.451B
1398/8/11 542 535 562 7,758
208.802M
113.094B
1398/8/8 551 546 559 7,570
208.291M
114.846B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/27 12 1394 145 100
1394/12/27 12 1395 160 145 -340 -340 100
1394/12/12 6 1394 145 73 100 73
1394/5/10 3 1394 145 37 100 36
1394/3/10 12 1393 140

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,920 (0.82%) 10285
87.025M
256.935B
بانك تجارت (وتجارت) 448 (0.44%) 8941
256.712M
114.422B
بانك دي (دي) 3,056 (4.98%) 5379
64.322M
194.208B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 524 (0.57%) 3717
105.482M
55.457B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,180 (0.18%) 3289
35.147M
75.950B
بانك ملت (وبملت) 5,425 (0%) 2927
25.492M
137.961B
بانك شهر (وشهر) 925 (1.80%) 2230
34.499M
31.976B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,650 (1.74%) 2200
20.849M
54.799B
اعتباري ملل (وملل) 2,264 (0.04%) 868
6.247M
14.021B
پست بانك ايران (وپست) 4,250 (1.75%) 752
4.021M
16.957B
بانك سامان (سامان) 2,610 (0%) 603
5.626M
14.738B
بانك سينا (وسينا) 2,300 (1.50%) 444
3.913M
8.954B
بانك خاورميانه (وخاور) 3,730 (1.03%) 420
4.461M
16.565B
بانك آينده (وآيند) 1,401 (0.85%) 369
3.525M
4.958B
بانك گردشگري (وگردش) 1,545 (0.91%) 256
3.109M
4.735B
بانك سرمايه (سمايه) 1,212 (2.97%) 165
1.854M
2.247B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,189 (0.60%) 97
409,754
1.298B
اعتباري توسعه (توسعه) 2,206 (0.99%) 53
129,636
285.977M
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 (ضجار1002) 32 (11.11%) 35
1,057
34.534M
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 (ضجار1003) 8 (11.11%) 16
549
4.520M
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 (ضجار1001) 90 (0%) 9
410
36.890M
اختيارخ وتجارت-300-1398/10/08 (ضجار1000) 179 (8.67%) 8
311
55.680M
اختيارخ وبملت-3800-1398/08/29 (ضملت8007) 1,550 (3.33%) 5
188
283.806M
اختيارخ وبملت-4000-1398/08/29 (ضملت8008) 1,399 (0.07%) 4
255
333.795M
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 600 (8.11%) 3
80
48.000M
اختيارخ وتجارت-700-1398/10/08 (ضجار1004) 7 (40.00%) 1
50
350,000
اختيارخ وتجارت-800-1398/10/08 (ضجار1005) 7 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1398/10/08 (طجار1009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1398/10/08 (ضجار1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1398/10/08 (ضجار1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/08/29 (طملت8012) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/08/29 (ضملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/08/29 (ضملت8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1398/08/29 (ضملت8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1398/10/08 (طجار1005) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,717 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/08/29 (طملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1398/10/08 (طجار1000) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/09/10 (جبانك809) 1,590 (1.36%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/08/29 (ضملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1398/10/08 (طجار1004) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 2,882 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/08/29 (ضملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/08/29 (ضملت8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1398/10/08 (طجار1006) 120 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/08/29 (طملت8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/08/29 (طملت8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/08/29 (طملت8004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/08/29 (طملت8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/08/29 (طملت8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/08/29 (ضملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/08/29 (طملت8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1398/10/08 (طجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/08/29 (ضملت8005) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/08/29 (طملت8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/08/29 (ضملت8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/08/29 (ضملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/08/29 (طملت8008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/08/29 (طملت8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/08/29 (ضملت8006) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/08/29 (ضملت8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/08/29 (طملت8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1398/10/08 (ضجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/08/29 (طملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/08/29 (طملت8003) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/08/29 (طملت8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/08/29 (طملت8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/08/29 (طملت8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1398/10/08 (ضجار1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/08/29 (طملت8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/08/29 (طملت8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/08/29 (طملت8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1398/10/08 (طجار1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/08/29 (ضملت8009) 1,050 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/08/29 (ضملت8011) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1398/10/08 (طجار1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1398/10/08 (طجار1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/08/29 (ضملت8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/08/29 (ضملت8004) 2,500 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/08/29 (ضملت8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/08/29 (ضملت8001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/08/29 (ضملت8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 1,664 (2.78%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/08/29 (طملت8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1398/10/08 (طجار1002) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 32,123,817,258 18.310
شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص- 15,145,162,974 8.630
سازمان خصوصي سازي-وكالتي 8,767,698,558 4.990
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 7,133,845,957 4.060
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 6,757,402,095 3.850
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 5,694,229,467 3.240
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد 5,684,903,282 3.240
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 4,828,536,246 2.750
شخص حقیقی 4,638,892,009 2.640
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 4,402,359,075 2.510
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 4,309,530,161 2.450
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 3,637,579,799 2.070
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 3,393,668,797 1.930
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 3,308,441,400 1.880
شركت مديريت سرمايه بيمه سلامت ايرانيان-س.خ- 3,103,674,133 1.760
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 3,061,863,102 1.740
شخص حقیقی 2,792,485,091 1.590
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 2,651,503,338 1.510
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 2,559,362,833 1.450
شركت س اكرمانشاه س.خ-م ك م ف ع- 2,314,939,499 1.320
شركت س الرستان س.خ-م ك م ف ع- 2,200,443,412 1.250
شركت س اگلستان س.خ-م ك م ف ع- 1,933,943,101 1.100
شركت س اهمدان س.خ-م ك م ف ع- 1,837,701,335 1.040

چکیده

آدرس شرکت: خیابان سميه بين بهار و مفتح شماره 43-ساختمان سپهر - طبقه دهم - اداره کل سهامداران
تلفن امور سهام: 09602-88833903
نمابر امور سهام: 88833609
تلفن شرکت: 88828478
وب سایت شرکت: http://www.bsi.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bsi.ir
مدیر عامل: آقای محمد رضا پیشرو
مدیر مالی: آقای احمد دودانگه
مدیر سهام: آقای مهدی اسلام پناه
مدیر روابط عمومی: آقای امیر صفری