PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك صادرات ايران
بانك صادرات ايران ( وبصادر ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:53:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,520 قیمت دیروز 2,550 تعداد معاملات 18404 EPS 280
30     (%1.18) بیشترین قیمت 2,670 ارزش 1,796,504,617,700 P/E 9.5
قیمت پایانی 2,650 کمترین قیمت 2,490 حجم 677,686,641 حداکثر قیمت مجاز 2,670
100     (%3.92) اولین قیمت 2,670 حجم مبنا 49,382,716 حداقل قیمت مجاز 2,430
تاریخ آخرین معامله 1399/11/5 - 11:53:10   ارزش بازار (م ر) 464,688,025 تعداد سهام 175,353,972,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
7 35,211 2,510 2,520 107,336 4
22 1,515,341 2,500 2,530 138,739 11
32 3,141,929 2,490 2,540 409,371 11


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/4 2,550 2,550 2,550 1,411
48.901M
124.697B
1399/11/1 2,430 2,370 2,440 3,432
117.384M
285.302B
1399/10/30 2,330 2,190 2,400 16,260
458.545M
1,066.189B
1399/10/29 2,290 2,240 2,450 11,361
419.919M
963.474B
1399/10/27 2,350 2,350 2,470 6,935
282.547M
665.255B
1399/10/24 2,470 2,470 2,530 12,731
465.313M
1,151.082B
1399/10/23 2,600 2,590 2,690 7,041
178.803M
464.161B
1399/10/22 2,720 2,670 2,820 14,684
341.748M
927.978B
1399/10/21 2,810 2,720 2,890 14,012
280.466M
788.747B
1399/10/20 2,770 2,750 2,900 16,905
437.395M
1,209.910B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/2/2 12 1396 -245 160 -230 -230 -340
1396/2/2 12 1395 -309 -340
1395/12/28 6 1395 -309 145 -477 -340 73
1395/11/28 9 1395 -267 -760 -340 -138
1394/12/27 12 1395 160 145 -340 -340 100

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,650 (1.15%) 30602
1.113B
3,041.264B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,520 (1.18%) 18404
677.687M
1,796.505B
بانك ملت (وبملت) 3,880 (1.77%) 15540
418.667M
1,713.907B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,880 (1.37%) 12993
540.957M
1,642.070B
پست بانك ايران (وپست) 20,580 (4.99%) 7644
40.495M
880.974B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,260 (0.24%) 5443
179.681M
793.382B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 12,130 (0.57%) 4979
48.210M
599.387B
اعتباري ملل (وملل) 16,020 (3.26%) 1972
24.174M
395.521B
بانك سينا (وسينا) 3,610 (4.75%) 1957
29.403M
109.708B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,560 (4.95%) 1531
14.077M
149.528B
بانك گردشگري (وگردش) 22,404 (3.00%) 1507
7.040M
159.355B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,100 (4.91%) 1439
24.413M
77.559B
بانك سامان (سامان) 10,738 (3.00%) 1347
12.192M
135.151B
بانك ايران زمين (وزمين) 14,920 (2.00%) 732
9.748M
147.872B
بانك سرمايه (سمايه) 7,233 (2.99%) 124
1.094M
7.913B
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 166 (24.55%) 100
2,977
689.103M
بانك شهر (وشهر) 6,597 (2.55%) 82
3.657M
24.126B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 3 (50.00%) 74
3,629
10.903M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 560 (8.65%) 74
2,087
1.234B
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 20 (47.37%) 57
2,278
68.402M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 800 (12.76%) 32
930
845.660M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 710 (7.43%) 31
460
346.349M
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 18 (38.46%) 21
756
12.461M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 262 (6.50%) 18
491
144.561M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 101 (71.39%) 14
121
14.160M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 585 (4.28%) 11
403
237.180M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 899 (10.10%) 9
127
123.722M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 1,000 (9.09%) 8
184
189.011M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 8 (46.67%) 2
2
13,000
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 650 (80.56%) 2
29
18.850M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,500 (6.25%) 1
10
15.000M
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 790 (90.82%) 1
1
790,000
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 1 (0%) 1
10
10,000
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,300 (4.00%) 1
1
1.300M
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 851 (23.40%) 1
1
851,000
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 776 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 150 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 759 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 351 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 30,818 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,429 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 439 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 229 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 3 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 300 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 1,184 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

نمابر امور سهام: 88833609
تلفن شرکت: 88828478
وب سایت شرکت: http://www.bsi.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bsi.ir
مدیر مالی: آقای احمد دودانگه
مدیر روابط عمومی: آقای امیر صفری
مدیر سهام: آقای بهروز اعتمادی
پست الکترونیک امور سهام: sahamdaran@bsi.ir
وب سایت امور سهام: http://saham.bsi.ir/
مدیر عامل: آقای اسماعیل لله گانی
آدرس شرکت: تهران - خیابان سمیه بین بهار ومفتح - ساختمان سپهر شماره 85 - کدپستی 1571838713
تلفن امور سهام: 88832611-84763040-84762666-09602
تلفن شرکت: 84764060