PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك صادرات ايران
بانك صادرات ايران ( وبصادر ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:24:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 635 قیمت دیروز 624 تعداد معاملات 4047 EPS -112
11     (%1.76) بیشترین قیمت 639 ارزش 78,817,895,840 P/E -5.6
قیمت پایانی 630 کمترین قیمت 610 حجم 125,151,897 حداکثر قیمت مجاز 655
6     (%0.96) اولین قیمت 628 حجم مبنا 16,778,523 حداقل قیمت مجاز 593
تاریخ آخرین معامله 1398/10/29 - 10:24:12   ارزش بازار (م ر) 110,473,002 تعداد سهام 175,353,972,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 47,403 635 636 450,145 8
15 439,870 634 637 1,130,766 25
7 380,000 633 638 2,111,775 43


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/10/28 624 603 625 23,524
982.243M
612.937B
1398/10/25 596 585 606 7,107
222.549M
132.686B
1398/10/24 600 585 614 7,491
240.143M
144.196B
1398/10/23 596 575 598 15,165
562.931M
335.448B
1398/10/22 570 570 570 7,708
337.399M
192.317B
1398/10/21 543 543 543 946
41.637M
22.609B
1398/10/18 533 532 542 10,021
512.372M
272.999B
1398/10/17 542 534 571 7,510
246.096M
133.297B
1398/10/15 562 551 577 9,834
328.118M
184.327B
1398/10/14 577 577 578 15,132
1.038B
598.733B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/27 12 1394 145 100
1394/12/27 12 1395 160 145 -340 -340 100
1394/12/12 6 1394 145 73 100 73
1394/5/10 3 1394 145 37 100 36
1394/3/10 12 1393 140

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 522 (2.15%) 15590
500.535M
259.662B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,717 (5.00%) 10923
196.701M
716.940B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,316 (4.97%) 5054
96.386M
315.071B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 636 (1.92%) 4013
124.501M
78.404B
بانك ملت (وبملت) 6,939 (1.15%) 3234
37.399M
256.315B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,779 (1.50%) 3222
52.428M
145.608B
بانك دي (دي) 3,774 (0.88%) 2971
28.196M
104.351B
اعتباري ملل (وملل) 3,960 (4.68%) 1862
28.253M
110.294B
بانك گردشگري (وگردش) 2,373 (1.98%) 1323
24.302M
57.241B
پست بانك ايران (وپست) 5,820 (0.83%) 832
5.500M
31.444B
بانك سامان (سامان) 3,750 (2.60%) 809
7.292M
27.281B
بانك سينا (وسينا) 3,489 (1.27%) 709
11.369M
38.889B
بانك شهر (وشهر) 1,961 (3.98%) 480
11.184M
21.932B
بانك سرمايه (سمايه) 1,636 (2.96%) 380
4.695M
7.639B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,359 (1.99%) 298
5.104M
12.041B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,586 (2.46%) 185
1.365M
4.807B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,930 (0.46%) 152
840,916
4.115B
بانك آينده (وآيند) 2,114 (1.98%) 63
963,053
2.036B
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 45 (28.57%) 59
5,700
227.600M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,197 (0.97%) 41
465,338
1.022B
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 219 (0.45%) 18
450
100.464M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 145 (18.85%) 17
976
140.296M
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,254 (4.93%) 7
13
205.030M
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 290 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 3,505 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 2,409 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1,477 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 75 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 380 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 25 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 2,090 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 850 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 699 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
دولت جمهوري اسلامي ايران 32,123,817,258 18.310
شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص- 16,290,412,570 9.290
سازمان خصوصي سازي-وكالتي 8,767,698,558 4.990
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- 7,133,845,957 4.060
شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام- 6,119,318,037 3.480
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- 5,694,229,467 3.240
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد 5,656,106,476 3.220
شركت س افارس س.خ-م ك م ف ع- 4,828,536,246 2.750
شخص حقیقی 4,638,892,009 2.640
شركت س ااصفهان س.خ-م ك م ف ع- 4,402,359,075 2.510
شركت س اخوزستان س.خ-م ك م ف ع- 4,309,530,161 2.450
شركت س اآذربايجان شرقي س.خ-م ك م ف ع- 3,637,579,799 2.070
شركت س امازندران س.خ-م ك م ف ع- 3,393,668,797 1.930
شركت س اكرمان س.خ-م ك م ف ع- 3,308,441,400 1.880
شركت مديريت سرمايه بيمه سلامت ايرانيان-س.خ- 3,103,674,133 1.760
شركت س اگيلان س.خ-م ك م ف ع- 3,061,863,102 1.740
شخص حقیقی 2,792,485,091 1.590
شركت س اآذربايجان غربي س.خ-م ك م ف ع- 2,651,503,338 1.510
شركت س اسيستان وبلوچستان س.خ-م ك م ف ع- 2,559,362,833 1.450
شركت س اكرمانشاه س.خ-م ك م ف ع- 2,314,939,499 1.320
شركت س الرستان س.خ-م ك م ف ع- 2,200,443,412 1.250
شركت س اگلستان س.خ-م ك م ف ع- 1,933,943,101 1.100
شركت س اهمدان س.خ-م ك م ف ع- 1,837,701,335 1.040

چکیده

آدرس شرکت: خیابان سميه بين بهار و مفتح شماره 43-ساختمان سپهر - طبقه دهم - اداره کل سهامداران
تلفن امور سهام: 09602-88833903
نمابر امور سهام: 88833609
تلفن شرکت: 88828478
وب سایت شرکت: http://www.bsi.ir
پست الکترونیک شرکت: info@bsi.ir
مدیر عامل: آقای محمد رضا پیشرو
مدیر مالی: آقای احمد دودانگه
مدیر سهام: آقای مهدی اسلام پناه
مدیر روابط عمومی: آقای امیر صفری